Бю­джет на­пов­нять «то­ва­ри смер­ті»

Чер­го­ве під­ви­ще­н­ня по­да­тку на ци­гар­ки при­не­се бю­дже­ту в 2017 ро­ці до­да­тко­вих чо­ти­ри-сім мі­льяр­дів гри­вень

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ

ВУкра­ї­ні про­по­ну­ють зно­ву під­ви­щи­ти став­ки опо­да­тку­ва­н­ня тю­тю­но­вих ви­ро­бів. Згі­дно із за­ко­но­про­е­ктом №5132, який за­раз пе­ре­бу­ває на роз­гля­ді Вер­хов­ної Ра­ди, за ко­жні ви­ро­бле­ні 1000 си­га­рет з філь­тром тю­тю­но­ві ком­па­нії бу­дуть спла­чу­ва­ти на 30% біль­ше (спе­ци­фі­чний ком­по­нент акци­зу на тю­тю­но­ві ви­ро­би) та на 3% біль­ше — від ма­кси­маль­ної роз­дрі­бної ці­ни, яку ви­ро­бник що­мі­ся­ця де­кла­рує для ко­жно­го ви­ду си­га­рет (адва­лер­ний ком­по­нент).

«За­зна­че­ні змі­ни бу­ли роз­ро­бле­ні з ура­ху­ва­н­ням ре­ко­мен­да­цій Сві­то­во­го бан­ку. Сві­то­вим бан­ком бу­ло за­про­по­но­ва­но чо­ти­ри сце­на­рії, з яких Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів обра­ло дру­гий ва­рі­ант, бо вва­жає йо­го опти­маль­ним», — го­во­рить за­сту­пник на­чаль­ни­ка Управ­лі­н­ня по­да­тко­вої по­лі­ти­ки Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни Ар­тем Нав­ра­та.

За роз­ра­хун­ка­ми екс­пер­тів, за­ко­но­дав­чі змі­ни до­зво­лять по­пов­ни­ти бю­джет в наступному ро­ці на 3639 млрд. гри­вень, то­ді як у 2016 ро­ці до­хо­ди від тю­тю­но­вих акци­зів очі­ку­ю­ться в роз­мі­рі 30-32 млрд. гри­вень. Під­ви­ще­н­ня акци­зів та­кож до­зво­лять змен­ши­ти рі­вень спо­жи­ва­н­ня си­га­рет при­бли­зно на 10% при зро­стан­ні се­ре­дньої ці­ни па­чки си­га­рет на 4-5 гри­вень.

За остан­ні 8 ро­ків се­ре­дня став­ка акци­зу на па­чку си­га­рет в Укра­ї­ні зро­сла в 14 ра­зів. Зав­дя­ки цьо­му над­хо­дже­н­ня до Дер­жбю­дже­ту зро­сли з 3,5 млрд. гри­вень у 2008 ро­ці до 22,2 млрд. гри­вень у 2015 ро­ці. При цьо­му ри­нок про­да­жу тю­тю­ну ско­ро­тив­ся з 125 млрд. штук до 73 млрд. штук си­га­рет, а по­ши­ре­ність ку­рі­н­ня в Укра­ї­ні — з 25,6% (2008 рік) до 18,4% (2015 рік).

Зав­дя­ки під­ви­щен­ню акци­зів на тю­тюн на 40% у 2016 ро­ці, за сі­чень­ли­пень 2016 ро­ку до Дер­жбю­дже­ту на­ді­йшли ре­кор­дні 18,8 млрд. гри­вень від тю­тю­но­вих акци­зів. Це на 6,8 млрд. гри­вень біль­ше, ніж за ана­ло­гі­чний пе­рі­од 2015 ро­ку.

Та­ким чи­ном, сьо­го­дні тю­тю­но­ві ком­па­нії спла­чу­ють до дер­жав­ної ка­зни спе­ци­фі­чну став­ку у роз­мі­рі 318 гри­вень і 12% адва­лер­ної став­ки. Тим не мен­ше, це май­же в шість ра­зів мен­ше мі­ні­маль­ної вар­то­сті акци­зу в кра­ї­нах Єв­ро­пей­сько­го со­ю­зу. Для при­кла­ду, в Поль­щі ком­па­нії спла­чу­ють одні з най­ви­щих в ЄС по­да­тків на тю­тю­но­ві ви­ро­би — 1408 гри­вень спе­ци­фі­чної став­ки та 31,4% адва­лер­ної став­ки акци­зу. В Угор­щи­ні цей по­ка­зник скла­дає 1498 грив­ні і 25% від­по­від­но, а в Ру­му­нії — 2139 гри­вень і 14%.

Окрім ви­го­ди від до­да­тко­вих над­хо­джень до бю­дже­ту, під­ви­ще­н­ня ста­вок акци­зно­го по­да­тку на тю­тюн пе­ред­ба­ча­є­ться і Уго­дою про асо­ці­а­цію з ЄС. Зокре­ма, в стат­ті 352 за­зна­ча­є­ться, що спів­ро­бі­тни­цтво що­до про­ти­дії та бо­роть­би з ша­храй­ством і кон­тра­бан­дою під­акци­зних то­ва­рів вклю­ча­ти­ме по­сту­по­ве на­бли­же­н­ня акци­зних ста­вок на тю­тю­но­ві ви­ро­би від­по­від­но до Рам­ко­вої кон­вен­ції ВООЗ про кон­троль над тю­тю­ном 2003 ро­ку. Оста­н­ня, зокре­ма, пе­ред­ба­чає, що­рі­чне під­ви­ще­н­ня ста­вок акци­зів ви­ще рів­ня ін­фля­ції.

Як по­яснює екс­перт Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­ту ре­форм Іл­ля Не­схо­дов­ський, збіль­ше­н­ня акци­зних ста­вок не спри­чи­нить сут­тє­во­го па­ді­н­ня рин­ку і до­зво­лить бю­дже­ту і на­да­лі отри­му­ва­ти до­да­тко­ві над­хо­дже­н­ня. «Те не­зна­чне па­ді­н­ня рин­ку, яке ми спо­сте­рі­га­ли в ми­ну­ло­му ро­ці, пов’яза­не зі змен­ше­н­ням за­галь­но­го па­ді­н­ня то­ва­ро­обо­ро­ту в кра­ї­ні, а не з під­ви­ще­н­ням акци­зів на тю­тю­но­ві ви­ро­би. Ре­аль­ні зар­пла­ти в ми­ну­ло­му ро­ці ско­ро­ти­ли­ся, ін­фля­ція зро­сла, що не­га­тив­но впли­ну­ло на спо­жив­чий ко­шик», — по­яснює він.

За йо­го сло­ва­ми, в умо­вах не­об­хі­дно­сті по­шу­ку ком­пен­са­то­рів де­фі­ци­ту бю­дже­ту і зни­же­н­ня на­ван­та­же­н­ня на за­ро­бі­тні пла­ти, акциз є одним із най­кра­щих спосо­бів отри­ма­н­ня та­кої ком­пен­са­ції.

При цьо­му він до­дає, що під­ви­ще­н­ня акци­зних ста­вок не по­вин­но зни­щу­ва­ти ін­ду­стрію ви­ро­бни­цтва ци­га­рок в Укра­ї­ні. «На­ра­зі над­хо­дже­н­ня до бю­дже­ту від акци­зів — най­біль­ше. Са­ме з цих по­да­тків у нас фі­нан­су­є­ться ба­га­то на­прям­ків, в то­му чи­слі і охо­ро­на здо­ров’я», — ка­же Не­схо­дов­ський.

«Мо­жна вва­жа­ти іні­ці­а­ти­ву Мін­фі­ну з під­ви­ще­н­ня тю­тю­но­вих акци­зів ком­про­мі­сним ва­рі­ан­том, оскіль­ки ін­ші сце­на­рії пе­ред­ба­ча­ли ви­ще зро­ста­н­ня ста­вок у 2017 ро­ці. За­про­по­но­ва­ні став­ки змен­шать час­тку си­га­рет на рин­ку, із яких пла­тя­ться мі­ні­маль­ний акциз, а це за­раз по­над 80% рин­ку, та збіль­шать се­ре­дній акциз з па­чки си­га­рет з 8,7 гри­вень до 12 грн. Іна­віть якщо ре­а­лі­за­ція си­га­рет змен­ши­ться у 2017 ро­ці на очі­ку­ва­них 10% до 65 млрд. штук, очі­ку­ва­ні над­хо­дже­н­ня до Дер­жбю­дже­ту скла­дуть близь­ко 39 млрд. гри­вень», — до­дає за­ві­ду­вач се­кто­ром кон­тро­лю над тю­тю­ном Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту стра­те­гі­чних до­слі­джень МОЗ Укра­ї­ни Ко­стян­тин Кра­сов­ський.

За йо­го про­гно­за­ми, якщо в 2018—2023 ро­ках що­рі­чно під­ви­щу­ва­ти спе­ци­фі­чну став­ку та мі­ні­маль­не акци­зне по­да­тко­ве зо­бов’яза­н­ня на 30%, а адва­лер­ну став­ку — на 3%, то у 2023 ро­ці мі­ні­маль­ний акциз зро­сте до 2500 гри­вень (90 єв­ро) на 1000 си­га­рет. «При цьо­му, якщо в 2023 ро­ці тю­тю­но­вий ри­нок змен­ши­ться до 40 млрд. си­га­рет (зав­дя­ки ско­ро­чен­ню кон­тра­бан­ди си­га­рет з Укра­ї­ни та змен­шен­ню спо­жи­ва­н­ня тю­тю­ну), рі­чні над­хо­дже­н­ня до бю­дже­ту скла­дуть 100 млрд гри­вень», — по­яснює він.

Окрім цьо­го, під­ви­ще­н­ня по­да­тків на тю­тюн до­по­мо­же змен­ши­ти по­ши­ре­ність ку­рі­н­ня в Укра­ї­ні, вва­жає ке­рів­ник про­грам, се­ктор люд­сько­го роз­ви­тку, Ре­гіон Єв­ро­пи та Цен­траль­ної Азії, Гру­па Сві­то­во­го бан­ку Фон Зао. «Для Укра­ї­ни ве­ли­ким тя­га­рем є та­кі не­ін­фе­кцій­ні за­хво­рю­ва­н­ня, як сер­це­во-су­дин­ні та он­ко­ло­гі­чні, са­ме во­ни спри­чи­ня­ють най­біль­шу кіль­кість смер­тей. Іку­рі­н­ня є фа­кто­ром ри­зи­ку ви­ни­кне­н­ня та­ких за­хво­рю­вань. То­му якщо ми змо­же­мо змі­ни­ти стиль жи­т­тя лю­дей, по­пе­ре­див­ши всі ці за­хво­рю­ва­н­ня, то це за­оща­дить зна­чну кіль­кість ко­штів у сфе­рі охо­ро­ни здо­ров’я», — по­яснює він.

До­во­лі спо­кій­но за­ко­но­дав­чі но­ва­ції спри­йма­ють і грав­ці рин­ку. «За на­ши­ми під­ра­хун­ка­ми, над­хо­дже­н­ня при та­ких став­ках скла­дуть 39,4 млрд гри­вень в 2017 ро­ці, при зни­жен­ні об­ся­гу рин­ку на 4%, до 67,6 млрд штук си­га­рет», — го­во­рить ди­ре­ктор з кор­по­ра­тив­них та юри­ди­чних пи­тань Imperial Tobacco в Укра­ї­ні, Мол­до­ві та кра­ї­нах Кав­ка­зу Олег Стре­каль. За йо­го про­гно­за­ми, вна­слі­док під­ви­ще­н­ня акци­зу на тю­тю­но­ві ви­ро­би, вар­тість па­чки ци­га­рок зро­сте в се­ре­дньо­му на 3,5 грив­ні.

«Цей сце­на­рій під­ви­ще­н­ня ста­вок акци­зно­го збо­ру не при­зве­де до по­мі­тно­го збіль­ше­н­ня об­ся­гів кон­тра­бан­ди та кон­тра­фа­кту. Да­на про­по­зи­ція уря­ду є до­сить зба­лан­со­ва­ною, то­му що про­гно­зо­ва­не зро­ста­н­ня вар­то­сті па­чки вра­хо­вує рі­вень цін на про­ду­кцію в су­сі­дніх кра­ї­нах, з яких тра­ди­цій­но над­хо­дить не­ле­галь­на про­ду­кція», — до­дає Стре­каль.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.