Хто від­по­вість за те­пло у сто­ли­ці

І хто — за під­клю­че­н­ня до ньо­го?

Den (Ukrainian) - - Економікa -

Мер Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко у зв’ яз­ку з очі­ку­ва­ним похо­ло­да­н­ням до­ру­чив «Ки­ї­в­енер­го » та ТОВ « Єв­ро­ре­кон­стру­кція » з 10 жов­тня роз­по­ча­ти по­да­чу те­пла в лі­кар­ні, по­лі­клі­ні­ки, шко­ли, ди­тя­чі сад­ки та ін­ші уста­но­ви со­ці­аль­но­го спря­му­ва­н­ня за їх за­яв­ка­ми. При цьо­му мі­ський го­ло­ва чо­мусь на­го­ло­сив, що пер­со­наль­ну від­по­від­аль­ність за під­клю­че­н­ня уста­нов со­ці­аль­ної сфе­ри і на­ле­жний тем­пе­ра­тур­ний ре­жим у них не­суть го­ло­ви ра­йон­них адмі­ні­стра­цій, ке­рів­ни­ки де­пар­та­мен­тів осві­ти і на­у­ки, куль­ту­ри, охо­ро­ни здо­ров’я.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.