Угор­ські мо­ти­ви в га­ли­цькій ін­тер­пре­та­ції

27 зна­них і мо­ло­дих львів­ських май­стрів пред­ста­ви­ли свої ро­бо­ти у зам­ку «Па­ла­нок»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­силь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Му­ка­че­во

■ У ви­став­ко­вій за­лі му­ка­чів­сько­го зам­ку «Па­ла­нок» три­ває виставка обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва « Угор­ські мо­ти­ви » , яка екс­по­нує де­ся­тки ро­біт ві­до­мих львів­ських ми­тців. «Ман­дру­ю­чи кра­ї­на­ми Єв­ро­пи, львів­ські ху­до­жни­ки ча­сто бу­ва­ють в Угор­щи­ні, ба­га­то з них не­о­дно­ра­зо­во їзди­ли до ці­єї чу­до­вої кра­ї­ни на пле­не­ри, то­му не див­но, що дбай­ли­во до­гля­ну­ті угор­ські мі­ста і се­ла, не­озо­рі об­ши­ри сте­пів та не­по­втор­ні гір­ські кра­є­ви­ди, ча­рів­на при­ро­да та го­стин­ні лю­ди на­ди­ха­ли та­ла­но­ви­тих ми­тців древ­ньо­го Льво­ва на твор­чість, — ка­же го­ло­ва То­ва­ри­ства куль­ту­ри львів­ських угор­ців Га­бор Сар­ваш. — Львів, по­при свою сла­ву сто­ли­ці укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но­го ві­дро­дже­н­ня, є муль­ти­куль­тур­ним мі­стом, у яко­му ком­фор­тно по­чу­ва­ють се­бе пред­став­ни­ки ба­га­тьох на­ціо­наль­но­стей, і де кіль­ка де­ся­ти­літь успі­шно ді­ють 22 на­ціо­наль­но-куль­тур­ні то­ва­ри­ства, у то­му чи­слі й на­ше. Львів­ські угор­ці ось уже вде­ся­те по­спіль про­во­дять « Дні угор­ської куль- ту­ри у Льво­ві», у рам­ках яких й ор­га­ні­зо­ва­на да­на виставка » .

■ Основ­на ідея цьо­го куль­тур­но-ми­сте­цько­го за­хо­ду по­ля­гає у тім, щоб гля­дач мав на­го­ду по­ди­ви­ти­ся на су­ча­сну Угор­щи­ну очи­ма укра­їн­ських ми­тців, пе­ре­свід­чи­ти­ся у тім, як світ спри­ймає угор­ську куль­ту­ру. Цей екс­пе­ри­мент, на дум­ку ба­га­тьох, ви­явив­ся до­сить успі­шним, а чи­сло охо­чих пред­ста­ви­ти свої ро­бо­ти до її екс­по­зи­ції ви­яви­ло­ся зна­чно біль­шим, ніж цьо­го спо­ді­ва­ли­ся ор­га­ні­за­то­ри.

■ Са­ма виставка є своє­рі­дним твор­чим зрі­зом усіх на­прям­ків об ра зот вор чо го мис тец т ва Льво­ва. У її екс­по­зи­ції пред­став­ле­но жи­во­пи­сні і гра­фі­чні по­ло­тна, ви­ро­би ху­до­жньої ке­ра­мі­ки та гну­то­го шкла від 27 зна­них і мо­ло­дих май­стрів. Се­ред них — ав­тор ком­по­зи­цій зі скла ака­де­мік Ан­дрій Бо­ко­тей, жи­во­пи­сці Ігор Шум­ський, Олесь Фі­голь, Оль­га Гук-Фі­голь, Ми­хай­ло Бо­ко­тей, Юр­ко Кох, Пе­тро Ста­рух, Ві­ктор Жмак, Сер­гій Мі­хнов­ський, Ми­ко­ла Шим­чук, ке­ра­мі­сти Сте­пан Ан­дру­сів, Ва­силь Бо­днар­чук, гра- фі­ки Кор­не­лія Сі­ге­ті, Бо­г­дан Пі­ку­ли­цький, Ігор Шум­ський та ба­га­то ін­ших ори­гі­наль­них ми­тців.

■ Виставка ор­га­ні­зо­ва­на зу­си­л­ля­ми за­сту­пни­ка Ге­не­раль­но­го кон­су­ла Угор­щи­ни в м. Ужго­род Ла­сло Ві­да. На­при­кін­ці жов­тня цьо­го ро­ку львів­ські угор­ці го­ту­ю­ться пред­став­ля­ти мі­сто Ле­ва на фе­сти­ва­лі у Бу­да­пе­шті, у рам­ках яко­го бу­дуть ор­га­ні­зо­ва­ні кон­цер­ти та ми­сте­цька виставка, а че­рез рік при­йма­ти­муть угор­ських ко­лег по ми­сте­цько­му це­ху у сво­є­му древ­ньо­му мі­сті.

ФОТОРЕПОДУКЦІЯ АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.