Три сце­на­рії роз­ви­тку укра­їн­ської IТ-га­лу­зі,

Або Як дер­жав­на по­лі­ти­ка мо­же сти­му­лю­ва­ти зро­ста­н­ня одно­го з най­ба­га­тших се­кто­рів еко­но­мі­ки

Den (Ukrainian) - - Економікa - Ма­рія ЮЗИЧ

ІТ-га­лузь, яка бу­ла офі­цій­но ви­зна­на Пе­тром По­ро­шен­ком як не­від’єм­на ча­сти­на еко­но­мі­ки Укра­ї­ни, вже в 2020 ро­ці мо­же зро­сти в два ра­зи за всі­ма по­ка­зни­ка­ми та при­не­сти бю­дже­ту до 27,2 мі­льяр­да до­ла­рів. Про це го­во­рять ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня ІТ-ко­мі­те­ту Єв­ро­пей­ської Бі­знес Асо­ці­а­ції та мі­жна­ро­дної до­слі­дни­цької ком­па­нії PwC, про­ве­де­но­го на осно­ві офі­цій­них укра­їн­ських та між­на­ро­дних ста­ти­сти­чних да­них та ін­фор­ма­ції від ТОП-5 ві­тчи­зня­них ІТ-ком­па­ній.

Згі­дно з під­ра­хун­ка­ми екс­пер­тів, за остан­ні чо­ти­ри ро­ки вне­сок ІТ-се­кто­ру у ві­тчи­зня­ний ВВП збіль­шив­ся з 0,6% до 3,3% — з 1,1 до 2,7 мі­льяр­да до­ла­рів. До­сяг­ти та­ко­го роз­ви­тку вда­ло­ся за ра­ху­нок зро­ста­н­ня чи­сла про­гра­мі­стів. З 2012 по 2016 рік їх кіль­кість зро­сла май­же вдві­чі — з 42,4 ти­ся­чі до 91,7 ти­ся­чі.

Окрім цьо­го, де­по­зи­ти ІТ-фа­хів­ців у бан­ках за 2015 рік скла­ли 5,8 мі­льяр­да гри­вень, а об­сяг обов’яз­ко­во­го про­да­жу ва­лю­тної ви­ру­чки — два мі­льяр­ди гри­вень. Та­ким чи­ном, до­хо­ди бан­ків від опе­ра­цій з ва­лю­тою ся­гну­ли 1,7 мі­льяр­да гри­вень.

При цьо­му 19% спе­ці­а­лі­стів ви­со­кої ква­лі­фі­ка­ції за­без­пе­чу­ють 41% в стру­кту­рі ство­ре­н­ня вар­то­сті.

Втім, як за­зна­чи­ли ав­то­ри до­слі­дже­н­ня, си­ту­а­ція мо­же змі­ни­тись, оскіль­ки ві­тчи­зня­но­му рин­ку ІТ-по­слуг за­гро­жує зни­же­н­ня тем­пів зро­ста­н­ня. Якщо ра­ні­ше га­лузь зро­ста­ла на 27% (2011— 2012) і 30% (2013), то вже 2015 ро­ку цей по­ка­зник ста­но­вив ли­ше 7%. В той час, як ІТ-рин­ки су­сі­дніх кра­їн — Бі­ло­ру­сі, Ру­му­нії та Поль­щі — актив­но зро­ста­ють (на 12%, 19% та 22% від­по­від­но).

Крім цьо­го, існує ви­со­кий ри­зик втра­ти цьо­го се­гмен­ту спе­ці­а­лі­стів, які є ду­же при­ва­бли­ви­ми для іно­зем­них ком­па­ній з то­чки зо­ру їх ре­ло­ка­ції в ін­ші кра­ї­ни.

Ва­жли­вим для роз­ви­тку ІТсе­кто­ру Укра­ї­ни та­кож за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня опо­да­тку­ва­н­ня. Як за­зна­ча­ють до­слі­дни­ки, в цій си­ту­а­ції мо­жли­ві три сце­на­рії роз­ви­тку га­лу­зі.

Пер­ший — при збе­ре­жен­ні існу­ю­чої по­да­тко­вої став­ки в 2020 ро­ці до­хо­ди держ­бю­дже­ту ста­но­ви­ти­муть 21 мі­льярд гри­вень. Це за умо­ви, що в Укра­ї­ні пра­цю­ва­ти­муть 142 ти­ся­чі ІТ-спе­ці­а­лі­стів.

Дру­гий — пе­си­мі­сти­чний. Згі­дно з ним, якщо став­ка опо­да­тку­ва­н­ня зро­сте до 20%, до­хо­ди держ­бю­дже­ту ста­но­ви­ти­муть 13 мі­льяр­дів гри­вень, але це, в сво­ю­чер­гу, при­зве­де до ско­ро­че­н­ня кіль­ко­сті спе­ці­а­лі­стів май­же вдві­чі — до 72 ти­сяч.

Тре­тій — опти­мі­сти­чний. Він пе­ред­ба­чає збіль­ше­н­ня по­да­тків на 1% що­рі­чно. За та­ких умов, про­гно­зу­ють ек­спер­ти, в 2020 ро­ці до­хід держ­бю­дже­ту ста­но­ви­ти­ме 27 мі­льяр­дів гри­вень, при цьо­му в кра­ї­ні пра­цю­ва­ти­муть 146 ти­сяч спе­ці­а­лі­стів.

Се­ред ін­ших сти­му­лю­ю­чих фа­кто­рів ав­то­ри до­слі­дже­н­ня ви­ді­ля­ють ре­фор­му си­сте­ми осві­ти, до­три­ма­н­ня прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, роз­ви­ток вну­трі­шньо­го рин­ку, за­хист від не­ци­ві­лі­зо­ва­но­го втру­ча­н­ня дер­жав­них ор­га­нів, про­су­ва­н­ня укра­їн­ської ІТін­ду­стрії за кор­до­ном.

Во­дно­час, про­гно­зу­ють до­слі­дни­ки, вза­є­мо­дія із дер­жа­во­ю­до­зво­лить збіль­ши­ти вне­сок ІТ-га­лу­зі в ВВП з ни­ні­шніх 3,3% до 4,5%, що бу­де до­рів­ню­ва­ти 5,1 мі­льяр­да до­ла­рів екс­порт­ної ви­ру­чки до 2020 ро­ку, а кіль­кість ро­бо­чих місць в ІТ і в су­мі­жних га­лу­зях ви­ро­сте з 420 ти­сяч до 670 ти­сяч. Ві­ктор ВАЛЄЄВ, ди­ре­ктор асо­ці­а­ції «Ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії Укра­ї­ни»:

— Так, сьо­го­дні де-фа­кто са­ме мо­жли­вість спів­пра­цю­ва­ти з СПД (суб’єкт під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті. — Ред.) кон­тра­кто­ра­ми ви­яви­лась за­по­ру­ко­ю­швид­ко­го роз­ви­тку ін­ду­стрії...

Ми­ну­ло­го ро­ку я ста­вив за­пи­та­н­ня ко­ли­шньо­му мі­ні­стру фі­нан­сів На­та­лії Яре­сько про вплив по­да­тко­вої ре­фор­ми на ІТ-га­лузь, і во­на від­по­ві­ла, що вва­жає СПДмо­дель са­ме тим сти­му­лом для роз­ви­тку га­лу­зі, який Укра­ї­на мо­же за­раз со­бі до­зво­ли­ти.

Оскіль­ки по­ки що ці­лі­сної но­вої по­да­тко­вої си­сте­ми та еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки у нас в кра­ї­ні не­має, це є сьо­го­дні най­кра­щим рі­ше­н­ням та умо­во­ю­для роз­ви­тку га­лу­зі. Крім цьо­го, са­ме ця мо­дель від­по­від­ає но­вим трен­дам еко­но­мі­ки, де ко­жна лю­ди­на са­ма є акти­вом та під­при­єм­ством для се­бе. І то­му ко­жна за­ява про мо­жли­ве ска­су­ва­н­ня та­кої мо­де­лі, як ми, на­при­клад, чу­ли не­що­дав­но від Мі­кло­ша та Баль­це­ро­ви­ча, — це від­кла­де­н­ня при­хо­ду но­вих ком­па­ній до Укра­ї­ни і, во­дно­час, до­по­мо­га на­шим су­сі­дам, які і так про­во­дять про­мо-акції із за­кли­ком до укра­їн­ських ІТ-фа­хів­ців пе­ре­їжджа­ти до се­бе. Про­те я ра­дий, що на­ра­зі і про­філь­ний ко­мі­тет Вер­хов­ної Ра­ди, і Мін­фін це ро­зу­мі­ють.

Не­га­тив­но на ди­на­мі­ку роз­ви­тку ІТ-се­кто­ру впли­ває та­кож ба­че­н­ня на­ших за­мов­ни­ків із США та ЄС нас як кра­ї­ни, що во­ює. До­да­є­ться ще ба­че­н­ня про­блем, які пов’язу­ють з Укра­ї­ною у за­хі­дних ме­діа та які, на жаль, не зни­кли пі­сля Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті. Це про­бле­ми ко­ру­пції, слаб­ко­го про­гре­су ре­форм. Не­об­хі­дно біль­ше го­во­ри­ти про на­ші те­хно­ло­гі­чні до­ся­гне­н­ня, на­при­клад на ви­сту­пах ке­рів­ни­ків дер­жа­ви.

Сто­сов­но осві­ти — ми втра­ча­є­мо по­тен­ці­ал ста­рої си­сте­ми осві­ти, і це сто­су­є­ться біль­ше шкіль­ної осві­ти. Хо­ча ми­ну­ло­го ро­ку Асо­ці­а­ція до­би­ла­ся за­про­ва­дже­н­ня про­гра­му­ва­н­ня у шко­лах, все одно по­трі­бно ба­га­то ро­би­ти у на­прям­ку по­кра­ще­н­ня ма­те­ма­ти­чної під­го­тов­ки у шко­лі, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти но­ві мо­де­лі спів­пра­ці про­фе­сіо­на­лів, шкіл та ви­шів, пе­ре­да­ва­ти пра­кти­чні зна­н­ня.

Сто­сов­но об­шу­ків та ін­ших дій си­ло­ви­ків з не­про­пор­цій­ним за­сто­су­ва­н­ням си­ли — це не­при­пу­сти­мо і не­без­пе­чно для га­лу­зі. Ро­зро­бни­ки жи­вуть у сво­є­му те­хно­ло­гі­чно­му сві­ті і ду­же емо­цій­но ре­а­гу­ють на та­кі ре­чі. То­му пер­ше, що спа­дає їм на дум­ку — емі­гру­ва­ти по­да­лі від та­кої си­ту­а­ції.

Крім то­го, не­має ці­лі­сної стра­те­гії роз­ви­тку га­лу­зі та єди­но­го цен­тру прийня­т­тя рі­шень — ба­га­то фун­кцій роз­по­ро­ше­но по рі­зних ор­га­нах ви­ко­нав­чої вла­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.