Про справ­жніх ге­ро­їв

Як ство­рю­ва­ла­ся пер­ша укра­їн­ська пов­но­ме­тра­жна 3D-ані­ма­ція «Ми­ки­та Ко­жум’яка»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

От­же, до 1941 ро­ку ра­дян­ський на­род мав ве­ли­че­зний до­свід «ви­со­ко­го» ми­сте­цтва до­но­си­ти. Спо­ча­тку ви­да­ва­ли бур­жу­їв, по­пів, кон­тру, офі­цер­ню, бур­жу­а­зних на­ціо­на­лі­стів, а за нім­ців з ен­ту­зі­а­змом по­ча­ли ви­да­ва­ти єв­ре­їв, від­по­від­а­ю­чи на за­пит кон’юн­кту­ри. Як­би був по­пит на пе­ре­слі­ду­ва­н­ня куль­га­вих, по­ча­ли б ви­да­ва­ти куль­га­вих. Да­ле­ко не всі, хто ви­да­вав єв­ре­їв, бу­ли ідей­ни­ми ан­ти­се­мі­та­ми. У одних пра­цю­вав про­сти­му­льо­ва­ний ра­дян­ською вла­дою со­ба­чий ін­стинкт зра­ди­ти бли­жніх, ін­ші ма­ли ма­те­рі­аль­ний ін­те­рес. Адже в СРСР за ви­да­ну НКВС лю­ди­ну мо­жна бу­ло отри­ма­ти її кім­на­ту в ко­му­наль­ній квар­ти­рі, її са­рай, її май­но. Ге­ста­по не бу­ло на­стіль­ки ще­дрим і за ви­да­них єв­ре­їв роз­пла­чу­ва­ло­ся, як пра­ви­ло, го­ріл­кою й ма­хор­кою. Але не роз­пе­ще­ним по­бу­то­ви­ми на­дмір­но­стя­ми ра­дян­ським лю­дям і цьо­го ціл­ком ви­ста­ча­ло. А те, що су­сі­ди різ­ко мі­ня­ли своє став­ле­н­ня, то тут ні­чо­го див­но­го не не­має. Спе­ци­фі­ка ра­дян­ської сві­до­мо­сті. Був спо­ча­тку то­ва­риш Тро­цький ге­ро­ї­чним ге­ро­єм, а по­тім ого­ло­си­ли йо­го під­ру­чним са­та­ни, й ні­чо­го, ра­дян­ський на­род про­ков­тнув і не по­пер­хнув­ся. Ця сві­до­мість і у наш час у тих, хто пе­ре­бу­ває під про­па­ган­дист­ським жов­тня о 23.25 у про­гра­мі «Ар­ґу­мент-Кі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» йти­ме­ться про пер­ший укра­їн­ський 3D-ані­ма­цій­ний пов­но­ме­тра­жний фільм-фен­те­зі «Ми­ки­та Ко­жум’яка» (2016) ре­жи­се­ра Ма­ну­ка Де­по­я­на, що має з’яви­ти­ся в кі­но­те­а­траль­но­му про­ка­ті з13 жов­тня. Ро­змо­ва у сту­дії з одним із­твор­ців стрі­чки — акто­ром і ре­жи­се­ром Ві­кто­ром Ан­дрі­єн­ком. «омо­фо­ром» Крем­ля, ні­ку­ди не по­ді­ла­ся. Дру­жи­ни укра­їн­ських офі­це­рів у Кри­му зга­ду­ють, як до­брі су­сі­ди, ко­ли з’яви­ли­ся «зе­ле­ні чо­ло­ві­чки», ра­птом по­чи­на­ли де­мон­стру­ва­ти край­ню во­ро­жість, хо­ча ще вчо­ра ми­ло ві­та­ли­ся й спіль­но пи­ли чай (або щось мі­цні­ше).

СЕНТЕНЦІЇ РА­ДЯН­СЬКОЇ ПРО­ПА­ГАН­ДИ

У сту­дії Шу­сте­ра Дми­тро Гор­дон для ба­лан­су й спра­ве­дли­во­сті за­зна­чив, що не ли­ше де­які укра­їн­ці бра­ли участь у ан­ти­єв­рей­ських акці­ях, а й де­які єв­реї бра­ли участь у кри­ва­вій ді­яль­но­сті НК, ГПУ, НКВС, і про це, на дум­ку Гор­до­на, теж тре­ба го­во­ри­ти. У Шу­сте­ра з’яви­ло­ся, як ме­ні зда­ло­ся, гри­ма­са не­за­до­во­ле­н­ня при цих сло­вах ре­да­кто­ра «Буль­ва­ру».

Зві­сно, огуль­ні зви­ну­ва­че­н­ня па­на Рів­лі­на, на мій по­гляд, вне­сли якусь фаль­ши­ву, скло­чну но­ту в осми­сле­н­ня й пе­ре­жи­ва­н­ня ве­ли­кої тра­ге­дії, якої за­знав 75 ро­ків то­му єв­рей­ський на­род, Укра­ї­ни і всьо­го люд­ства. Слу­ха­ю­чи цьо­го президента, я зро­зу­мів, чо­му в ни­ні­шній За­хі­дній Єв­ро­пі у ба­га­тьох ко­лах по­ши­ре­не різ­ко не­га­тив­не став­ле­н­ня до Ізра­ї­лю й сим­па­тії до йо­го араб­ських опо­нен­тів. З та­ки­ми «му­дри­ми ди­пло­ма­та­ми» бі­ля кер­ма дер­жа­ви це й не­див­но...

Для по­зи­тив­них від­но­син між на­ши­ми кра­ї­на­ми ма­ло ба­жа­н­ня ли­ше одні­єї Укра­ї­ни. А сентенції ра­дянсь-

Го­лов­ний ге­рой філь­му — 12-рі­чний син ле­ген­дар­но­го Ки­ри­ла Ко­жум’яки Ми­ки­та. Йо­го ба­тько пе­ре­ма­гав змі­їв, і Ми­ки­ті до­ве­де­ться. Ось тіль­ки си­лою сво­го ба­тька 12-рі­чний хло­пчик не во­ло­діє. Ну, та справ­жньо­му ге­ро­є­ві на­справ­ді не по­трі­бна ку­па м’язів, аби по­бо­ро­ти во­ро­гів і за­хи­сти­ти но­вих дру­зів.

Та­кож у про­гра­мі йти­ме­ться про най­ці­ка­ві­ші кі­но­те­а­траль­ні прем’єри на­сту­пно­го ти­жня. Зок- кої про­па­ган­ди мо­жна по­вто­рю­ва­ти й не при­їжджа­ю­чи до Ки­є­ва.

ВІД УКРА­ЇН­ЦІВ ВИМАГАЮТЬ ПОЛІТКОРЕКТНОСТІ

Укра­їн­ці і єв­реї в Укра­ї­ні са­мі ви­рі­шать свої про­бле­ми й по­бу­ду­ють свої сто­сун­ки. Тут най­не­без­пе­чні­ше — це гру­бе втру­ча­н­ня ззов­ні. До ре­чі, без­ліч тра­ге­дій в Укра­ї­ні бу­ли на­слід­ком са­ме та­ко­го втру­ча­н­ня. Аб­со­лю­тно та­ку ж тра­ге­дію вна­слі­док втор­гне­н­ня ми пе­ре­жи­ва­є­мо сьо­го­дні на схо­ді Укра­ї­ни.

На жаль, де­які жа­ло­бні за­хо­ди в Ки­є­ві не уни­кну­ли від­чу­тно­го ан­ти­укра­їн­сько­го при­сма­ку. Бо­ю­ся, що ста­ра­н­ня­ми де­яких за­ру­бі­жних го­стей укра­їн­сько-єв­рей­сько­му вза­є­мо­ро­зу­мін­ню в Укра­ї­ні зав­да­но ве­ли­кої шко­ди. Від укра­їн­ців ча­сто вимагають політкоректності й то­ле­ран­тно­сті, але по від­но­шен­ню до них ці чу­до­ві яко­сті про­яв­ля­ють украй рід­ко...

На­шій же вла­ді тре­ба, на­ре­шті, на­вчи­ти­ся за­хи­ща­ти гі­дність укра­їн­сько­го на­ро­ду. А то нам плю­ють в облич­чя, а вла­да роз­ти­рає плюв­ки, за­мість то­го щоб да­ти гі­дну від­по­відь.

ЗІШТОВХУВАННЯ НА­РО­ДІВ ЛОБАМИ

При­чо­му, це по­ясню­ють тим, що, мов­ляв, ми мо­же­мо ма­ти якусь ко­ристь від кра­їн, які нас зни­щу- ре­ма, про на­сту­пну ча­сти­ну екра­ні­за­ції скан­даль­них тво­рів Де­на Бра­у­на « Ін­фер­но » зТо­мом Ген­ксом у го­лов­ній ро­лі та дра­ма­ти­чний три­лер про світ комп’ ютер­них те­хно­ло­гій « І. Т. » зПір­сом Бро­сна­ном.

Крім то­го, в най­ближ­чо­му ви­пу­ску «Ар­ґу­мен­ту-Кі­но» — те­ле­е­сеї про ре­жи­се­ра Іго­ря Сав­чен­ка, акто­рів Ле­ся Сер­дю­ка та Са­шу Ба­ро­на Ко­е­на.

ФО­ТО НАДАНО ПРО­ГРА­МОЮ «АР­ҐУ­МЕНТ-КІ­НО»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.