Уро­ки «ба­га­то­го та­та»

В Укра­ї­ні впер­ше з ле­кці­єю ви­сту­пить зна­ме­ни­тий фі­нан­со­вий гу­ру Ро­берт Кі­йо­са­кі

Den (Ukrainian) - - Економікa - Пі­дго­ту­ва­ла Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

15жов­тня ком­па­нія Olerom про­ве­де най­біль­ший бі­зне­сфо­рум Forum One Ukraine за уча­стю­ви­зна­них фі­нан­со­вих ге­ні­їв су­ча­сно­сті на чо­лі з Бо­до Ше­фе­ром і Ро­бер­том Кі­йо­са­кі, який від­ві­дає Укра­ї­ну впер­ше! Та­кож на фо­ру­мі ви­сту­плять: Том Уіл­райт не так до­бре ві­до­мий ши­ро­кій пу­блі­ці, але є не­за­мін­ним фа­хів­цем із ко­манд Ро­бер­та Кі­йо­са­кі та До­наль­да Трам­па. Том — справ­жній гу­ру в пи­та­н­нях по­да­тків та їх опти­мі­за­ції.

Ві­до­мий бі­зне­смен Сен­ді Джа­дей­джа, який зди­ву­вав ба­га­тьох сво­є­ю­кар’єрою , та­кож по­ді­ли­ться се­кре­та­ми, зав­дя­ки яким ве­ли­че­зна кіль­кість бі­зне­сме­нів ста­ли успі­шни­ми. Сен­ді Джа­дей­джа по­сі­дає по­че­сне мі­сце в топ-50 спи­ску най­впли­во­ві­ших лю­дей і є одним із кра­щих екс­пер­тів на Forex, CFD і Spread Betting.

Ден Пе­нья — ви­да­тний аме­ри­кан­ський мі­льяр­дер, бі­зне­смен із бли­ску­чо­ю­кар’єрою , елі­тний тре­нер ти­сяч бі­зне­сме­нів і СЄО. На сво­їх ви­сту­пах він пе­ре­дає сплав пер­со­наль­но­го успі­ху й уні­каль­но­го до­сві­ду. По­слу­жний спи­сок Де­на Пе­ньї: пре­зи­дент Kennedy Industries Inc., го­ло­ва JPK Industries, Inc, за­снов­ник Guthrie груп.

Марк Де Турк — во­ло­дар сту­пе­ня МВА у сфе­рі управ­лі­н­ня та фі­нан­сів. Бі­зне­смен з успі­шни­ми бі­зне­са­ми в ба­га­тьох кра­ї­нах Єв­ро­пи та в Ки­таї. По­над 26 ро­ків про­во­дить тре­нін- ги для бі­зне­сме­нів, по­лі­ти­чних ді­я­чів із кра­їн Схо­ду, Єв­ро­пи, Аме­ри­ки, Пів­ден­ної Афри­ки. Марк Де Турк обі­ймає по­че­сну по­са­ду ра­дни­ка чле­нів пар­ла­мен­ту Єв­ро­со­ю­зу. Май­же 15 ро­ків, а са­ме з 1989-го, ви­сту­пає ра­дни­ком у по­лі­ти­чних ді­я­чів рі­зних кра­їн, у то­му чи­слі чи­нов­ни­ків прав­лі­н­ня Бель­гії.

Де­таль­ні­ша ін­фор­ма­ція про Фо­рум, йо­го про­гра­му та спі­ке­рів за по­си­ла­н­ням: http://forumone.olerom.com

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.