«Ві­ден­ські кла­си­ки» — 12 жов­тня, Львів­ська обла­сна фі­лар­мо­нія

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ве­чір роз­по­чне­ться сим­фо­ні­єю Мо­цар­та «Haffner», ди­ри­гу­ва­ти­ме Ма­кси­мі­лі­ан Кен­длін­гер. Та­кож в про­гра­мі кон­цер­ту зву­ча­ти­муть тво­ри — сим­фо­нія Eroica Лю­дві­ґа ван Бе­тхо­ве­на та Концерт для ві­о­лон­че­лі з ор­ке­стром №1 Unser Vater Мат­ті­а­са Кен­длін­ге­ра, ди­ри­гу­ва­ти­ме Мат­ті­ас Кен­длін­гер. Со­ліст кон­цер­ту — все­сві­тньо­ві­до­мий ав­стрій­ський ві­о­лон­че­ліст Фрі­дріх Кляйн­га­пль. Ав­стрій­ський ім­пре­са­ріо, ком­по­зи­тор та ди­ри­гент Мат­ті­ас Ге­орг Кен­длін­гер за­сну­вав сим­фо­ні­чний ор­кестр K&K Philharmoniker в 2002 р., основ­ний склад яко­го на­ра­хо­вує по­над 60 му­зи­кан­тів, зго­дом за­сну­вав K&K Opernchor (су­ча­сна на­зва — Укра­їн­ський на­ціо­наль­ний хор (Львів), ав­стрій­ський K&K Ballett, сим­фо­ні­чний ор­кестр K&K Symphoniker, а та­кож му­зи­чний фе­сти­валь Tiroler Beethoven Tage. Фрі­дріх Кляйн­га­пль — ав­стрій­ський ві­о­лон­че­ліст з бель­гій­ським ко­рі­н­ням ба­га­то га­стро­лює по сві­ту. З 2008 р. він грає на ві­о­лон­че­лі ві­до­мо­го май­стра Джо­ван­ні Ба­ти­ста Гва­да­ні­ні Piacenza 1743 ex von Zweygberg з ко­ле­кції рід­кі­сних ін­стру­мен­тів на­ціо­наль­но­го бан­ку Ав­стрії.

ФОТО НА­ДА­НО ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РА­МИ КОН­ЦЕР­ТУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.