Осер­дя но­вої епо­хи

За мі­сяць Па­ризь­ка уго­да зі змі­ни клі­ма­ту всту­пає в за­кон­ну си­лу

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Ге­не­раль­но­му се­кре­та­рю ООН Пан Гі Му­ну є чим пи­ша­ти­ся на­при­кін­ці сво­єї ка­ден­ції: Па­ризь­ка уго­да на­бу­де чин­но­сті 4 ли­сто­па­да 2016 ро­ку. Це від­бу­де­ться на трид­ця­тий день пі­сля то­го, як про­то­кол ра­ти­фі­ку­ва­ли що­най­мен­ше 55 кра­їн, на які при­па­дає у су­ку­пно­сті як мі­ні­мум 55% гло­баль­них ви­ки­дів пар­ни­ко­вих га­зів. Для цьо­го зна­до­би­ло­ся мен­ше ро­ку. Для по­рів­ня­н­ня: Кі­от­ський про­то­кол, по­пе­ре­дник Па­ризь­кої уго­ди, був під­пи­са­ний 1997 ро­ку, а всту­пив у си­лу ли­ше у 2005-му.

Ста­ном на 5 жов­тня уча­сни­ка­ми Па­ризь­кої уго­ди бу­ли 73 кра­ї­ни і ЄС як ре­гіо­наль­на ор­га­ні­за­ція. Се­ред кра­їн, які ра­ти­фі­ку­ва­ли про­то­кол, та­кі ве­ли­кі «ви­ро­бни­ки» ви­ки­дів, як США, Ки­тай, Ін­дія. Укра­ї­на ра­ти­фі­ку­ва­ла уго­ду одною з пер­ших в Єв­ро­пі — від­по­від­не рі­ше­н­ня Пре­зи­дент Пе­тро Порошенко за­твер­див 1 сер­пня.

МО­ЖЕ­МО РОЗ­РА­ХО­ВУ­ВА­ТИ НА ОСОБЛИВУ РОЛЬ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРО­ТО­КО­ЛУ

« Те, що Па­ризь­ку уго­ду під­пи­са­ли мен­ше, ніж за рік, свід­чить, що у сві­ті є по­лі­ти­чна во­ля про­ти­ді­я­ти гло­баль­ним змі­нам клі­ма­ту. Про­це­си, які вже за­пу­сти­ли­ся, те­пер при­швид­ша­ться » , — пе­ре­ко­на­на Іри­на Став­чук, екс­перт з пи­тань змі­ни клі­ма­ту На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни.

На­сту­пний крок — ви­ро­бле­н­ня пра­вил для вті­ле­н­ня уго­ди в жи­т­тя. По­чнуть це ро­би­ти на 22-ій Кон­фе­рен­ції сто­рін Рам­ко­вої кон­вен­ції ООН про змі­ну клі­ма­ту, яка три­ва­ти­ме із 7 до 18 ли­сто­па­да у сто­ли­ці Ма­рок­ко Мар­ра­ке­ші. Мі­ністр еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Укра­ї­ни Остап Се­ме­рак не­що­дав­но в ефі­рі те­ле­ка­на­лу «112 Укра­ї­на» за­зна­чив: те, що ми одни­ми з пер­ших ра­ти­фі­ку­ва­ли про­то­кол, дає нам прі­о­ри­те­тне пра­во впли­ва­ти на фор­му­ва­н­ня но­вих пра­вил.

« Я як мі­ністр еко­ло­гії у скла­ді на­шої укра­їн­ської де­ле­га­ції ві­зьму участь у Кон­фе­рен­ції сто­рін, де ми пра­цю­ва­ти­ме­мо над ство­ре­н­ням цих про­це­дур. Я спо­ді­ва­ю­ся, що на­пра­цю­ва­н­ня на­шо­го мі­ні­стер­ства бу­дуть сприйня­ті сві­том, і ми бу­де­мо не тіль­ки се­ред пер­ших, хто ра­ти­фі­ку­вав Па­ризь­ку уго­ду, але й се­ред кра­їн-лі­де­рів, які впли­ва­ти­муть на ухва­ле­н­ня рі­шень у май­бу­тньо­му», — опти­мі­сти­чно за­явив в ефі­рі « 112 Укра­ї­на » Остап Се­ме­рак.

Іри­на Став­чук вва­жає, що ми справ­ді мо­же­мо роз­ра­хо­ву­ва­ти на особливу ува­гу під час роз­роб­ки пра­вил для Па­ризь­кої уго­ди, але у цьо­му кон­текс­ті ва­жли­во, хто пред­став­ля­ти­ме Укра­ї­ну на між­на­ро­дних зу­стрі­чах по клі­ма­ту. « Під час кон­фе­рен­ції у Мар­ра­ке­ші Укра­ї­на має шан­си увійти у якісь ро­бо­чі гру­пи, ке­рів­ні ор­га­ни. Але ба­га­то за­ле­жить від то­го, чи змо­же укра­їн­ська де­ле­га­ція за­про­по­ну­ва­ти лю­дей, які пов­но­цін­но пра­цю­ва­ти­муть і бу­дуть сприйня­ті ін­ши­ми кра­ї­на­ми. Спра­ва в тім, що три­ва­лий час склад на­шої де­ле­га­ції по­стій­но змі­ню­вав­ся, а для клі­ма­ти­чних пе­ре­го­во­рів це по­га­но. Тре­ба де­кіль­ка ро­ків, щоб зро­зу­мі­ти, що від­бу­ва­є­ться у цій сфе­рі, ба­га­то по­бу­до­ва­но на кон­та­ктах, зв’яз­ках, ро­зу­мін­ні між лю­дьми. Укра­ї­на у цьо­му пи­тан­ні втра­чає: бо лю­ди тіль­ки вхо­дять у курс справ, як вже не пра­цю­ють у мі­ні­стер­стві, на зу­стрі­чі по клі­ма­ту їдуть ін­ші. Має бу­ти ста­біль­ні­ша дер­жав­на по­лі­ти- ка у цьо­му пи­тан­ні», — по­яснює Іри­на Став­чук.

Пев­ним чи­ном, вне­ском у бо­роть­бу зі змі­ною клі­ма­ту мо­жна на­зва­ти два за­ко­ни, ухва­ле­ні Вер­хов­ною Ра­дою 4 жов­тня — №3259 «Про стра­те­гі­чну еко­ло­гі­чну оцін­ку» та №2009а-д «Про оцін­ку впли­ву на дов­кі­л­ля» (біль­ше про це — у ма­те­рі­а­лі «Еко­про­рив» у №180 «Дня» за 6 жов­тня). «За­кон про оцін­ку впли­ву на дов­кі­л­ля по­зна­чи­ться на клі­ма­ти­чній си­ту­а­ції, бо при пла­ну­ван­ні но­вих ву­гіль­них еле­ктро­стан­цій чи ін­ших об’єктів біль­ше ува­ги при­ді­ля­ти­ме­ться їх впли­ву на нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще, — ка­же Іри­на Став­чук. — Але ці за­ко­ни ва­жли­ві не тіль­ки для змі­ни клі­ма­ту, а й вза­га­лі для Укра­ї­ни. Бу­ду­є­ться ба­га­то про­ми­сло­вих об’єктів, і ра­ні­ше не бу­ло чі­тких, з єв­ро­пей­ським під­хо­дом, пра­вил оцін­ки впли­ву на дов­кі­л­ля. Ми дав­но че­ка­ли на від­по­від­ний за­кон, про­во­ди­ли чи­ма­ло кам­па­ній, а де­пу­та­ти ду­же не хо­ті­ли йо­го ухва­лю­ва­ти, бо він по­си­лює про­це­ду­ру еко­ло­гі­чної екс­пер­ти­зи при по­бу­до­ві тих чи ін­ших про­ми­сло­вих об’єктів».

АКТ МІЖНАРОДНОЇ СОЛІДАРНОСТІ

На­бу­т­тя чин­но­сті Па­ризь­ким про­то­ко­лом — не про­сто під­пи­са­н­ня па­пе­рів пар­ла­мен­та­ря­ми, це ре­зуль­тат кон­сен­су­су уря­дів де­ся­тків кра­їн, роз­бу­до­ва між­на­ро­дно­го спів­ро­бі­тни­цтва в бо­роть­бі з гло­баль­ни­ми ви­кли­ка­ми, на чо­му на­го­ло­сив Пан Гі Мун. За сло­ва­ми Іри­ни Став­чук, як­би під час прийня­т­тя уго­ди США та Ки­тай не до­ся­гну­ли між со­бою пев­них до­мов­ле­но­стей, про­цес ра­ти­фі­ка­ції був би на­ба­га­то скла­дні­шим. Уго­да мо­гла б ро­ка­ми не всту­па­ти в си­лу, бо по­ріг у 55% ви­ки­дів не­мо­жли­во до­ся­гну­ти без її ра­ти­фі­ка­ції Ки­та­єм або Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми.

Біль­шість кра­їн, які про­ду­ку­ють ве­ли­ку кіль­кість ви­ки­дів, до­лу­чи­ли­ся до бо­роть­би з клі­ма­ти­чни­ми змі­на­ми у рам­ках Па­ризь­ко­го про­то­ко­лу. Один з ви­ня­тків — Ро­сія. «При чо­му, спра­ва не в тім, що во­ни не всти­гли. У кра­ї­ні про­во­ди­ло­ся де­кіль­ка за­хо­дів, по­ши­рю­ва­лась ін­фор­ма­ція про те, що Ро­сії невигідно ра­ти­фі­ку­ва­ти Па­ризь­ку уго­ду. Ця кра­ї­на до­сить ске­пти­чно ста­ви­ться до про­то­ко­лу, — до­дає Іри­на Став­чук. — Ро­сія — кра­ї­на, у якій ба­га­то ву­гле­во­днів: на­фти, га­зу, ву­гі­л­ля. На них по­бу­до­ва­на її еко­но­мі­ка, там пра­кти­чно не ро­зви­ва­є­ться ви­ко­ри­ста­н­ня від­нов­лю­валь­них дже­рел енер­гії. Ко­ли при­ймав­ся Кі­от­ський про­то­кол, там про­во­ди­ла­ся кам­па­нія сто­сов­но то­го, що змі­ни клі­ма­ту не від­бу­ва­ю­ться, що все це є при­ро­дним про­це­сом. Там ще не­має пе­ре­во­ро­ту ми­сле­н­ня у то­му на­прям­ку, що ера ви­ко­пно­го па­ли­ва за­вер­шу­є­ться, і щоб бу­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жним у сві­ті, тре­ба змі­ню­ва­ти свої стра­те­гі­чні енер­ге­ти­чні пла­ни, бу­ду­ва­ти еко­но­мі­ку на ін­ших під­хо­дах».

Так чи іна­кше, Ген­сек ООН за­кли­кає усі кра­ї­ни-уча­сни­ці Рам­ко­вої кон­вен­ції ра­ти­фі­ку­ва­ти Па­ризь­ку уго­ду. А ті, хто вже зро­бив це, три­ма­ють курс на зу­стріч у Мар­ра­ке­ші, де про­то­кол на­бу­де чі­ткі­ших обри­сів.

Па­ризь­кий про­то­кол є уго­дою в рам­ках Рам­ко­вої кон­вен­ції ООН про змі­ну клі­ма­ту (UNFCCC) що­до ре­гу­лю­ва­н­ня за­хо­дів зі змен­ше­н­ня ви­ки­дів дво­оки­су ву­гле­цю з 2020 ро­ку. Текст про­то­ко­лу по­го­ди­ли на 21-й Кон­фе­рен­ції уча­сни­ків UNFCCC у гру­дні 2015 ро­ку в Па­ри­жі. Основ­ні ці­лі уго­ди — обме­жи­ти гло­баль­не по­те­плі­н­ня на рів­ні +2 °C і збіль­ши­ти зда­тність кра­їн сві­ту до ада­пта­ції до не­га­тив­них впли­вів змі­ни клі­ма­ту.

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.