РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ві­дгук на ста­т­тю Іри­ни ВИРТОСУ «Ну­мо, ба­бу­сю!» («День» № 176-177 від 30 ве­ре­сня 2016 ро­ку)

Пу­блі­чні бі­бліо­те­ки в Укра­ї­ні про­по­ну­ють рі­зно­ма­ні­тні про­гра­ми для лю­дей по­хи­ло­го ві­ку, вклю­чно з на­вча­н­ням ІТ-гра­мо­тно­сті, на­вча­н­ням іно­зем­ним мо­вам, зу­стрі­ча­ми з ці­ка­ви­ми лю­дьми, ви­став­ка­ми то­що. Бу­ло би до­бре, що­би жур­на­лі­сти «Дня» ви­сві­тлю­ва­ли та­ку ді­яль­ність бі­бліо­тек. Я го­то­ва на­да­ти кон­та­кти, лін­ки до та­ких про­гре­сив­них бі­бліо­тек.

Facebook-ко­ри­сту­вач Valentyna PASHKOVA Ві­дгук на до­пис «Вій­на — шту­ка ду­же кон­кре­тна» (Facebook-сто­рін­ка «Дня»)

Оце- то текст! Не­ймо­вір­ний! Дя­кую ФБ, що мо­жу чи­та­ти на­стіль­ки пре­кра­сних лю­дей із не­ймо­вір­ни­ми дум­ка­ми і по­чу­т­тя­ми! ща­стя вам і ва­шій ро­ди­ні!

Facebook-ко­ри­сту­вач Iryna LANGE Ві­дгук на ста­т­тю Хри­сти­ни ПЕТРЕНКО «Тре­ба ко­па­ти­гли бше» («День» № 176-177 від 30 ве­ре­сня 2016 ро­ку)

Ме­ні біль­ше по­до­ба­є­ться на­зи­ва­ти осу­ча­сне­ну ви­ши­ван­ку одя­гом, де­ко­ро­ва­ним ви­шив­кою. На мою дум­ку, по­пу­ля­ри­за­ція тра­ди­цій­но­го укра­їн­сько­го ко­стю­му спо­тво­рює йо­го, та чи ко­жен змо­же сьо­го­дні ку­пи­ти «пра­виль­ну» ви­ши­ван­ку чи при­кра­су — це не­де­ше­во ко­штує. Ду­маю, знав­ці по­вин­ні ви­ко­ри­ста­ти та­ку за­ці­кав­ле­ність і по­стій­но пра­цю­ва­ти з на­се­ле­н­ням,роз­по­від­а­ю­чи і про на­ро­дні тра­ди­ції,і про ре­ме­сла, і про одяг, а не «ва­ри­ти­ся» у сво­є­му за­кри­то­му се­ре­до­ви­щі,обго­во­рю­ю­чи, як де­хто швид­ко зба­га­чу­є­ться, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи мо­ду на укра­їн­ське.

Іко­ли вже мо­да на мо­ву з’яви­ться?

Лю­дми­ла ЛУК’ЯНЧУК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.