Во­ло­ди­мир ЄЛЬЧЕНКО,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (ukrainian.voanews.com)

по­стій­ний пред­став­ник Укра­ї­ни в ООН:

Ко­жен із кан­ди­да­тів на по­са­ду Ген­се­ка ООН усві­дом­лює, що Укра­ї­на ні­ко­ли не про­го­ло­сує за ту лю­ди­ну, яка не вра­хо­ву­ва­ти­ме у сво­їх май­бу­тніх ді­ях по­зи­цію з укра­їн­сько­го пи­та­н­ня. На від­мі­ну від та­ко­ї­пов­ної , м’яко ка­жу­чи, ней­траль­но­сті, а на­справ­ді — інер­тно­сті ни­ні­шньо­го Ге­не­раль­но­го се­кре­та­ря з пи­та­н­ня Укра­ї­ни, ду­маю, що май­бу­тній Ген­сек бу­де на­ба­га­то біль­ше на­ла­што­ва­ний на до­по­мо­гу нам

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.