Від «гвин­ти­ків» — до віль­них гро­ма­дян

Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла у пер­шо­му чи­тан­ні про­ект за­ко­ну «Про осві­ту»

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

«Дя­кую де­пу­та­там за це істо­ри­чне рі­ше­н­ня. Адже чин­ний За­кон «Про осві­ту» ухва­лю­вав­ся ще за СРСР (у черв­ні 1991)», — по­ві­до­ми­ла на сво­їй Facebook-сто­рін­ці мі­ністр осві­ти і на­у­ки Лі­лія Гриневич.

У цен­трі за­ко­но­про­е­кту — прі­о­ри­те­тність прав здо­бу­ва­чів осві­ти. «За­ко­но­про­е­ктом впер­ше в Укра­ї­ні га­ран­ту­є­ться пра­во ви­бо­ру для здо­бу­ва­чів осві­ти (ба­тьків ді­тей), перш за все — се­ре­дньої, що від­по­від­ає ви­мо­гам Єв­ро­пей­ської кон­вен­ції про за­хист прав лю­ди­ни та осно­во­по­ло­жних сво­бод», — йде­ться у ре­зю­ме за­ко­но­про­е­кту. Впер­ше зрів­ню­ю­ться в пра­вах всі фор­ми здо­бу­т­тя осві­ти. Та­кож за­кон впро­ва­джує в Укра­ї­ні 12- рі­чну пов­ну за­галь­ну се­ре­дню осві­ту.

Крім цьо­го, при­ді­ля­є­ться ува­га за­без­пе­чен­ню про­фе­сій­ної сво­бо­ди осві­тян, ство­рен­ню єв­ро­пей­ської стру­кту­ри си­сте­ми осві­ти, за­кла­да­ю­ться но­ві прин­ци­пи фор­му­ва­н­ня змі­сту осві­ти. У ре­зю­ме за­ко­но­про­е­кту за­зна­че­но: « Чим біль­ше пов­но­ва­жень з управ­лі­н­ня осві­тою пе­ре­да­є­ться на мі­сця, тим більш цен­тра­лі­зо­ва­ним і не­за­ле­жним має ста­ти кон­троль за які­стю осві­ти».

«Про­ект, який по­над три ро­ки, ще за мо­го го­ло­ву­ва­н­ня в ко­мі­те­ті ВР, роз­ро­бляв­ся спіль­но з про­від­ни­ми екс­пер­та­ми, пе­ре­жив не одну спро­бу ви­хо­ло­сти­ти з ньо­го про­гре­сив­ні нор­ми, на­ре­шті схва­ле­ний пар­ла­мен­том, — пи­ше у Facebook Лі­лія Гриневич. — Це ком­про­мі­сний ва­рі­ант, за­кон не іде­аль­ний, але, що над­зви­чай­но ва­жли­во: Укра­ї­на зро­би­ла ва­жли­вий крок від осві­тньої си­сте­ми ви­хо­ва­н­ня гвин­ти­ків для за­ста­рі­ло­го ме­ха­ні­зму до осві­тньої си­сте­ми, в якій дер­жа­ва пра­гне да­ти сво­їм гро­ма­дя­нам та гро­ма­дян­кам мо­жли­вість роз­кри­ти свої мо­жли­во­сті зав­дя­ки осві­ті».

На дум­ку мі­ні­стра, з цьо­го за­ко­ну по­чи­на­є­ться Но­ва укра­їн­ська шко­ла, які­сне ре­фор­му­ва­н­ня про­фе­сій­но- те­хні­чної осві­ти та за­вер­ше­н­ня ре­фор­ми ви­щої осві­ти. Ни­ні на за­ко­но­про­ект че­кає до­о­пра­цю­ва­н­ня у пар­ла­мент­сько­му ко­мі­те­ті з пи­тань на­у­ки і осві­ти, по­тім йо­го ви­не­суть на го­ло­су­ва­н­ня у ВР для прийня­т­тя у дру­го­му чи­тан­ні та ухва­ле­н­ня в ці­ло­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.