Які лі­де­ри та стра­те­гія по­трі­бні Укра­ї­ні, щоб во­на ста­ла ба­га­тою?

Лей­тмо­ти­вом ІІІ Ки­їв­сько­го між­на­ро­дно­го еко­но­мі­чно­го фо­ру­му ста­ла «но­ва осві­та»

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ва­жли­ви­ми те­ма­ми для обго­во­ре­н­ня на КМЕФ- 2016 ста­ли мо­жли­во­сті для ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ну, між­на­ро­дна спів­пра­ця та шля­хи ін­но­ва­цій­но­го роз­ви­тку укра­їн­ської про­ми­сло­во­сті. Уча­сни­ки дис­ку­сії — ав­то­ри­те­тні еко­но­мі­сти і ре­фор­ма­то­ри, пред­став­ни­ки ве­ли­ких між­на­ро­дних ком­па­ній, гро­мад­ські ді­я­чі, чле­ни Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів і де­пу­та­ти Вер­хов­ної Ра­ди.

Від­кри­вав фо­рум прем’ єр- мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман. Він зокре­ма за­явив, що цьо­го ти­жня бу­де ство­ре­но Офіс су­про­во­дже­н­ня ін­ве­сти­цій. «На­го­ло­шую, нам по­трі­бна не кіль­кість, не кон­кре­тна су­ма, а успі­шність ін­ве­сти­цій», — ска­зав Грой­сман. Прем’єр за­зна­чив, що по­трі­бно ство­рю­ва­ти но­ві ін­но­ва­цій­ні ме­ха­ні­зми для при­су­тно­сті укра­їн­ських то­ва­рів на сві­то­вих рин­ках.

« Я щи­ро ві­рю у те, що на­ша 45-міль­йон­на кра­ї­на, яка зна­хо­дить у сер­ці Єв­ро­пи, має все для то­го, щоб ста­ти успі­шною, кон­ку­рен­тною і за­мо­жною», — під­су­му­вав Грой­сман.

Якою ж є фа­кти­чна роль Укра­ї­ни у сві­то­во­му роз­по­ді­лі пра­ці? В яко­му на­пря­мі во­на змі­ню­є­ться? Цьо­му бу­ло при­свя­че­но основ­ну дис­ку­сію пер­шо­го дня КМЕФ-2016 на па­не­лі «Укра­ї­на на сві­то­вій еко­но­мі­чній ма­пі». І схо­же, що лей­тмо­ти­вом цьо­го дня ста­ла те­ма но­ві­тньої осві­ти.

Са­ме ра­ди­каль­на змі­на фо­ку­су си­сте­ми осві­ти є клю­чо­вим дви­гу­ном мо­дер­ні­за­ції кра­ї­ни, ствер­джує го­лов­ний ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор і го­ло­ва ра­ди Кон­сор­ці­у­му сві­то­вих уні­вер­си­те­тів ( World University Consortium) Гар­рі Джей­кобс. Аме­ри- кан­ський пи­сьмен­ник ствер­джує, що си­сте­ма осві­ти має бу­ти спря­мо­ва­на на роз­ви­ток кре­а­тив­но­сті, вмі­н­ня від­ра­зу ж за­сто­со­ву­ва­ти отри­ма­ні зна­н­ня на пра­кти­ці, екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти і ко­ри­сту­ва­ти­ся під­при­єм­ни­цьки­ми зді­бно­стя­ми. За йо­го сло­ва­ми, ви­їзд мо­ло­ді за кор­дон на на­вча­н­ня не є про­бле­мою, ва­жли­во ін­ше — ство­ри­ти тут нор­маль­ний бі­знес-клі­мат, щоб осві­че­ним лю­дям хо­ті­ло­ся по­вер­та­ти­ся. Так під­ні­ма­ю­ться Ін­дія, Ки­тай...

На під­твер­дже­н­ня дум­ки про осві­ту як клю­чо­вий ме­ха­нізм за­пуск мо­дер­ні­за­ції кра­ї­ни за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­ки Ту­реч­чи­ни за­ува­жив, що їхній уряд, що­би всти­га­ти за про­гре­сом, роз­гор­нув ве­ли­че­зну ін­ве­сти­цій­ну про­гра­му в осві­ту на 8 мі­льяр­дів до­ла­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.