«Прин­ци­по­ва і пра­гма­ти­чна лю­ди­на»

Но­вим ген­се­ком ООН ста­не Вер­хов­ний ко­мі­сар у спра­вах бі­жен­ців Ан­то­ніу Гу­тер­реш

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Учо­ра під час офі­цій­но­го го­ло­су­ва­н­ня у Ра­ді Без­пе­ки ООН ген­се­ком ці­єї все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції бу­ло обра­но ко­ли­шньо­го пор ту галь сь ко го прем’ єра і вер - хов­но­го ко­мі­са­ра у спра­вах бі­жен­ців Ан­то­ніу Гу­тер­ре­ша. На­га­да­є­мо, що в кві­тні на по­ча­тку пу­блі­чних слу­хань у Ге­на­сам­блеї очі­ку­ва­лось, що но­вим очіль­ни­ком ООН ма­ла ста­ти жін­ка — пред­став­ни­ця Схі­дної Єв­ро­пи. І зокре­ма то­ді фа­во­ри­том вва­жа­лась пре­зи­дент ЮНЕСКО Іри­на Бо­ко­ва. А на­пе­ре­до­дні шо­сто­го про­бно­го го­ло­су- ва­н­ня у РБ ООН, що від­бу­лось по­за­вчо­ра, в чи­сло пре­тен­ден­тів уві­йшла ще од на бол гар ка, ві це- пре зи дент Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії Крі­ста­лі­на Ге­ор­гі­є­ва. Однак у обох жі­нок не бу­ло жо­дно­го шан­су ста­ти ген­се­ком. Про­ти їх ніх кан ди да тур про го ло су ва ли по стій ні чле ни Рад бе зу, в той час як 67-рі­чно­го Гу­тер­ре­ша під­три­ма­ло 13 чле­нів Ра­дбе­зу і двоє утри­ма­лись.

Ан­то­ніу Ма­ну­ель де Олі­вей­ра Гу­тер­реш на­ро­див­ся в Лі­са­бо­ні в 1949 ро­ці, ви­вчав ін­же­нер­ну спра­ву і фі­зи­ку у Ви­що­му те­хні­чно­му ін­сти­ту­ті. За­кін­чив йо­го у 1971 ро­ці. Да­лі він по­чав ака­де­мі­чну кар’єру на по­са­ді стар­шо­го ви­кла­да­ча. У 2005 ро­ці Гу­тер­реш, який віль­но во­ло­діє пор­ту­галь­ською, іспан­ською, ан­глій­ською та фран­цузь­кою, обійняв пост вер­хов­но­го ко­мі­са­ра ООН у спра­вах бі­жен­ців.

За ро­ки йо­го ке­рів­ни­цтва кіль­кість чи­нов­ни­ків у штаб-квар­ти­рі в Же­не­ві ско­ро­ти­ла­ся, при цьо­му зда­тність агент­ства своє­ча­сно ре­а­гу­ва­ти на між­на­ро­дні кри­зи, на­прав­ля­ю­чи сво­їх спів­ро­бі­тни­ків в «га­ря­чі то­чки», як від­зна­ча­ють екс­пер­ти, по­кра­щи­ла­ся.

На по­са­ді вер­хов­но­го ко­мі­са­ра у спра­вах бі­жен­ців Гу­тер­реш нев­пин­но пе­ре­ко­ну­вав уря­ди най­більш роз­ви­не­них і ба­га­тих кра­їн сві­ту ви­ді­ля­ти біль­ше ко­штів і ре­сур­сів на до­по­мо­гу по­стра­жда­лим у кон­флі­ктах і від сти­хій­них лих.

У ген­се­ка три ши­ро­кі зав­да­н­ня: за­охо­че­н­ня чи­слен­них агентств до­по­мог­ти бі­дним кра­ї­нам зро­ста­ти; від­сто­ю­ва­н­ня прав лю­ди­ни в усьо­му сві­ті; за­по­бі­га­н­ня вій­ні і за­без­пе­че­н­ня ми­ру пі­сля спа­ла­ху на­силь­ства. Чин­ний ген­сек ООН Пан Гі Мун на­звав цю ро­бо­ту «най­не­мо­жли­ві­шою на зем­лі». Від­так ана­лі­ти­ки вва­жа­ють, що Гу­тер­ре­шу, як прин­ци­по­вій і пра­гма­ти­чній лю­ди­ні зна­до­би­ться уда­ча і май­стер­ність.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.