Еко­про­рив

Ра­да ухва­ли­ла низ­ку за­ко­нів, які зму­сять бі­знес «ра­ху­ва­ти­ся» з дов­кі­л­лям

Den (Ukrainian) - - Економікa - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Увів­то­рок 4 жов­тня 2016 ро­ку, в рам­ках Дня дов­кі­л­ля у Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни бу­ли ухва­ле­ні два ва­жли­вих ре­фор­ма­тор­ських за­ко­ни що­до стра­те­гі­чної еко­ло­гі­чної оцін­ки та оцін­ки впли­ву на дов­кі­л­ля за­пла­но­ва­ної ді­яль­но­сті. І нор­ма­тив­ні акти, як ствер­джу­ють ек­спер­ти, є ча­сти­ною зо­бов’язань Укра­ї­ни в рам­ках ім­пле­мен­та­ції Уго­ди про зо­ну віль­ної тор­гів­лі з ЄС.

«Ухва­ле­н­ня цих про­е­ктів на­дасть по­штовх до по­ча­тку єв­ро­пей­ських ре­форм у сфе­рі охо­ро­ни дов­кі­л­ля, — вва­жає ек­сперт з пи­тань еко­ло­гії Ін­сти­ту­ту су­спіль­но-еко­но­мі­чних до­слі­джень (ІСЕД) Те­тя­на Тев­кун. — Зро­зумі­ло, що мо­жуть бу­ти ви­яв­ле­ні не­до­лі­ки під час їхньо­го впро­ва­дже­н­ня (ди­ре­кти­ви Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу час від ча­су та­кож пе­ре­гля­да­ю­ться та удо­ско­на­лю­ю­ться), про­те основ­ні по­ло­же­н­ня си­стем ма­ють бу­ти за­пу­ще­ні!»

В ІСЕД зокре­ма на­го­ло­шу­ють, що за­ко­но­про­ект №2009 а–д — це но­вий єв­ро­пей­ський ін­сти­тут оцін­ки впли­ву на дов­кі­л­ля. Він має на ме­ті за­без­пе­чи­ти ефе­ктив­ну та про­зо­ру про­це­ду­ру оцін­ки еко­ло­гі­чних ри­зи­ків пе­ред по­ча­тком ре­а­лі­за­ції пев­но­го про­е­кту, на­при­клад — бу­дів­ни­цтво ТЕС. Цей до­ку­мент ви­зна­чає кіль­ка ви­дів ді­яль­но­сті, що­до яких про- ве­де­н­ня про­це­ду­ри оцін­ки впли­ву на дов­кі­л­ля є не­об­хі­дним, а та­кож ви­ди під­при­ємств, від яких не ви­ма­га­ти­ме­ться про­ва­дже­н­ня ці­єї про­це­ду­ри. В цьо­му за­ко­но­про­е­кті про­пи­са­ні всі пра­ви­ла про­ве­де­н­ня еко­ло­гі­чної екс­пер­ти­зи. Та­кож ухва­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту №2009 а-д на­дає Укра­ї­ні всі під­ста­ви для за­кри­т­тя по­ру­ше­ної про­ти неї спра­ви. На­га­да­є­мо, за не­до­три­ма­н­ня ди­ре­кти­ви з оцін­ки впли­ву на дов­кі­л­ля мі­сяць то­му се­кре­та­рі­ат Енер­ге­ти­чно­го спів­то­ва­ри­ства по­ру­шив спра­ву про­ти Укра­ї­ни.

Ін­ший за­ко­но­про­ект — №3259 «Про стра­те­гі­чну еко­ло­гі­чну оцін­ку» спря­мо­ва­ний на узго­дже­н­ня еко­ло­гі­чної скла­до­вої в про­гра­мах дер­жав­но­го та мі­сце­во­го рів­ня з ін­ши­ми фа­кто­ра­ми. На­при­клад, про­гра­ма роз­ви­тку ре­гіо­ну або енер­ге­ти­чна стра­те­гія по­вин­ні оці­ню­ва­ти­ся з то­чки зо­ру їхньо­го впли­ву на ото­чу­ю­че се­ре­до­ви­ще. Та­кож, згі­дно з цим за­ко­но­про­е­ктом, мі­сце­ва гро­ма­да або все­укра­їн­ська гро­мад­ськість (за­ле­жно від мас­шта­бу охо­пле­н­ня до­ку­мен­та) ма­ти­ме змо­гу озна­йо­ми­тись з йо­го про­е­ктом та вне­сти свої ко­мен­та­рі та про­по­зи­ції. Тіль­ки пі­сля та­ко­го ком­пле­ксно­го та від­кри­то­го роз­гля­ду спра­ви від­по­від­аль­ний ор­ган при­йма­ти­ме рі­ше­н­ня.

Остап ЄДНАК, на­ро­дний де­пу­тат:

— Но­ві за­ко­но­про­е­кти впро­ва­джу­ють єв­ро­пей­ські нор­ми ана­лі­зу і по­го­дже­н­ня об’єктів, як во­ни впли­нуть на еко­ло­гію...За но­вим за­ко­ном, ко­ли у вас є на­мір по­бу­ду­ва­ти за­вод — ви ма­є­те роз­мі­сти­ти ін­фор­ма­цію про це в мі­сце­вих ЗМІ. Та­кож ви ма­є­те про­ін­фор­му­ва­ти мі­сце­вий ор­ган ви­ко­нав­чої вла­ди, яка пу­блі­кує це на сво­є­му сай­ті. Тоб­то вже на по­ча­тку ді­яль­но­сті, ін­фор­ма­ція про те, що ви хо­че­те по­бу­ду­ва­ти з’яв­ля­є­ться в пу­блі­чно­му до­сту­пі — все про­зо­ро і від­кри­то. З прое­кт­ною ор­га­ні­за­ці­єю ви го­ту­є­те звіт про від­по­від­ність те­хні­чним умо­вам. Все це чі­тко про­пи­са­но в за­ко­ні — тер­мі­ни, від­по­від­аль­ність ін­ве­сто­рів, чи­нов­ни­ків, від­по­від­аль­ність за без­ді­яль­ність. Тоб­то чи­нов­ник вже не мо­же по­кла­сти па­пе­ри в тум­бу, че­ка­ю­чи до­ки йо­му за­пла­тять від­кат.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.