Кри­ти­чна... «ро­зе­тка» ін­ве­сто­ра

Які змі­ни­га­лу­зі обі­цяє но­вий за­кон про ри­нок еле­ктро­енер­гії

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ко­ли ви ку­пля­є­те хо­ло­диль­ник чи, ска­жі­мо, праль­ну ма­ши­ну і при­во­зи­те цю до­сить ко­штов­ну річ до­до­му, то да­лі не ма­є­те кло­по­ту. Щоб під­клю­чи­ти її до еле­ктро­ме­ре­жі, до­ста­тньо вста­ви­ти вил­ку еле­ктри­чно­го шну­ра в ро­зе­тку і отри­му­ва­ти за­до­во­ле­н­ня. Ін­ша річ, ко­ли ви не­ймо­вір­ни­ми фі­нан­со­ви­ми та фі­зи­чни­ми зу­си­л­ля­ми збу­ду­ва­ли на­віть не по­за­мі­ський па­лац, а зви­чай­ні­сінь­ку ха­тин­ку. Як при­єд­на­ти її до еле­ктро­ме­ре­жі? Вам кра­ще цьо­го й не зна­ти до по­ча­тку бу­дів­ни­цтва, бо ру­ки ми­мо­хіть опу­стя­ться. На цю спра­ву в Укра­ї­ні йшли дов­гі ро­ки й ку­па гро­шей, біль­ша ча­сти­на яких ді­ста­ва­ла­ся ко­ру­пціо­не­рам.

■ Не­зрів­нян­но біль­ші ви­тра­ти, в то­му чи­слі й нер­во­вої енер­гії, до­во­ди­ло­ся не­сти ін­ве­сто­рам. «Ми зна­є­мо де­ся­тки ви­пад­ків, ко­ли іно­зем­ні ін­ве­сто­ри від­мов­ля­ли­ся бу­ду­ва­ти ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті в Укра­ї­ні са­ме че­рез про­бле­му при­єд­на­н­ня до еле­ктро­ме­реж, — го­во­рить екс-член НКРЕКП, член прав­лі­н­ня бі­знес- ра­ди «Ці­на дер­жа­ви» Ан­дрій Ге­рус. — Про­бле­ма аб­со­лю­тно шту­чна, і рі­ше­н­ня для неї вже дав­но бу­ло роз­ро­бле­но не­за­ле­жни­ми екс­пер­та­ми. Однак по­то­чний стан справ, який пе­ред­ба­чає ін­ди­ві­ду­аль­ну до­мов­ле­ність між за­мов­ни­ком і мо­но­по­лі­стом, при­но­сить не­по­га­ні «ча­йо­ві», а то­му впро­ва­джу­ва­ти ні­хто не по­спі­шає».

■ Важ­кий і від­вер­то ко­ру­пцій­ний до­ступ до укра­їн­ської «ро­зе­тки» зна­йшов від­обра­же­н­ня й у сві­то­во­му рей­тин­гу Doing Business що­до при­єд­на­н­ня до еле­ктри­чних ме­реж. Укра­ї­на по­сі­дає у ньо­му 137 мі­сце се­ред 189 кра­їн. Ни­ні у нас є шанс від­чу­тно під­ня­ти­ся у цьо­му рей­тин­гу. Пра­цю­ю­чи над за­ко­но­про­е­ктом «Про ри­нок еле­ктри­чної енер­гії» (№4493), фа­хів­ці зна­йшли прийня­тне для всіх сто­рін рі­ше­н­ня. Однак сьо­го­дні екс­пер­ти за­не­по­ко­є­ні тим, щоб йо­го не спо­тво­ри­ли і щоб при­єд­на­н­ня до еле­ктро­ме­реж не за­ли­ши­ло­ся на дов­гі ро­ки стра­шил­кою для ві­тчи­зня­них та іно­зем­них ін­ве­сто­рів.

■ Укра­їн­ський бі­знес вла­што­вує про­по­но­ва­на екс­пер­та­ми так зва­на дво­став­ко­ва ме­то­ди­ка опла­ти від­по­від­них по­слуг. Пер­ша став­ка — за 1 кВт при­єд­на­ної по­ту­жно­сті (на від­по­від­но­му кла­сі на­пру­ги та з ура­ху­ва­н­ням за­ван­та­же­но­сті ме­реж), дру­га — за дов­жи­ну лі­ній пе­ре­дач. Як вва­жа­ють екс­пер­ти, та­кий під­хід дає мо­жли­вість без зво­лі­кань ви­зна­чи­ти вар­тість при­єд­на­н­ня у за­да­ній то­чці та зо­рі­єн­тує за­мов­ни­ка від­но­сно то­го, як швид­ко мо­жна бу­де зро­би­ти при­єд­на­н­ня до еле­ктро­ме­ре­жі.

■ «На жаль, сьо­го­дні про це мо­жна ді­зна­ти­ся тіль­ки десь че­рез рік пі­сля по­да­чі за­яв­ки. Зро­зумі­ло, за та­ких умов жо­дне біз- нес-пла­ну­ва­н­ня стає не­мо­жли­вим. Від­так ін­ве­стор від­кри­ває ви­ро­бни­цтво в тих юрис­ди­кці­ях, де та­ких про­блем не існує», — по­яснює екс­перт офі­су ефе­ктив­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня Оле­ксій Ор­жель.

■ Тож про­по­зи­ції екс­пер­тів зна­йшли ро­зу­мі­н­ня й у під­при­єм­ствах еле­ктро­ме­реж, які ви­ко­ну­ють від­по­від­ні опе­ра­ції, й у НКРЕКП. За­про­по­но­ва­ну ме­то­ди­ку вва­жа­ють прийня­тною і по­го­джу­ю­ться взя­ти її за осно­ву і на офі­цій­но­му рів­ні. Однак за­ли­ша­ю­ться су­пе­ре­чно­сті з при­во­ду ме­то­ди­ки ви­зна­че­н­ня став­ки за при­єд­на­ну по­ту­жність. Гро­мад­ські акти­ві­сти на­по­ля­га­ють на то­му, що її слід ви­зна­ча­ти з ура­ху­ва­н­ням ре­аль­них ви­трат та з ура­ху­ва­н­ням кла­су на­пру­ги, за­ван­та­же­н­ня транс­фор­ма­то­рів і уча­сті за­яв­ни­ка у ма­кси­му­мі на­пру­ги. На їхню дум­ку, гро­шей, отри­ма­них за ви­ко­на­н­ня ці­єї по­слу­гу ви­ста­ча­ти­ме для які­сно­го і вча­сно­го ви­ко­на­н­ня ро­біт, во­ни бу­дуть рен­та­бель­ни­ми. Роз­ра­ху­нок вар­то­сті при­єд­на­н­ня на осно­ві двох на­пе­ред ві­до­мих ста­вок для за­да­ної ра­йон­ної еле­ктро­ме­ре­жі, як вва­жа­ють екс­пер­ти, дає мо­жли­вість ав­то­ма­ти­чно, за до­по­мо­гою он­лайн каль­ку­ля­то­ра, оці­ни­ти вар­тість при­єд­на­н­ня у кон­кре­тній то­чці.

■ Ди­ре­ктор прое­кт­ної ор­га­ні­за­ції «Ме­ре­жі та си­сте­ми» Олег Па­лай­да на­віть пе­ре­ко­на­ний, що в цьо­му ра­зі лі­цен­зі­а­ти, тоб­то ви­ко­нав­ці ро­біт, на­віть змо­жуть ціл­ком офі­цій­но і без жо­дної ко­ру­пцій­ної скла­до­вої за­ро­бля­ти на ви­ко­нан­ні та­ких за­мов­лень. Однак лі­цен­зі­а­ти та й НКРЕКП про­по­ну­ють ви­зна­ча­ти став­ку на осно­ві вар­то­сті акти­вів як усе­ре­дне­ну для усі­єї кра­ї­ни чи обла­сті. Екс­пер­ти ж вва­жа­ють, що в та­ко­му ра­зі да­на став­ка бу­де істо­тно ви­щою, ніж со­бі­вар­тість ро­біт з при­єд­на­н­ня.

■ «На сьо­го­дні­шній день ви по­вин­ні ви­тра­ча­ти ку­пу ча­су, сил та нер­вів для то­го, щоб хо­ча б ді­зна­тись, на яких умо­вах вас мо­жна при­єд­на­ти. На­віть гро­ші не мо­жуть при­ско­ри­ти цей про­цес. Обов’яз­ко­вою умо­вою сьо­го­дні­шніх про­це­дур при­єд­на­н­ня є без­по­се­ре­днє за­лу­че­н­ня ін­ве­сто­ра до обго­во­ре­н­ня скла­дних те­хні­чних де­та­лей, в яких він за ви­зна­че­н­ням не орі­єн­ту­є­ться, — від­зна­чає ко­ор­ди­на­тор на­прям­ку про­гра­ми USAID «Лі­дер­ство в еко­но­мі­чно­му вря­ду­ван­ні» Дми­тро Бо­яр­чук. — Ми по­вин­ні увесь про­цес «за­мкну­ти» в се­ре­ди­ні лі­цен­зі­а­ту, вка­зав­ши ли­ше то­чку на кар­ті, де має від­бу­ти­ся при­єд­на­н­ня».

■ Тим ча­сом вла­сний до­свід ав­то­ра, що­прав­да, ли­ше у під­клю­чен­ні по­бу­то­во­го спо­жи­ва­ча (йшло­ся не про кі­ло­ме­три, а бу­кваль­но про один метр) свід­чить, що ма­ю­чи всі не­об­хі­дні до­ку­мен­ти, а го­лов­не — кон­кре­тну і не­дво­зна­чну вка­зів­ку ви­ко­нав­цям від ке­рів­ни­цтва, кіль­ка­рі­чну тя­га­ни­ну вда­ло­ся без жо­дних гро­шей при­пи­ни­ти за лі­че­ні дні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.