Iз 20-річ­чям!

Щи­ро дя­кую «Дню» за від­да­ність укра­ї­но­цен­три­чно­сті

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

... Ду­же вдя­чна Іго­рю Сюн­дю­ко­ву за всі стат­ті про Бол­га­рію, її істо­рію, куль­ту­ру, за її про­сві­тни­цьку роль.

До­лі Бол­га­рії та Укра­ї­ни бу­ли пов’яза­ні дав­но — і в май­бу­тньо­му, спо­ді­ва­є­мось, нам бу­ти по­ряд. Ду­же під­три­мую ідею ство­ре­н­ня Бал­то- Чор­но­мор­сько­го об’єд­на­н­ня — Со­ю­зу, який би по­єд­нав на­ші си­ли і ба­га­тьох су­сі­дів- кра­їн і пе­ре­тво­рив би на не­пе­ре­бор­ну си­лу. Що­би всі за­зі­ха­н­ня пів­ні­чно­го су­сі­да на на­шу сво­бо­ду ні­ко­ли не здій­сни­ли­ся. То­му і вва­жаю, що те, що « День » зна­чну ува­гу при­ді­ляє бол­гар­ській те­мі, — ду­же ва­жли­во.

Так скла­ла­ся до­ля, що, я, ки­ян­ка, 13 ро­ків про­жи­ла у Бол­га­рії, на­ро­ди­ла си­на, пра­цю­ва­ла то­ка­рем і за­о­чно на­вча­лась у Со­фій­сько­му уні­вер­си­те­ті ім. Кли­мен­та Охрид­сько­го, го­ту­ва­лась до іспи­тів у Бі­блі­о­те­ці ім. Ки­ри­ла і Ме­фо­дія, за­кін­чи­ла уні­вер­си­тет у 1967 р., по­тім ви­кла­да­ла у гім­на­зії мі­ста Ве­ли­ко Тир­но­во, дав­ній сто­ли­ці Бол­га­рії. Зга­дую із вдя­чні­стю, як при­хиль­но ста­ви­лись до ме­не, укра­їн­ки, про­фе­со­ри-ви­кла­да­чі Со­фій­сько­го уні­вер­си­те­ту, оці- ню­ю­чи, що я сер­йо­зно го­ту­ва­лась і від­по­від­а­ла на іспи­тах їхньою, бол­гар­ською мо­вою.

Ме­ні бу­ло жаль, що то­ді, ко­ли хо­ди­ла ко­ри­до­ра­ми бол­гар­сько­го уні­вер­си­те­ту, слу­ха­ла ле­кції в йо­го ау­ди­то­рі­ях, я не зна­ла, що тут хо­див і тут ви­кла­дав ви­да­тний наш укра­ї­нець Ми­хай­ло Дра­го­ма­нов ( дядь­ко Ле­сі Укра­їн­ки, яка при­їха­ла у Со­фію йо­го до­гля­да­ти) і що тут йо­го мо­ги­ла.

Ще раз хо­чу по­дя­ку­ва­ти па­ну Іго­рю за йо­го і йо­го ко­лег ма­те­рі­а­ли про Бол­га­рію, чи­таю їх з та­ким за­ці­кав­ле­н­ням і ра­ді­стю за на­род, який є не­пе­ре­бор­ним, як і наш укра­їн­ський, і є на­шим справ­жнім бра­том. На­віть ча­сом за­пи­тую мо­їх дру­зів: так хто є стар­шим бра­том укра­їн­ців?

Зав­жди ра­да ста­т­тям Окса­ни Па­хльов­ської, осо­бли­во у за­хва­ті від стат­ті «Про­стір Со­фії» про роль бол­гар­ських про­сві­ти­те­лів Ки­ри­ла і Ме­фо­дія у збе­ре­жен­ні іден­ти­чно­сті слов’ ян­ських на­ро­дів.

Ще я ра­да, що ско­ро змо­жу про­чи­та­ти кни­гу « Се­стра моя, Со­фія...», яку я пе­ред­пла­ти­ла.

Жан­на КОЛЄВА, Київ

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.