Про­ки­ну­тись на За­па­шній, прой­тись За­ти­шною...

Во­ли­ня­ни — про чер­го­ве пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ву­лиць, ко­ру­пцію й те, чо­му се­ре­дньо­ві­чний Лу­цький за­мок пе­ре­тво­рю­є­ться на... пив­ни­чку

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Оль­га МАГАС, жур­на­ліст (Луцьк):

— Ба­га­то дис­ку­сій і пе­ре­ва­жно не­с­прийня­т­тя в Лу­цьку ви­кли­ка­ла про­по­зи­ція на­зва­ти одну з ву­лиць іме­нем Бо­ри­са Нєм­цо­ва. Зві­сно, хо­ро­ша лю­ди­на, опо­зи­ціо­нер, тра­гі­чно за­ги­нув. Але на­ві­що в Лу­цьку йо­го ву­ли­ця? Я вза­га­лі не ро­зу­мію, для чо­го ву­ли­цям да­ва­ти люд­ські іме­на. Як ба­чи­мо, час іде, істо­рія змі­ню­є­ться... Ко­лись із за­хва­том ого­ло­шу­ва­ли про най­ме­ну­ва­н­ня ву­ли­ці Ко­му­ні­сти­чною, Ле­ні­на, Ком­со­мо­лу, і всі пи­ша­ли­ся. Не­хай істо­ри­ки ки­да­ють у ме­не ка­мі­н­ня, але вша­но­ву­ва­ти пам’ять мо­жна по-ін­шо­му. Ву­ли­ці ж мо­жуть но­си­ти аб­стра­ктні на­зви. А то це вже пе­ре­тво­рю­є­ться на гру — а да­вай­те ще цю пе­ре­йме­ну­є­мо. І цю. О, а ще тре­ба Нєм­цо­ва — на сто від­со­тків, бо ж як Но­во­двор­ської ву­ли­цю зро­би­ли, то на­віть у Ро­сії про нас пи­са­ли. А ще мо­жна Соб­чак і Ахе­джа­ко­вої зро­би­ти, во­ни теж про­ти Пу­ті­на.... Я ще ди­ву­ю­ся, як то ще ву­ли­ці Сав­чен­ко не­ма...

Чо­му не мо­жна про­сто на­зва­ти гар­но? Я б із за­до­во­ле­н­ням про­ки­ну­лась, ви­бі­гла б із до­му на За­па­шній ву­ли­ці, про­їха­ла­ся б по За­ти­шній, по­обі­да­ла б на Сві­тан­ко­вій, про­гу­ля­лась би Со­ня­шни­ко­вою... А по­тім Ви­но­гра­дним про­вул­ком за­ско­чи­ла б на Зо­ря­ну та Ща­сли­ву. І по всьо­му мі­сту мо­жна бу­ло б зро­би­ти кре­а­тив­ні фі­шки: на­при­клад, на Со­ня­шни­ко­вій по­ста­ви­ти не­ве­ли­кі ко­ва­ні со­ня­шни­ки, а на Ща­сли­вій зро­би­ти кри­ни­чку, ку­ди б ки­да­ли мо­не­тки чи за­пи­ски ту­ри­сти. На ща­стя... І як­би бу­ла гар­на ре­кла­ма, ту­ри­сти їха­ли б до нас не тіль­ки ди­ви­ти­ся За­мок, а й щоб по­бу­ва­ти на ці­ка­вих ву­ли­цях мі­ста і зро­би­ти пам’ятні фо­то­гра­фії. Ро­зу­мію, що це мої при­мар­ні фан­та­зії, але бу­ло б при­єм­но, як­би так ста­ло­ся...

Га­ли­на ФЕДОРЕНКО, го­лов­ний ре­да­ктор «Ві­до­мо­сті UA»:

— Гру­па «слав­но­зві­сних ан­ти­ко­ру­пціо­не­рів», се­ред яких Сер­гій Ле­щен­ко, Му­ста­фа Найєм, Сві­тла­на За­лі­щук, Дми­тро До­бро­до­мов та Ігор Лу­цен­ко, 23 ве­ре­сня за­ре­є­стру­ва­ла «Про­ект за­ко­ну про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до вдо­ско­на­ле­н­ня окре­мих по­ло­жень про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції». У до­ку­мен­ті є пункт (ува­жно!), де за­про­по­но­ва­но ви­клю­чи­ти зі спи­ску ін­фор­ма­ції, яка за­зна­че­на в де­кла­ра­ції (ст. 46, п. 9), «по­зи­че­ні ін­шим осо­бам ко­шти». Ме­не вра­жає ли­це­мір­ство ко­лег. Я ще раз пе­ре­ко­ну­ю­ся: не­за­ле­жно від про­фе­сії, лю­ди ді­ля­ться на два ти­пи — ті, хто на­справ­ді хо­че жи­ти по-но­во­му й змі­ню­ва­ти си­ту­а­цію в кра­ї­ні, й ті, хто під ви­гля­дом кри­ку­нів, ви­кри­ва­чів пра­гне ли­ше вла­сно­го зба­га­че­н­ня. Адже що та­ке за­кон? Це ж не ли­ше при­хо­ву­ва­н­ня ста­тків Ле­щен­ком чи Найє­мом, це при­хо­ву­ва­н­ня ін­фор­ма­ції про ста­тки всіх «не­хо­ро­ших» лю­дей в кра­ї­ні. Не мо­жна ве­сти бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю, не за­чи­стив­ши «за­кро­ма». Хтось має від­по­ві­сти за 25 ро­ків гра­бун­ку з бю­дже­тів, дер­жав­них під­при­ємств, ха­ба­рі... Зви­чай­на лю­ди- на, хай би на якій по­са­ді во­на пра­цю­ва­ла, не при­дбає за 13 міль­йо­нів квар­ти­ру чи за 100 ти­сяч до­ла­рів ав­то­мо­біль. Не бу­ло в Укра­ї­ні та­ких зар­плат. Че­сні­ше бу­де, якщо всі зі сво­го «на­жи­то­го » прос то спла тять по дат ки. Візь муть і спла тять. І жи ти бу - дуть спо кій но, і бюд жет по пов - нять у ра­зи. Це укра­їн­ська про­бле­ма. Ве­ли­кий бі­знес, ви­щі чи­ни вла ди мо но по лі зу ва ли те ле- і дру­ко­ва­ні ЗМІ й ви­ко­ри­сто­ву­ють їх ли­ше для сво­їх ін­те­ре­сів. Ре­шта жур на ліс тів ви жи ва ють, як мо­жуть, бо рин­ку ЗМІ в Укра­ї­ні не­має. І остан­нє — са­ме че­рез це в дер жа ві страж дає ідео ло гія, є проб ле ми з ін фор ма цій ною без - пе­кою.

Ми­ко­ла ЯКИМЕНКО (Луцьк):

— Лу­цький за­мок, гор­дість лу­чан і всі­єї Укра­ї­ни, за спри­я­н­ня ди­ре­кції істо­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка на­стир­но й ці­ле­спря­мо­ва­но пе­ре­тво­рю­ють на зви­чай­ну пив­ни­чку. Два дні — 1 і 2 жов­тня — тут три­вав фе­сти­валь пи­ва та м’яса. Кви­тки про­да­ва­ли ли­ше на цей захід не в кі­о­ску на те­ри­то­рії зам­ку, а в ав­то­мо­біль­но­му при­че­пі з ре­кла­мою фе­сти­ва­лю. Екскур­сан­ти, які ви­хі­дни­ми хо­ті­ли від­ві­да­ти за­мок — а се­ред них бу­ло ба­га­то ді­тей і під­лі­тків, — ми­мо­хіть бу­ли зму­ше­ні ста­ва­ти уча­сни­ка­ми цьо­го хміль­но­го дій­ства. При­кро, але на­ціо­наль­ну свя­ти­ню ди­ре­кція за­по­від­ни­ка на два дні зда­ла в орен­ду, як якийсь зви­чай­ний пив­бар чи за­бі­гай­лів­ку. Хто її упов­но­ва­жу­вав це ро­би­ти? Чи ма­ють во­ни на це пра­во? Тим ча­сом по­ди­ві­ться, що ро­би­ться у Ста­ро­му мі­сті! Тож яка ко­ристь від цьо­го за­по­від­ни­ка? Тіль­ки зби­ра­ти «баб­ки» з орен­ди зам­ку?! І ку­ди, до ре­чі, їдуть «за­ро­бле­ні» в та­кий спо­сіб гро­ші?..

Ва­силь НАГОРНИЙ, адво­кат:

— Їхав на ро­бо­ту, по­ба­чив на­ших бій­ців, які зі­бра­ли­ся на фо­то­се­сію для яко­гось чи аль­бо­му, чи бро­шу­ри... Се­ред них бу­ли й ті, хто за­хи­щав До­не­цький ае­ро­порт, і брав у по­лон ро­сій­ських де­сан­тни­ків, і під­ри­вав по два тан­ки в одно­му бою то­що. Тоб­то одні з най­кра­щих си­нів Во­ли­ні. І зна­є­те, що якось не­при­єм­но вра­зи­ло... У біль­шо­сті хло­пців — «по­ро­жні» гру­ди, не­має на­го­род. Вур­да­ла­ки, які їх ки­да­ли в ко­тли і кра­ли — зги­на­ю­ться від ор­де­нів, а справ­жнім Во­ї­нам не ви­ста­чає. Я не знаю, хто в нас там у на­го­ро­дних ко­мі­сі­ях, але ще 2015 ро­ку Ге­ор­гій Ту­ка го­во­рив про ко­ру­пцію в на­го­ро­дній спра­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.