Хто ко­му «шпи­гун»?

Оле­ксандр Харченко: «За­три­ма­н­ня на­шо­го жур­на­лі­ста — це спе­цо­пе­ра­ція Крем­ля»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Го­лов­ною но­ви­ною ін­фор­ма­цій­но­го ти­жня ста­ла звіс­тка про за­три­ма­н­ня в Ро­сії укра­їн­сько­го жур­на­лі­ста, вла­сно­го ко­ре­спон­ден­та «Укр­ін­фор­му» у Фран­ції Ро­ма­на Су­щен­ка. Як вже пи­сав «День», са­ме за­три­ма­н­ня ста­ло­ся 30 ве­ре­сня, зпо­ру­ше­н­ням всіх між­на­ро­дних пра­вил. Про своє рі­ше­н­ня ро­сій­ська сто­ро­на не по­ві­до­ми­ла ні­ко­му — ні дру­жи­ні, ні в ди­пло­ма­ти­чні уста­но­ви, ні за мі­сцем ро­бо­ти. Низ­ка єв­ро­пей­ських та укра­їн­ських лі­де­рів, а та­кож гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій ви­ма­га­ю­ться від Ро­сії не­гай­но звільнити жур­на­лі­ста. Єв­ро­пей­ський пар­ла­мент опри­лю­днив офі­цій­ну за­яву до президента РФ Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на та ке­рів­ни­цтва ЄС зви­мо­гою вжи­ти всіх за­хо­дів для тер­мі­но­во­го звіль­не­н­ня ко­ре­спон­ден­та Су­щен­ка. На­ра­зі жур­на­ліст зна­хо­ди­ться у СІЗО «Ле­фор­то­во».

«День» зв’язав­ся з ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром Укра­їн­ської на­ціо­наль­ної ін­фор­ма­цій­ної аген­ції Оле­ксан­дром ХАРЧЕНКОМ, який на­ра­зі пе­ре­бу­ває у Ва­шинг­то­ні (США), щоб ді­зна­ти­ся по­дро­би­ці за­три­ма­н­ня ко­ле­ги.

«За кіль­ка днів до мо­сков­ських по­дій ке­рів­ник міжнародної ре­да­кції На­та­ля Ко­сті­на по­ві­до­ми­ла, що наш «па­ри­жа­нин» Ро­ман Су­щен­ко хо­че взя­ти від­пус­тку на один день, п’ятни­цю, аби при­свя­ти­ти ві­кенд осо­би­стим спра­вам. Ні­я­ких «га­ря­чих» по­дій на ці ви­хі­дні ні­би не на­мі­ча­лось, а жи­ве­мо ми в де­мо­кра­ти­чній кра­ї­ні, де лю­ди ма­ють пра­во на своє жи­т­тя, тож я під­пи­сав за­яву на від­пус­тку. Я ж, тим ча­сом, у не­ді­лю вно­чі ви­ле­тів у від­ря­дже­н­ня. Схо­джу злі­та­ка, вми­каю те­ле­фо­на, і си­пле­ться вал за­пи­сок: що з Ро­ма­ном Су­щен­ком? чи прав­да це, про Мо­скву та йо­го за­три­ма­н­ня? Як та­ке мо­гло ста­тись і що це озна­чає?» — роз­по­від­ає «Дню» Оле­ксандр Харченко.

— «Укр­ін­форм» опе­ра­тив­но по­ши­рив за­яву що­до аре­шту ко­ле­ги, де на­звав ці дії «спла­но­ва­ною про­во­ка­ці­єю РФ»...

— А це мо­жна роз­ці­ни­ти іна­кше, аніж про­во­ка­цію? Ін­ша спра­ва — ме­та та, так би мо­ви­ти, те­хні­ка ви­ко­на­н­ня. Тут є над чим по­ду­ма­ти. Ми не ма­є­мо, зро­зумі­ло, від­по­віді, це пла­но­ва чи, так би мо­ви­ти, ви­му­ше­на спе­цо­пе­ра­ція... Якщо пла­но­ва, то все, зро­зумі­ло, бу­ло про­ра­хо­ва­но. Зокре­ма, ві­зит Су­щен­ка до Мо­скви. Це ми про ньо­го ні­чо­го не зна­ли, але те­пер, мо­жна при­пу­сти­ти, що ро­сій­ськи­ми спе­ца­ми, як це во­ни вмі­ють, бу­ли ви­ко­ри­ста­ні рі­дні Ро­ма­на, вмі­ло «зге­не­ро­ва­но» при­від ві­зи­ту (не­об­хі­дність до­по­мо­ги чи щось на кшталт цьо­го, не бу­де­мо го­во­ри­ти про ме­то­ди «пе­ре­ко­на­н­ня» лю­дей в ни­ні­шніх ро­сій­ських умо­вах).

Але ми не мо­же­мо ви­клю­ча­ти, що все бу­ло іна­кше. Ска­жі­мо, ФСБ про­сто хо­ті­ло по­ка­за­ти «ре­зуль­та­ти ро­бо­ти», і Ро­ма­на за­три­ма­ли, так би мо­ви­ти, «іні­ці­а­тив­но». У цьо­му ви­пад­ку ро­сій­ським спе­цам, по­за сум­ні­ва­ми, до­брою «ба­зою» для спра­ви ви­да­лось вій­сько­ве ми­ну­ле Су­щен­ка — за­кін­чив вій­сько­ве учи­ли­ще, офі­цер, слу­жив у га­ря­чих то­чках і та­ке ін­ше...

Що ж до ме­ти, це мо­же бу­ти чер­го­ва спе­цо­пе­ра­ція в рам­ках ті­єї са­мої гібридної вій­ни, ко­ли тре­ба по­стій­но ве­сти бо­йо­ві дії на ін­фор­ма­цій­но­му фрон­ті про­ти Укра­ї­ни: ось вам «шпи­гун», ось як во­ни зу­хва­ло ни­шпо­рять у нас під но­сом, під сті­на­ми «свя­то­го Крем­ля», при­лі­та­ю­чи на ви­хі­дні зі сво­їх гей­роп-па­ри­жів. Але мо­же бу­ти й ін­ше: це про ту гі­по­те­ти­чну мо­жли­вість обмі­ну, яка так актив­но обго­во­рю­є­ться. Справ­ді, ми не мо­же­мо ви­клю­чи­ти, що укра­їн­ські спец­слу­жби за­три­ма­ли сер­йо­зних лю­дей, і Крем­лю кон­че тре­ба ва­жли­во по­вер­ну­ти їх до Мо­скви. Аби обмін ви­да­вав­ся біль­шменш аде­ква­тним, зСу­щен­ка і лі­плять «шпи­гу­на». Дар­ма, що Су­щен­ко справ­ді ді­ю­чий, актив­ний жур­на­ліст, який що­дня «за­кри­вав» для нас, як для ін­фор­ма­цій­но­го агент­ства фран­цузь­кий на­пря­мок — опе­ра­тив­но пе­ре­да­вав но­ви­ни, брав ін­терв’ю, го­ту­вав ана­лі­ти­ку. Він одна­ко­во кла­сно пра­цю­вав в усіх жан­рах, пи­сав про чем­піо­нат Єв­ро­пи зфут­бо­лу, Кан­ський фе­сти­валь, вій­сько­ву ви­став­ку в Па­ри­жі (чи і тут мо­жна «при­ши­ти» спра­ву: фо­то­гра­фу­вав від­по­від­ні ек­спо­на­ти-су­пер­зброю?). Будь-хто мо­же зай­ти на сайт Укр­ін­фор­му, і пе­ре­ко­на­тись, що то ро­бо­та та­ла­но­ви­то­го, пра­цьо­ви­то­го і фа­хо­во­го жур­на­лі­ста. Але це, зви­чай­но, якщо хо­чеш об’єктив­но оці­ни­ти лю­ди­ну.

Ще один ва­жли­вий аспект. Ро­ман був до­брим жур­на­лі­стом-ана­лі­ти­ком, і йо­го пу­блі­ка­ції зПа­ри­жу, сто­ли­ці кра­ї­ни, яка є прин­ци­по­во ва­жли­вою для нор­манд­сько­го фор­ма­ту, ма­ли свій по­ту­жний вплив на ін­фор­ма­цій­не по­ле. Ось ли­ше один при­клад зйо­го пу­блі­ка­ці­я­ми. Кремль по­чи­нає па­фо­сно ві­ща­ти сві­то­ві про ша­ле­ний про­рив в ін­фор­ма­цій­ній бло­ка­ді Єв­ро­пою са­мо­про­го­ло­ше­них ре­спу­блік на Дон­ба­сі, роз­пи­су­ю­чи на всі за­став­ки «між­на­ро­дний ві­зит» фран­цузь­кої де­ле­га­ції до ДНР. За йо­го ре­зуль­та­та­ми уча­сни­ки й ор­га­ні­за­то­ри обі­ця­ють роз­по­ві­сти «ши­ро­кій фран­цузь­кій гро­мад­сько­сті» про по­ба­че­не та по­чу­те. «Ві­зит» справ­ді від­бу­ва­є­ться. І за йо­го під­сум­ка­ми во­ни роз­по­від­а­ють — про фа­ши­стів­бан­де­рів­ців, звір­ства укра­їн­ських зброй­них сил на Дон­ба­сі і та­ке ін­ше. Ро­ман Су­щен­ко ж, як при­скі­пли­вий жур­на­ліст, ко­трий до­бре во­ло­діє фран­цузь­ки­ми ре­а­лі­я­ми (ось чо­му, зокре­ма, ва­жли­во то­му ж дер­жав­но­му ін­фор­ма­цій­но­му агент­ству ма­ти сво­го вла­сно­го ко­ре­спон­ден­та за кор­до­ном) зби­рає да­ні про цю «де­ле­га­цію», пі­сля чо­го з’яв­ля­є­ться ре­зо­нан­сна пу­блі­ка­ція «Троє у чов­ні, не ра­ху­ю­чи Пу­ті­на». І «ши­ро­ка фран­цузь­ка» та єв­ро­пей­ська гро­мад­ськість ді­зна­є­ться прав­ду про «де­ле­га­цію» зтрьох по­лі­ти­чних мар­гі­на­лів та сум­нів­них пер­со­на­жів — пен­сіо­не­ра-ле­пе­нів­ця, адво­ка­та-за­хи­сни­ка-пе­до­фі­лів та йо­го по­друж­ку без пев­но­го ро­ду за­нять. Так Су­щен­ко вмі­ло по­ка­зу­вав ме­ха­ні­зми крем­лів­ської про­па­ган­ди, ко­ли утри­ман­ці Пу­ті­на на­ма­га­ю­ться фор­му­ва­ти обра­зУкра­ї­ни.

— Що, на ва­шу дум­ку, тре­ба зро­би­ти Укра­ї­ні, щоб звільнити Ро­ма­на?

— Для цьо­го по­трі­бне ви­ко­ри­ста­н­ня всіх мо­жли­вих за­со­бів — ди­пло­ма­ти­чних, ін­фор­ма­цій­них, юри­ди­чних. Укра­ї­на має що­дня, що­го­ди­ни ве­сти цю бо­роть­бу. І ми зда­є­ться, ефе­ктив­но вчи­мо­ся її ве­сти. При цьо­му, як на ме­не, ду­же ва­жли­во, що в цій ро­бо­ті ми спи­ра­є­мось на ши­ро­ку під­трим­ку про­фе­сій­них, гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій по всьо­му сві­ту. «Ре­пор­те­ри без­кор­до­нів» та де­ся­тки ін­ших впли­во­вих гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, як при­мі­ром Ко­мі­тет захисту жур­на­лі­стів зі штаб-квар­ти­рою у Нью-Йор­ку вже за­су­ди­ли арешт Су­щен­ка. Ми від­чу­ва­є­мо ве­ли­че­зну під­трим­ку та жур­на­ліст­ську со­лі­дар­ність. Акції на під­трим­ку Ро­ма­на що­дня про­хо­дять в аб­со­лю­тно рі­зних гео­гра­фі­чних то­чках — у Ки­є­ві, Ри­мі, Тал­лі­ні, Вар­ша­ві...

При цьо­му ро­зу­мі­є­мо, що до­ве­де­ться до­ла­ти ша­ле­ний спро­тив по­ту­жної крем­лів­ської ма­ши­ни. Він вже від­чу­ва­є­ться. По­ча­ла­ся кам­па­нія здис­кре­ди­та­ції Ро­ма­на, і крем­лів­ські бо­ти та по­лі­ти­чні утри­ман­ці на­по­ле­гли­во пра­цю­ють над цим, і пра­цю­ють так са­мо в ду­же рі­зних гео­гра­фі­чних то­чках — в Ки­є­ві, де не­має лі­пшо­го по­мі­чни­ка, аніж Опо­зи­цій­ний блок, у Мо­скві, в Па­ри­жі. І це ми та­кож ма­є­мо по­до­ла­ти. Ві­ри­мо і не сум­ні­ва­є­мось: Ро­ман по­вер­не­ться до сво­їх про­фе­сій­них обов’яз­ків. Він ба­га­то ро­бив і зро­бив для Укра­ї­ні. Те­пер Укра­ї­на має бо­ро­тись за ньо­го.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.