«Дер­жа­во­твор­чий до­свід Бол­га­рії – для Укра­ї­ни»

Но­вин­ка «Дня» «Се­стра моя, Со­фія...» по­їха­ла до Остро­га

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

До 440-річ­чя Острозь­кої ака­де­мії, яке цьо­го вів­тор­ка від­зна­ча­ли в На­ціо­наль­но­му Ки­є­во-Пе­чер­сько­му істо­ри­ко-куль­тур­но­му за­по­від­ни­ку, ко­ле­ктив ви­рі­шив зро­би­ти со­бі по­да­ру­нок. І це не ли­ше сві­жі ви­пу­ски «Дня», а й книж­ко­ва но­вин­ка «Се­стра моя, Со­фія...». Тим па­че, що ав­то­ром кіль­кох ста­тей у ви­дан­ні є пер­ший про­ре­ктор На­УОА, до­ктор фі­ло­соф­ських на­ук Пе­тро КРАЛЮК. «Ду­же до­бре, що є та­ка кни­га. Во­на по­ка­зує нам дер­жа­во­твор­чий до­свід Бол­га­рії, — го­во­рить Пе­тро Ми­хай­ло­вич. — Хо­ті­ло­ся б, щоб чи­ма­ло мо­мен­тів ці­єї кни­ги мо­гли при­слу­жи­ти­ся і для на- ших по­лі­ти­ків та гро­ма­дян, які при­че­тні до дер­жа­во­тво­ре­н­ня, щоб ви­ко­ри­ста­ти цей до­свід для Укра­ї­ни».

« Пер­ше зна­йом­ство з кни­гою по­ка­зує — во­на ду­же ці­ка­ва, осо­бли­во зва­жа­ю­чи на те, що тут ду­же ба­га­то ма­те­рі­а­лів зар­хів­них дже­рел, які ра­ні­ше бу­ли не­ві­до­мі, — ді­ли­ться сту­ден­тка гу­ма­ні­тар­но­го фа­куль­те­ту На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту « Острозь­ка ака­де­мія » І ри­на ГАЮК. — Я ду­же по­ва­жаю лю­дей, які пра­цю­ва­ли над ці­єю ін­фор­ма­ці­єю. Як на ме­не, це ти­та­ні­чна пра­ця, і я ду­же вдя­чна Ла­ри­сі Ів­ши­ній за те, що во­на го­то­ва вкла­да­ти свої зу­си­л­ля у роз­ви­ток су­спіль­ства. Це за­кла­де­но у фі­ло­со­фії га­зе­ти «День».

«Ко­жна ста­т­тя вра­жає сво­єю акту­аль­ні­стю. Осо­бли­во ме­ні як жур­на­лі­сту і ви­кла­да­чу спо­до­ба­ла­ся пу­блі­ка­ція Юлі­а­ни Лавриш, — до­дає кан­ди­дат пси­хо­ло­гі­чних на­ук, стар­ший ви­кла­дач ка­фе­дри жур­на­лі­сти­ки На­УОА Оле­ксій КОСТЮЧЕНКО. — Во­на пи­ше про одві­чну між­кон­фе­сій­ну про­бле­му, яка час від ча­су по­стає. І там «за­ши­фро­ва­ні» усі від­по­віді. «Се­стра моя, Со­фія...» і всі ін­ші кни­ги Бі­бліо­те­ки га­зе­ти «День» (якщо ува­жно вчи­ту­ва­ти­ся, на­при­клад, у ма­те­рі­а­ли Кла­ри Гу­дзик) спри­я­ють роз­тлу­ма­чен­ню всіх цих «ко­дів».

Ду­же пра­виль­ний по­да­ру­нок зро­бив со­бі виш до юві­лею, чи не так? Бе­ріть при­клад!

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.