Арт-про­ект, який об’єд­нав ар­ти­стів і гля­да­чів

«Оскар і Ро­же­ва Па­ні» га­стро­лює Укра­ї­ною

Den (Ukrainian) - - День України - Те­я­тна ПОЛІЩУК, «День»

28 жов­тня зна­ко­ву ви­ста­ву по­ба­чать у Хмель­ни­цько­му, по­тім гля­да­чі Жи­то­ми­ра, Чер­ні­го­ва, Ки­є­ва, Пол­та­ви, Хар­ко­ва, За­по­ріж­жя, а за­кін­чи­ться тур­не 4 ли­сто­па­да у Дні­прі.

Ві­до­мий твір су­ча­сно­го фран­цузь­ко­го пи­сьмен­ни­ка Е.-Е. Шміт­та став осно­вою ви­ста­ви, яка ні­ко­го не за­ли­шає бай­ду­жим. Це істо­рія про ма­лень­ко­го не­ви­лі­ков­но-хво­ро­го хло­пчи­ка Оска­ра, який про­жи­ває остан­ні дні, в по­шу­ках від­по­від­ей про сенс жи­т­тя. По­се­ре­дни­ком між Бо­гом і лю­дьми для Оска­ра стає Ро­же­ва Па­ні (цю роль грає зір­ка Ки­їв­сько­го Мо­ло­до­го те­а­тру Ір­ма Ві­тов­ська). Щоб по­лег­ши­ти хло­пчи­ко­ві стан, па­ні про­по­нує ди­ти­ні зі­гра­ти в гру і уяви­ти ко­жен про­жи­тий день, як 10 ро­ків. І Оскар «про­жи­ває» своє жи­т­тя за... 12 днів де у ньо­го бу­ла юність, пер­ше ко­ха­н­ня, шлюб, турбота про при­йом­них ді­тей, кри­за се­ре­дньо­го ві­ку, ста­рість і під­го­тов­ка до смер­ті... Ге­рой звер­та­є­ться до Бо­га в ли­стах, в яких роз­по­від­ає про ко­жний свій день, що про­жив. У ви­ста­ві роль Оска­ра гра­ють (по чер­зі) юні акто­ри Іва­но-фран­ків­ської те­а­траль­ної сту­дії — Мар­ко Ки­риль­чук і Влад Ба­люк.

Актри­са Ір­ма Ві­тов­ська, ре­жи­сер Ро­сти­слав Дер­жи­піль­ський, гурт «Оке­ан Ель­зи», ху­до­жник Ан­дрій Єр­мо­лен­ко, ба­лет­мей­стер Оль­га Се­ме­шкі­на та акто­ри Іва­но­Фран­ків­сько­го те­а­тру ім. І. Фран­ка зро­би­ли все, щоб ви­ста­ва ста­ла при­во­дом до ви­рі­ше­н­ня ва­жли­вої со­ці­аль­ної про­бле­ми — ство­ре­н­ня в Укра­ї­ні до­сту­пної си­сте­ми па­лі­а­тив­ної до­по­мо­ги тяж­ко­хво­рим ді­тям.

На­га­да­єио, «Оскар і Ро­же­ва Па­ні» — ста­ла одні­єю з най­гу­чні­ших прем’єр ми­ну­ло­го ро­ку і від­зна­че­на те­а­траль­ною пре­мі­єю «Ки­їв­ська пе­кто­раль».

ФО­ТО НАДАНО ІВА­НО-ФРАНКІВСЬКИМ ТЕАТРОМ ІМ. І.ФРАН­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.