Би­тва за «зо­ло­то скі­фів»

У Ні­дер­лан­дах роз­по­чав­ся суд що­до по­вер­не­н­ня уні­каль­них ко­штов­но­стей з крим­ських му­зе­їв

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

жов­тня від­бу­лось пер­ше за­сі­да­н­ня у спра­ві так зва­но­го скіф­сько­го зо­ло­та, на яко­му сто­ро­ни ви­кла­ли свої ар­гу­мен­ти. Суд­ді взя­ли пе­ре­р­ву до 14 гру­дня. Ймо­вір­но, вер­дикт ого­ло­сять са­ме то­ді. Або упро­довж ро­ку — са­ме стіль­ки ча­су за ні­дер­ланд­ським за­ко­но­дав­ством від­во­ди­ться на ви­не­се­н­ня рі­ше­н­ня.

■ На­га­да­є­мо, у лю­то­му 2014 ро­ку в му­зеї Ал­лар­да Пір­со­на, що в Ам­стер­да­мі, про­хо­ди­ла ви­став­ка « Крим: зо­ло­то і та­єм­ни­ці Чор­но­го мо­ря » . Ек­спо­на­ти на­да­ли чо­ти­ри крим­ські му­зеї та один ки­їв­ський. Однак пі­сля анексії Кри­му Ро­сі­єю ам­стер­дам­ський му­зей від­мо­вив­ся по­вер­та­ти аб­со­лю­тно всі ек­спо­на­ти Укра­ї­ні, до­до­му при­бу­ли ли­ше цін­но­сті Му­зею істо­ри­чних ко­штов­но­стей, а близь­ко 500 ар­те­фа­ктів за­ли­ши­лись у Ні­дер­лан­дах. Крим­ські му­зеї зго­дом по­да­ли по­зов що­до по­вер­не­н­ня цін­но­стей са­ме на пів­острів, а се­ред них ар­те­фа­кти зі скіф­сько­го зо­ло­та: це­ре­мо­ній­ний шо­лом, ко­штов­не ка­мі­н­ня і ме­чі ста­ро­дав­ніх гре­ків та скі­фів.

■ Так по­ча­лась су­до­ва спра­ва, ко­тра роз­тя­глась на дов­гі мі­ся­ці. Ро­сія не є сто­ро­ною су­до­во­го про­це­су, однак Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри Укра­ї­ни, ко­тре пред­став­ляє Укра­ї­ну у су­ді спіль­но зМін’юстом та Мі­ні­стер­ством за­кор­дон­них справ, за­пев­няє, що вплив РФ на пе­ре­біг спра­ви оче­ви­дний. На­пе­ре­до­дні су­ду мі­ністр куль­ту­ри Єв­ген Ни­щук за­явив, що у бо­роть­бі за по­вер­не­н­ня крим­ських цін­но­стей са­ме на ма­те­ри­ко­ву Укра­ї­ну є ба­га­то під­став для три­во­ги. Зокре­ма, ви­ни­кли тру­дно­щі зо­форм­ле­н­ням віз для укра­їн­ської де­ле­га­ції і про­бле­ми зпе­ре­бу­ва­н­ням без­по­се­ре­дньо у Ні­дер­лан­дах. За сло­ва­ми Ни­щу­ка, Ро­сія актив­но вклю­чи­лась у цей про­цес звід­по­від­ни­ми спец­слу­жба­ми, то­му те­пер це не про­сто суд, а прин­ци­по­ва для Укра­ї­ни істо­рія. « Одно­ча­сно є ін­фор­ма­ція зріз них дже­рел що­до уча­сті в про­це­сі пред­став­ни­ків крим­ських му­зе­їв та пев­но­го впли­ву на них тре­тіх осіб, що ста­вить під сум­нів об’ єктив­ність пред­став­ле­н­ня сто­рін » , — до­пов­нює сло­ва Єв­ге­на Ни­щу­ка прес- слу­жба Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри.

■ Пер­ші слу­ха­н­ня три­ва­ли п’ ять го­дин, пред­став­ни­ки крим­ських му­зе­їв пе­ре­ко­ну­ва­ли трьох суд­дів у то­му, що всі ек­спо­на­ти ма­ють по­вер­ну­тись на пів­острів. «За­хист ро­сійсь- кої сто­ро­ни бу­ду­є­ться на то­му, що, пер­ше, у про­це­сі за­ді­я­на дер­жа­ва Укра­ї­на, яка мо­же змі­ню­ва­ти за­ко­ни ( на­тяк, що ми мо­же­мо ви­прав­да­ти бу­дьщо но­ви­ми акта­ми). Дру­ге, ми ро­зу­мі­є­мо Укра­ї­ну та емо­ції, адже є мо­мент анексії. Але ця спра­ва не про це, а про куль­тур­ні цін­но­сті. І тре­тє, АРК є ав­то­но­мі­єю, є юри­ди­чною осо­бою в рам­ках Укра­ї­ни. Кор­до­ни — це по­лі­ти­чні ігри. АРК ма­ло вла­сний пар­ла­мент, мі­ні­стрів та ши­ро­кі пов­но­ва­же­н­ня. А то­му вла­сність АРК — пу­блі­чна вла­сність юри­ди­чної осо­би АРК, — ко­мен­ту­ва­ла пе­ре­біг су­ду у сво­є­му ака­ун­ті на Facebook Емі­не Дже­пар, пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки. — Ро­сій­ський за­хист та­кож го­во­рить про Га­азь­ку кон­вен­цію 1954 ро­ку, яка за­бо­ро­няє ре­пре­сії куль­тур­них цін­но­стей дер­жа­вою, го­во­рять про ви­со­ку мо­раль му­зей­но­го спів­ро­бі­тни­цтва. Хоч плач...».

■ Свої ар­гу­мен­ти, чо­му ар­те­фа­кти на­ле­жать Укра­ї­ні і по­вин­ні пе­ре­бу­ва­ти під її опі­кою, а не оку­по­ва­но­го Кри­му, ви­кла­да­ла на­ша де­ле­га­ція. « Ці ек­спо­на­ти на­ле­жать до дер­жав­но­го му­зей­но­го фон­ду Укра­ї­ни і ма­ють бу­ти по­вер­ну­ті в Укра­ї­ну. Тим па­че, МЗС Ні­дер­лан­дів да­вав га­ран­тії своє­ча­сно­го по­вер­не­н­ня екс­по­на­тів са­ме в Укра­ї­ну, чо­го не від­бу­ло­ся, — за­зна­ча­ла пе­ред стар­том су­до­во­го про­це­су Лю­дми­ла Стро­ко­ва, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го му­зею укра­їн­сько­го на­ро­дно­го де­ко­ра­тив­но­го ми­сте­цтва, екс­ке­рів­ник Му­зею істо­ри­чних ко­штов­но­стей. — Стра­хо­ва оцін­ка цих 565 екс­по­на­тів, яку зро­би­ли крим­ські му­зеї, ста­но­вить пів­то­ра міль­йо­на єв­ро, у той час як на­ші ( Му­зею істо­ри­чних ко­штов­но­стей, по­вер­ну­ті в Укра­ї­ну пі­сля за­вер­ше­н­ня ви­став­ки. — Авт.) 19 екс­по­на­тів бу­ли за­стра­хо­ва­ні на 11 міль­йо­нів єв­ро. Крим­ські му­зеї зу­ми­сно за­ни­зи­ли ці­ну. Але гол­ланд­ці, ко­ли за­ли­ши­ли їх у се­бе, за­стра­ху­ва­ли ці ек­спо­на­ти на де­сять міль­йо­нів єв­ро. Але ж куль­тур­на спадщина без­цін­на, це ж не ширв­жи­ток, ці ро­бо­ти уні­каль­ні і не мо­жуть бу­ти від­тво­ре­ні».

■ У ра­зі по­тре­би ам­стер­дам­ський суд мо­же ви­кли­ка­ти сто­ро­ни для уто­чне­н­ня їхніх по­зи­цій ще раз. Укра­їн­ська сто­ро­на спо­ді­ва­є­ться по­чу­ти вер­дикт упро­довж най­ближ­чих мі­ся­ців. Якщо суд ви­рі­шить по­вер­ну­ти ек­спо­на­ти са­ме Укра­ї­ні, їх від­да­дуть на тим­ча­со­ве збе­рі­га­н­ня у На­ціо­наль­ний му­зей істо­рії Укра­ї­ни. По­ки ар­те­фа­кти збе­рі­га­ю­ться на скла­ді му­зею Ал­лар­да Пір­со­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.