ПАСТКА ро­сій­ської го­стин­но­сті

Ко­ре­спон­дент «Укр­ін­фор­му» став 29-м гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни — по­лі­ти­чним в’язнем Крем­ля

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­ля ІЩЕНКО

Пер­ша емо­ція, яку ви­кли­ка­ло за­три­ма­н­ня ко­ре­спон­ден­та «Укр­ін­фор­му» Ро­ма­на Су­щен­ка в Ро­сії — на­ві­що він ту­ди по­їхав? Він що, не ро­зу­мів не­без­пе­ки?

Ду­маю, що так, Ро­ман не ба­чив ні­якої за­гро­зи і тим біль­ше не че­кав аре­шту.

В прин­ци­пі, мав ра­цію. Йо­го ко­ле­ги, укра­їн­ські жур­на­лі­сти, в то­му чи­слі до­сить ві­до­мі, ча­сто від­ві­ду­ють РФ, я вже не го­во­рю про Крим. На­ціо­наль­на спіл­ка жур­на­лі­стів Укра­ї­ни та про­від­ні укра­їн­ські ме­ді­а­ор­га­ні­за­ції по­стій­но ор­га­ні­зу­ють спіль­ні про­е­кти зро­сі­я­на­ми.

Якщо бра­ти пред­став­ни­ків ін­ших про­фе­сій, то по­тік лю­дей, на па­спор­тах яких ви­ті­сне­ний три­зуб, до Ро­сії про­сто не­скін­чен­ний. Бі­зне­сме­ни, за­ро­бі­тча­ни, « ді­я­чі куль­ту­ри та ми­сте­цтва»... На­віть си­ло­ви­ки не ба­чать ні­чо­го не­зви­чай­но­го в від­ві­ди­нах РФ. На­при­кін­ці ве­ре­сня го­лов­ний вій­сько­вий про­ку­рор Укра­ї­ни Ана­то­лій Ма­ті­ос опри­лю­днив на сво­їй сто­рін­ці в « Фейс­бу­ці » фо­то­гра­фію, на якій зо­бра­же­ний йо­го під­ле­глий, під­пол­ков­ник зГо­лов­ної вій­сько­вої про­ку­ра­ту­ри, який... під­ко­рює го­ру Ель­брус на ро­сій­сько­му Пів­ні­чно­му Кав­ка­зі.

Ідея вве­де­н­ня ві­зо­во­го ре­жи­му або роз­ри­ву ди­пло­ма­ти­чних від­но­син ви­кли­кає ша­ле­ний опір не тіль­ки про­ро­сій­ських пар­тій або їх еле­кто­ра­ту. На­віть чин­ні дер­жав­ні чи­нов­ни­ки та ні­би­то па­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­ні по­лі­ти­ки, екс­пер­ти та акти­ві­сти обу­рю­ю­ться що­до про­по­зи­цій за­про­ва­ди­ти ві­зи або за­кри­ти по­соль­ства та кон­суль­ства.

От­же, якщо Укра­ї­на і Ро­сія ма­ють жва­ві кон­та­кти на усіх рів­нях, актив­но спів­пра­цю­ють в рі­зних сфе­рах, чо­му то­ді бо­я­ти­ся від­ві­ду­ва­ти су­сі­дню кра­ї­ну?

Та­ка ло­гі­ка, те­о­ре­ти­чно, має пра­во на існу­ва­н­ня. От і Ро­ман Су­щен­ко, який ви­рі­шив по­їха­ти до Мо­скви в го­сті до дво­ю­рі­дно­го бра­та, стра­шні істо­рії про укра­їн­ських бран­ців в ро­сій­ських в’ язни­цях на се­бе ні­як не при­мі­рю­вав.

Але одра­зу пі­сля при­їзду до сто­ли­ці РФ жур­на­лі­ста бу­ло за­три­ма­но і від­прав­ле­но до «в’язни­ці для те­ро­ри­стів» — Ле­фор­то­во. Фе­де­раль­на слу­жба без­пе­ки Ро­сії за­яви­ла, що Ро­ман Су­щен­ко зби­рав се­кре­тні ві­до­мо­сті про ді­яль­ність Зброй­них сил і На­ціо­наль­ної гвар­дії РФ і є «спів­ро­бі­тни­ком укра­їн­ської роз­від­ки » . Про­ти ньо­го по­ру­ше­но кри­мі­наль­ну спра­ву за стат­тею «Шпи­гун­ство», три­ває слід­ство. Ле­фор­тов­ський суд Мо­скви за­а­ре­шту­вав Су­щен­ка на два мі­ся­ці за зви­ну­ва­че­н­ням в «шпи­гун­стві» (ста­т­тя 276 КК).

Не зва­жа­ю­чи на «жур­на­ліст­ську со­лі­дар­ність», про яку так лю­блять го­во­ри­ти керманичі та акти­ві­сти укра­їн­ської ме­ді­а­спіль­но­ти, ро­сій­ські жур­на­лі­сти не зби­ра­ю­ться ки­да­ти­ся на за­хист ко­ле­ги. Акту­аль­на вер­сія для ро­сЗМІ — «не все так одно­зна­чно». Зокре­ма, без­ува­ги не за­ли­ша­ю­ться ре­пор­та­жі Су­щен­ка зФран­ції про до­лю « Мі­стра­лей » . Дій­сно, чим це ні вій­сько­ва роз­від­ка? (Тут має бу­ти сум­ний смай­лик.)

Ро­сій­ські ме­діа та­кож зга­ду­ють на­вча­н­ня Ро­ма­на в вій­сько­во­му на­вчаль­но­му за­кла­ді ( чи у Льво­ві, чи у Ки­є­ві) і акцен­ту­ють ува­гу на то­му, що він міг пе­ре­бу­ва­ти на вій­сько­вій слу­жбі. Де­які до­пи­су­ва­чі пря­мо на­зи­ва­ють ко­ре­спон­ден­та «Укр­ін­фор­му» «жур­на­лі­стом в по­го­нах». Ін­ші на­да­ють пе­ре­ва­гу про­зо­рим на­тя­кам: «Чем за­ни­мал­ся лей­те­нант Су­щен­ко с 1993 по 2002 год, ко­гда стал кор­ре­спон­ден­том «Укр­ін­фор­му», оста­е­тся не­ясным» (га­зе­та «Ком­мер­сан­тъ» в но­ме­рі за 4 жов­тня).

Хо­ча, тре­ба за­зна­чи­ти, ви­снов­ки той же «Ком­мер­сан­тъ» ро­бить ре­а­лі­сти­чні: « Украин­ско­го жур­на­ли­ста взя­ли на обмен».

Ось так — по­їхав до бра­та, а став за­ру­чни­ком. Те­пер, ви­хо­дить, тре­ба че­ка­ти ме­дій­ної «роз­кру­тки» йо­го по­ста­ті і про­по­зи­цій, на ко­го йо­го хо­чуть по­мі­ня­ти...

На за­вер­ше­н­ня для усіх за­хи­сни­ків ди­пло­ма­ти­чних від­но­син з Ро­сі­єю та не­аби­якої ко­ри­сті дип­пред­став­ни­цтва Укра­ї­ни в РФ хо­чу на­ве­сти та­кий факт: за да­ни­ми жур­на­лі­ста ки­їв­ської « Де­ло­вой сто­ли­цы» Оле­ксія Ка­фта­на, укра­їн­ське по­соль­ство в Ро­сії бу­ло про­ін­фор­мо­ва­но про арешт Су­щен­ка ще 1 жов­тня, в су­бо­ту. Але во­но мов­ча­ло. В ре­зуль­та­ті дру­жи­на Ро­ма­на ді­зна­ла­ся про те, що тра­пи­ло­ся, ли­ше 2 жов­тня, а гро­мад­ськість — 3-го. І то — зав­дя­ки роз­го­ло­су в ро­сій­сько­му ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­ру.

Для при­бі­чни­ків віль­но­го від­ві­ду­ва­н­ня Ро­сії на­даю де­які ві­до­мо­сті від « Цен­тру ін­фор­ма­ції з прав лю­ди­ни» та «Цен­тру гро­ма­дян­ських сво­бод».

Ко­ре­спон­дент « Укр­ін­фор­му » став 29-м гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни — по­лі­ти­чним в’ язнем Крем­ля. До за­три­ма­н­ня Су­щен­ка у в’язни­цях Ро­сії пе­ре­бу­ва­ли що­най­мен­ше двад­цять ві­сім укра­їн­ців, ув’язне­них за по­лі­ти­чни­ми мо­ти­ва­ми.

Укра­їн­ським гро­ма­дя­нам ви­су­ва­ють аб­сур­дні зви­ну­ва­че­н­ня, здій­сню­ють пси­хо­ло­гі­чний тиск, вда­ю­ться до тор­тур, аби ті ви­зна­ли се­бе вин­ни­ми. Ці дії є скла­до­вою ча­сти­ною вій­ни, яку про­ти Укра­ї­ни ве­де Ро­сія, вва­жа­ють пра­во­за­хи­сни­ки.

Ли­ше окре­мих бран­ців вда­ло­ся звільнити че­рез про­це­ду­ру обмі­ну. Біль­шість за­ли­ша­є­ться за ґра­та­ми. За да­ни­ми пра­во­за­хи­сних ор­га­ні­за­цій, де­хто з в’ язнів до­ве­де­ний до жа­хли­во­го фі­зи­чно­го і пси­хо­ло­гі­чно­го ста­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.