ЦЕЙ ДЕНЬ ВІСТОРІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1596 — роз­по­чав­ся Бе­ре­стей­ський цер­ков­ний со­бор, який про­го­ло­сив цер­ков­ну Унію — роз­рив від­но­син з Кон­стан­ти­но­поль­ським па­трі­ар­ха­том та об’єд­на­н­ня з Ри­мо-ка­то­ли­цькою цер­квою, ви­зна­н­ня під­ле­гло­сті Па­пі Рим­сько­му за умов збе­ре­же­н­ня пра­во­слав­ної обря­дно­сті. 1648 — вій­ська Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го взя­ли в обло­гу Львів. 1848 — у Ві­дні роз­по­ча­лось на­ро­дне пов­ста­н­ня про­ти ім­пе­рії Габс­бур­гів, яке про­дов­жи­ло­ся ре­во­лю­ці­єю 1848 — 1849 рр. 1881 — на­ро­див­ся Іван Ко­чер­га, ви­да­тний укра­їн­ський дра­ма­тург( « Яро­слав Му­дрий», «Свіч­чи­не ве­сі­л­ля», «Ал­ма­зне жор­но » ) . По­мер 1952 р. 1914 — на­ро­див­ся Тур Хейєр­дал, услав­ле­ний нор­везь­кий ман­дрів­ник, етно­граф, ар­хе­о­лог, пи­сьмен­ник («По­до­рож на Кон-Ті­кі » ) . По­мер 2002 р. 1917 — від­був­ся I Все­укра­їн­ський з’їзд то­ва­риств «Про­сві­та». 1948 — в Ашха­ба­ді став­ся один із най­по­ту­жні­ших зем­ле­тру­сів у сві­ті, що спри­чи­нив ве­ли­кі люд­ські жер­тви. 1975 — ки­їв­ське «Ди­на­мо» впер­ше в істо­рії укра­їн­сько­го та ра­дян­сько­го фут­бо­лу ви­гра­ло су­пер­ку­бок УЄФА. 1981 — під час вій­сько­во­го па­ра­ду фа­на­ти­чним і сла­мі­стом вби­то пре­зи­ден­та Єги­пту Ан­ва­ра Са­да­та, який уклав мир­ний до­го­вір з Ізра­ї­лем.

1914 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.