«Ко­ли га­зе­та – вже істо­ри­чна по­стать»

Ан­дрій ЩЕ­КУН — про си­ту­а­цію на ві­тчи­зня­но­му ме­ді­а­по­лі та фе­но­мен «Дня»

Den (Ukrainian) - - 25 - Оль­га ХАР­ЧЕН­КО, «День»

ень» був при­єм­но вра­же­ний. Ре­да­кція отри­ма­ла сві­же чи­сло жур­на­лу «Пам’ятки Укра­ї­ни: істо­рія та куль­ту­ра», де 24 сто­рін­ки із 80-ти — про... «День». Ви­пуск ве­ли­кою мі­рою при­свя­че­ний 20-річ­чю га­зе­ти і її вне­ску в роз­ви­ток ві­тчи­зня­ної жур­на­лі­сти­ки. Ін­терв’ю зго­лов­ним ре­да­кто­ром Ла­ри­сою Ів­ши­ною, ма­те­рі­ал до­кто­ра істо­ри­чних на­ук Ста­ні­сла­ва Куль­чи­цько­го «Пер­ше двад­ця­ти­лі­т­тя. Фе­но­мен га­зе­ти «День» про чи­слен­ні ре­да­кцій­ні про­е­кти й окре­мий ба­га­то ілю­стро­ва­ний ма­те­рі­ал що­до на­шої фо­то­ви­став­ки. І за­га­лом — про­сто ши­кар­ний фо­то­ряд зжи­т­тя ре­да­кції. Зви­чай­но, ми звер­ну­ли­ся зі сло­ва­ми щи­рої вдя­чно­сті й до го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Пам’яток Укра­ї­ни» Ана­то­лія Сє­ри­ко­ва та йо­го ко­ле­кти­ву, і до ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ДП «На­ціо­наль­не га­зе­тно-жур­наль­не ви­дав­ни­цтво» Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни Ан­дрія Ще­ку­на, в чиє під­по­ряд­ку­ва­н­ня вхо­дить ви­ще­за­зна­че­ний жур­нал (крім жур­на­лів « Укра­їн­ська куль­ту­ра » , «Укра­їн­ський те­атр», «Те­а­траль­но­кон­цер­тний Ки­їв», «Му­зи­ка» та га­зет «Куль­ту­ра і жи­т­тя» і «Крим­ська сві­тли­ця»). Ми по­ці­ка­ви­ли­ся в Ан­дрія Сте­па­но­ви­ча, як ви­ник та­кий за­дум.

«НЕ ВИ­СВІ­ТЛИ­ТИ НА­ПРА­ЦЮ­ВА­Н­НЯ ГА­ЗЕ­ТИ БУ­ЛО Б НЕ­ПРА­ВИЛЬ­НО»

— По-пер­ше, ми вва­жа­є­мо, що га­зе­та «День» — це дій­сно пе­ре­до­ви­ця, один ізнай­кра­щих дру- ко­ва­них за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції Укра­ї­ни, який об’єктив­но ви­сві­тлює ре­а­лії та по­дії, які від­бу­ва­ю­ться нав­ко­ло нас. Крім цьо­го, у вас ду­же гар­ні про­е­кти, при­свя­че­ні істо­ри­чній спад­щи­ні та куль­ту­рі, що вхо­дить у на­ше ко­ло за­ці­кав­ле­н­ня від­по­від­но до куль­ту­ро­ло­гі­чно­го спря­му­ва­н­ня на­ших ви­дань. Не ви­сві­тли­ти на­пра­цю­ва­н­ня за цей пе­рі­од роз­ви­тку га­зе­ти «День» у на­шо­му ви­дан­ні — бу­ло б не­пра­виль­но. Я вті­ше­ний і вдя­чний всьо­му на­шо­му ко­ле­кти­ву, що ми не оми­ну­ли істо­рію га­зе­ти «День». І хо­чу по­дя­ку­ва­ти, зі сво­го бо­ку, та­кож го­лов­но­му ре­да­кто­ру і всій ре­да­кції га­зе­ти за те, що во­ни ро­блять. Це про­фе­сій­ний рі­вень, і я вва­жаю, що ми по­вин­ні йо­го під­три­му­ва­ти. Ця га­зе­та — вже істо­ри­чна по­стать. Істо­ри­чна по­дія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.