Ру­ко­твор­на бу­ря в те­ле­е­фі­рі,

Або Чо­му укра­їн­ців зно­ву на­ма­га­ю­ться зро­би­ти в усьо­му вин­ни­ми й ві­чно по­ка­ян­ни­ми?

Den (Ukrainian) - - 25 - Ігор ЛО­СЄВ

Ви­ступ ізра­їль­сько­го пре­зи­ден­та у Вер­хов­ній Ра­ді одра­зу роз­тя­гли по те­ле­ві­зій­них ефі­рах. Бе­зліч екс­пер­тів ана­лі­зу­ва­ли ін­ци­дент і на­ма­га­ли­ся зро­зу­мі­ти, яку ре­аль­ну ме­ту мав ві­зи­тер. Ви­па­ди на адре­су бор­ців за не­за­ле­жність по­ка­за­ли, що на­віть лю­дям, які жи­вуть у «скля­но­му бу­дин­ку», нев­пин­но хо­че­ться ки­да­ти ка­ме­ні. На ка­на­лі 3STV (Са­ві­ка Шу­сте­ра) гість ізЛи­тви Ем­ма­ну­їл Зін­гер, де­пу­тат Єв­ро­пар­ла­мен­ту, да­вав укра­їн­цям ке­рів­ні вка­зів­ки на пре­дмет то­го, як нам слід ро­зу­мі­ти своє ми­ну­ле вза­га­лі й по­дії Го­ло­ко­сту на те­ри­то­рії Укра­ї­ни зокре­ма. З па­фо­сом, див­ним для ви­хід­ця ізСРСР, пан Зін­гер за­пи­ту­вав, як мо­жна бу­ло жи­те­лям оку­по­ва­них на­ци­ста­ми те­ри­то­рій ви­да­ва­ти оку­пан­там сво­їх су­сі­дів — єв­ре­їв. Ну, до ні­ме­цьких оку­пан­тів, і, ду­маю, гро­ма­дя­нин Ли­тви це знає, там бу­ли ра­дян­ські оку­пан­ти, й ба­га­то ли­тов­ців роз­стрі­ля­ли або де­пор­ту­ва­ли за до­но­сом су­сі­дів, на­ціо­наль­ність яких уто­чню­ва­ти не бу­де­мо. Щи­рість по­ди­ву па­на Зін­ге­ра ви­кли­кає чи­ма­лі сум­ні­ви. У Ра­дян­сько­му Со­ю­зі до­но­си­тель­ство куль­ти­ву­ва­ло­ся дов­го й си­стем­но. Як ка­зав ра­дян­ський пи­сьмен­ник- ди­си­дент Сер­гій Дов­ла­тов, у пе­рі­од Ве­ли­ко­го те­ро­ру чо­ти­ри міль­йо­ни до­но­сів на­пи­са­ли не че­кі­сти, а про­сті ра­дян­ські лю­ди й да­ле­ко не зав­жди з при­му­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.