Як змі­ни­ться жи­т­тя ре­лі­гій­них гро­мад?

«Якщо при­ймуть за­ко­но­про­ект, пе­ре­хід при­хо­жан під юрис­ди­кцію, як по­ка­зує пра­кти­ка, УПЦ КП бу­де мас­шта­бним», — ре­лі­гі­є­зна­вець

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, «День»

ВУкра ї ні хо чуть унор му - ва ти про це ду ру змі ни при на леж нос ті ре лі гій - них гро­мад ді­ю­чим в на­шій кра­ї­ні і за її ме­жа­ми ре­лі­гій ним цен т рам ( управ лін - ням). Від­по­від­ні змі­ни до За­ко­ну «Про сво­бо­ду со­ві­сті та ре­лі­гій­ні ор­га­ні­за­ції» (що до змі­ни ре­лі­гій­ни­ми гро­ма­да­ми під­ле­глос ті) бу ли вне се ні 6 жов т ня на род ни ми де пу та та ми на го - ло­су­ва­н­ня в пер­шо­му чи­тан­ні в се­сій­ний зал. На мо­мент зда­чі но­ме­ра роз­гляд за­ко но­про­е­кту не від­бу­ло­ся. Змі­ни до За­ко­ну бу ли по да ні на род ним де пу та - том Вік то ром Єленсь ким ще в лю­то­му цьо­го ро­ку, але в се­сій­ний зал за ко но про ект по тра - пив ли ше в чет вер. Весь цей час се­ред екс­пер­тів і пред­став­ни ків ре лі гій них ор га ні за цій то чи ли ся дис ку сії з при во ду до­ціль­но­сті змін.

■ Їх суть по ля гає в то му, що до стат ті 8 вно сять ся на - сту­пні до­пов­не­н­ня: «1) Ча­сти­ну пер­шу до­пов­ни­ти но­вим ре­че­н­ням та­ко­го змі­сту: «На­ле­жність осо­би до ре­лі­гій­ної гро­ма­ди ви­зна­чає її са­мо­і­ден­ти­фі­ка­ція із ці­єю ре лі гій ною гро ма - дою, під твер д жен ням чо го є участь у ре лі гій но му жит ті кон к рет ної гро ма ди » ; 2) Час - ти ну дру гу пі сля слів « віль ну змі ну ці­єї під лег лос ті » до пов - ни­ти сло­ва­ми: «шля­хом ре­є­стра ції но вої ре дак ції ста ту ту (по­ло­же­н­ня) або змін та до­пов­нень до ньо го, прий ня тих за зго ди на та ку змі ну про стої біль шос ті осіб, при сут ніх на збо­рах гро­ма­дян, які на­ле­жать до ре­лі­гій­ної гро­ма­ди».

■ Тоб то вво дить ся тер мін «са­мо­і­ден­ти­фі­ка­ція», а та­кож уточ ню єть ся мі ні маль на кіль - кість пред­став­ни­ків ре­лі­гій­ної гро ма ди, згід но з рі шен ням яких мо­же бу­ти змі­не­на під­по­ряд­ко­ва­ність чин­ним в Укра­ї­ні і за її ме­жа­ми ре­лі­гій­ним цен­трам. «За­ко­но­про­ект роз­ро­бле­но з ме­тою за­без­пе­че­н­ня пред­став­ни ків ре лі гій них гро мад пра - вом на сві­до­мий ви­бір та віль­ну і без пе реш код ну змі ну під по - ряд­ко­ва­но­сті ре­лі­гій­ним цен­трам для за­до­во­ле­н­ня сво­їх ре­лі­гій­них по­треб і гі­дно­го ви­ра­зу ре лі гій них по чут тів » , — пи - шуть ав­то­ри за­ко­но­про­е­кту.

■ Ви хо дя чи з склад ної між кон фе сій ної си ту а ції в Укра ї ні, яка ха рак те ри зу ють - ся ді­я­ми Ро­сій­ської пра­во­слав­ної цер к ви, щоб роз ко лю ва ти ук ра їнсь ке пра во слав’ я, на - скіль­ки за­ко­но­про­ект ви­рі­шує про­бле­му?

■ За два ро­ки в Укра­ї­ні по­над 39 па­ра­фій УПЦ МП пе­ре­йшли під юрис­ди­кцію Укра­їн­ської пра во слав ної цер к ви Ки - їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту. Про цей факт в ефі рі Ра діо Сво бо да за - явив ар­хі­єпис­коп УПЦ КП Єв­стра­тій Зо­ря. За йо­го сло­ва­ми, у де­яких гро­ма­дах, які ра­ні­ше на­ле­жа­ли до МП, від­бу­ва­є­ться роз ді лен ня і біль ша час ти на лю­дей ви­рі­шує ви­йти з гро­ма­ди Мос ковсь ко го пат рі ар ха ту. Але щоб юри­ди­чно вре­гу­лю­ва­ти це пи­та­н­ня, не­об­хі­дно вне­сти змі ни у за кон. « Якраз цим за ко но про ек том і про по ну єть - ся про­пи­са­ти про­це­ду­ру, яким чи ном від бу ва єть ся во ле ви яв - ле­н­ня ре­лі­гій­ної гро­ма­ди, ко­ли во­на хо­че змі­ни­ти під­ле­глість. Лю ди, які на ле жать до ці­єї гро ма ди, які від ві ду ють бо го - слу жін ня, які бе руть участь у її жит­ті, во­ни ма­ють пра­во ви­рі шу ва ти пи тан ня юри дич ної на леж нос ті ці­єї гро ма ди » , — ска­зав Єв­стра­тій Зо­ря.

■ Про тив ни ка ми вне сен ня змін, го лов ним чи ном, ви сту - па­ють пред­став­ни­ки УПЦ Мо­сковсь ко го пат рі ар ха ту. І вра зі ухва­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту, тоб­то змі ни ме ха ніз му під по ряд - ку ван ня ре лі гій них гро мад, МП го тує ма со ві про тес ти. На їх дум­ку, це по­лег­шує пе­ре­ве­ден ня хра мів зі ста рої юрис - дик ції в но ву, а от же « та ким чи ном дер жа ва втру ча єть ся в ав то ном ність гро мад, і хра ми бу дуть під за гро зою за хоп - лень » ( korrespon dent. net). Один з ак тив них апо ло ге тів і за хис ни ків УПЦ МП в Укра ї - ні — на род ний де пу тат від « Опо зи цій но го бло ку » Ва дим Но винсь кий за явив: « Цей за - ко­но­про­ект уза­ко нить цер­ков­не рей дер ст во. Тоб то тех но ло - гія бу­де та­ка. За­хо­че одна кон - фе сія за бра ти цер к ву в ін шої, най ме кіль ка сот так зва них « ак ти віс тів » в ка муф ля жі. Ті прий дуть, « са мо іден ти фі ку - ють » се бе як ві ру ю чих да но го при хо ду і про го ло су ють за пе - ре хід під ін шу юрис дик цію і за­хо­плять цер­кву, ви­ста­вив­ши ві ру ю чих на ву ли цю. Зви чай - но, це при­зве­де до ко­ло­саль­но­го рос ту ре лі гій ної на пру - же­нос ті по всій кра ї ні » (strana.ua).

■ В роз­мо­ві з «Днем» свою по зи цію ви сло вив ре лі гі єз на - вець, до­ктор фі­ло­соф­ських на- ук, про фе сор САГАН:

Олек сандр

— Ми роз­гля­да­ли ці змі­ни в на уко во- екс пер т ній ра ді при Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри, ди­ску - ту­ва­ли з цьо­го при­во­ду і прийня ли рі шен ня, що на сьо год - ніш ній день це оп ти маль ний крок до за хис ту ві ру ю чих від аб­сур­дних си­ту­а­цій. Ко­ли, на­при­клад, 90% чи 95% гро­ма­ди хо­чуть змі­ни­ти свою юрис­ди­кцію, і пра во га ран то ва но чин - ним за­ко­но­дав­ством, але не пе­ред­ба­че­ний ме­ха­нізм як це зро­би ти. І ви хо дить так, що фак - ти­чно дві чи три осо­би від гро­ма ди, які ви сту па ють про ти змі ни юрис дик ції, мо жуть за - бло ку ва ти і ви рі ши ти до лю всі­єї гро ма ди. Та ка си ту а ція скла­ла­ся в Остро­зі (Рів­нен­ська область), ко­ли дві осо­би пі­шли про­ти во­лі гро­ма­ди і че­рез суд від су ди ли храм. На жаль, по - діб не сва віл ля чи нов ни ків і суд­дів в цьо­му пи­та­н­ня про­дов­жу єть ся, то му що нор ма за ко - ну за­ли­ша­є­ться роз ми­тою.

■ Так-от, якраз за­про­по­но - ва ні змі ни до За ко ну роб лять цю нор му прак тич ною. В них ви зна ча єть ся, скіль ки лю дей не об хід но, щоб гро ма да пе ре - йш ла під ін шу юрис дик цію, і го­лов­не — хто мо­же впли­ва­ти на це рі шен ня. Як ві до мо, іс - нує тер­мін «пра­во­слав­ні ті­ту­шки», ко­ли в ту чи ін­шу гро­ма­ду за во зить ся ве ли ка кіль кість ав­то­бу­сів з лю­дьми не з від­по­від­но­го на­се­ле­но­го пун­кту, які на ма га ють ся за мість гро ма ди ви рі ши ти до лю хра му. Змі ни до за­ко­ну усу­ва­ють і ці про­бле­ми, то му що йдеть ся са ме про тих лю дей, які про жи ва ють в на се ле но му пун к ті. При хо жа - ни то­го чи ін­шо­го хра­му, осо­бли во в се лі, зде біль ше зна ють один од но го — хто хо дить на слу­жбу і ви­ко­нує по­тре­би та­їн­ства. Пі­сля змін вже не мо­жна бу де прос то за дек ла ру ва ти свою при­на­ле­жність до ті­єї чи ін шої гро ма ди, по ви нен бу ти зв’язок з нею.

■ Єв ст ра тій Зо ря го во рив, що за два ро­ки до УПЦ КП пе­ре­йшли 39 гро­мад, але йде­ться про де­ся­тки, якщо не со­тні гро­мад, які зна­хо­дя­ться в про­це­сі, або які хо чуть змі ни ти юрис - ди­кцію, але ро­зу­мі­ють що фа­ктич но за кон їм цьо го по ки не до зво ляє. Я знаю при клад в Тер но піль сь кій об лас ті, ко ли при­хо­жа­ни пів­то­ра ро­ки су­ди­ли­ся, то­му що дві тре­ти­ни гро­ма­ди ви­я­ви­ли ба­жа­н­ня змі­ни­ти юрис дик цію, і про тя гом всьо­го цьо­го ча­су їм до­во­ди­ло­ся мо ли ти ся на ву ли ці, то му що во ни не мог ли увій ти до хра му. Якщо бу дуть ухва­ле­ні змі ни до За ко ну, то пе ре хід гро­мад під юрис­ди­кцію, як по­ка зує прак ти ка, УПЦ Ки ївсь - ко го пат рі ар ха ту бу де мас ш - та­бним.

■ Ті, хто ка жуть: це « рей - дерсь ке за хоп лен ня » , хай по - яс нять, яким чи ном це бу де від­бу­ва­ти­ся. Суть по­ля­гає в то­му, щоб на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні за без пе чи ти во лю лю дей. Зви чай но, ще по тріб но до мог - ти­ся прийня­т­тя змін до За­ко­ну в ці ло му, ад же ми зна є мо що іс нує ве ли кий спро тив. Всі про ро сійсь кі си ли ста нуть дру­жни­ми ря­да­ми. І тут у ме­не сум­ні­вів зов­сім не бу­ло, але це свід чить тіль ки про од не — зна­чить змі­ни до За­ко­ну ре­аль­ні і ді­є­ві.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.