Під­трим­ка твор­чо­сті мо­ло­дих

Фонд Іго­ря Ян­ков­сько­го «Іні­ці­а­ти­ва за­ра­ди май­бу­тньо­го» пе­ре­міг у На­ціо­наль­но­му рей­тин­гу бла­го­дій­ни­ків

Den (Ukrainian) - - Культура -

Пла­тфор­ма куль­тур­них іні­ці­а­тив «Ізо­ля­ція» прийня­ла по­над 100 го­стей та уча­сни­ків фі­на­лу тре­тьо­го «На­ціо­наль­но­го рей­тин­гу бла­го­дій­ни­ків», який про­во­ди­ться під егі­дою «Укра­їн­сько­го фо­ру­му бла­го­дій­ни­ків» у пар­тнер­стві з ау­ди­тор­ською ком­па­ні­єю EY (ра­ні­ше Ernst & Young).

Фонд Ян­ков­сько­го став лі­де­ром у но­мі­на­ції « Ви­тра­ти у сфе­рі ми­сте­цтва та куль­ту­ри » се­ред бла­го­дій­них фон­дів із бю­дже­том від 1 до 10 млн грн.

— Вру­че­н­ня на­го­ро­ди «На­ціо­наль­но­го рей­тин­гу бла­го­дій­ни­ків» є для нас ва­жли- вою по­ді­єю, ви­зна­н­ням зу­силь Фон­ду в під­трим­ці та­ла­но­ви­тої укра­їн­ської мо­ло­ді в га­лу­зі куль­ту­ри та ми­сте­цтва. Я від­чу­ваю гор­дість за те, що Фонд пра­цює аб­со­лю­тно про­зо­ро, що до нас не бо­я­ться при­єд­ну­ва­ти­ся. Ми до­ве­ли, що все, що ми зро­би­ли, — бу­ло зро­бле­но пра­виль­но і че­сно, — за­зна­чив за­снов­ник Фон­ду Ігор ЯНКОВСЬКИЙ.

Се­ред зна­чу­щих бла­го­дій­них про­е­ктів Фон­ду «Іні­ці­а­ти­ва за­ра­ди май­бу­тньо­го » — під­трим­ка укра­їн­сько­го кі­не­ма­то­гра­фа і мо­ло­дих ре­жи­се­рів на іме­ни­тих між­на­ро­дних кі­но­фе­сти­ва­лях у Бер- лі­ні, Кан­нах, Кар­ло­вих Ва­рах; ор­га­ні­за­ція днів укра­їн­сько­го кі­но в сто­ли­цях та куль­тур­них цен­трах єв­ро­пей­ських дер­жав.

По­чи­на­ю­чи з 2013-го про­во­ди­ться най­біль­ший в Укра­ї­ні кон­курс ди­тя­чо­го ма­люн­ку, ме­та яко­го — під­три­ма­ти ху­до­жни­ків-по­ча­тків­ців, спри­я­ти їхньо­му твор­чо­му і про­фе­сій­но­му роз­ви­тку (ро­бо­ти пе­ре­мож­ців та фі­на­лі­стів кон­кур­су пред­став­ля­ють не ли­ше в Укра­ї­ні, а й за кор­до­ном).

Фонд « Іні­ці­а­ти­ва за­ра­ди май­бу­тньо­го » , за­сно­ва­ний 2012 ро­ку, спри­яє збе­ре­жен­ню куль­тур­но-істо­ри­чної спад­щи­ни на­шої кра­ї­ни, фі­нан­со­во та ор­га­ні­за­цій­но під­три­мує осві­тні й куль­ту­ро­ло­гі­чні про­е­кти, до­по­ма­гає ви­рі­шу­ва­ти ва­жли­ві со­ці­аль­ні про­бле­ми. Про­е­кти, які бу­ли ре­а­лі­зо­ва­ні Фон­дом, отри­ма­ли ви­зна­н­ня не тіль­ки в Укра­ї­ні, а й в ін­ших кра­ї­нах сві­ту — в Бель­гії, Фран­ції, Ні­меч­чи­ни, Поль­щі, Ні­дер­лан­дах, США. У сво­їй ді­яль­но­сті Фонд до­три­му­є­ться ви­со­ких стан­дар­тів ро­бо­ти бла­го­дій­них ор­га­ні­за­цій і на­дає свою фі­нан­со­ву зві­тність. Та­кож І. Янковський є іні­ці­а­то­ром про­ве­де­н­ня Все­укра­їн­сько­го кон­кур­су ко­ро­тко­ме­тра­жних філь­мів, те­ма яко­го цьо­го ро­ку — «Укра­ї­на: шлях до ми­ру! » . У спів­пра­ці з ор­га­ні­за­то­ра­ми Ми­ко­ла­їв­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю « Гро­мад­ський про­е­ктор» Фонд тре­тій рік по­спіль під­три­мує роз­ви­ток кі­но­ми­сте­цтва і та­ла­но­ви­тих ре­жи­се­рів у ре­гіо­нах.

На­та­лія МАЗУР

ФО­ТО ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА ШУВАЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.