Обе­ре­жно, бо­ги­ня!

ЗЗ 77 ппоо 1111 жжо­овв тт­н­няя ІІннд­діі­юю оох­хоо ппиит­тьь ффе­есст­тии вва­ал­льь ДДу­урр ґґаа--ППу­уд­дж­жаа

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Свя­то по­кло­ні­н­ня ін­ду­їст­ській бо­ги­ні Дур­зі не має ста­лої да­ти, при­па­дає на осінь і три­ває чо­ти­ри дні. Ім’я Дур­ґа мо­жна пе­ре­кла­сти як «важ­ко­до­сту­пна». Цю бо­ги­ню­ча­сто зо­бра­жу­ють стра­хі­тли­вою: з ві­сьмо­ма ру­ка­ми, ікла­ми, обви­то­ю­о­труй­ни­ми змі­я­ми. Втім, все — з ви­хо­валь­ною ме­тою. Вва­жа­є­ться, що грі­зний ви­гляд по­трі­бен бо­же­ству, щоб на­ля­ка­ти грі­шни­ків і зму­си­ти їх по­ка­я­тись. За ві­ру­ва­н­ня­ми, Дур­ґа не пра­гне про­сто ни­щи­ти зло, во­на пе­ре­тво­рює йо­го у бла­гу енер­гію. Між ін­шим, бо­ги­ня та­кож є по­кро­ви­тель­ко­ю­жі­нок, до неї звер­та­ю­ться при по­ло­гах.

Зна­че­н­ня Дур­ґа-Пу­джа зро­сло під час бри­тан­сько­го ко­ло­ні­аль­но­го па­ну­ва­н­ня в Ін­дії. В ін­тер­не­ті ді­зна­є­мо­ся, що зго­дом свя­то ста­ло одним із сим­во­лів ін­дій­сько­го на­ціо­наль­но-ви­зволь­но­го ру­ху. А ко­ли кра­ї­на отри­ма­ла не­за­ле­жність від Ве­ли­кої Бри­та­нії, пе­ре­тво­ри­ло­ся на одне з основ­них ін­ду­їст­ських свят.

На сві­тли­ні — Кол­ка­та на­пе­ре­до­дні Дур­ґа-Пу­джа. Ро­бо­чі ви­но­сять фі­гу­ру бо­ги­ні Дур­ґи з май­стер­ні, щоб від­вез­ти її до пан­да­лу, спо­ру­ди на кшталт ша­тра, де зби­ра­ю­ться для рі­зних свя­тку­вань.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.