«Ко­ли га­зе­та – вже істо­ри­чна по­стать»

Ан­дрій ЩЕ­КУН — про си­ту­а­цію на ві­тчи­зня­но­му ме­ді­а­по­лі та фе­но­мен «Дня»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Оль­га ХАР­ЧЕН­КО, «День»

«У НАС ФА­КТИ­ЧНО ЗНИ­ЩЕ­НО РИ­НОК ДИСТРИ­БУ­ЦІЇ»

— Як ви за­га­лом оці­ню­є­те наш ме­ді­а­про­стір що­до йо­го ро­бо­ти справ­ді на роз­бу­до­ву укра­їн­ської дер­жа­ви?

— На жаль, мо­жу кон­ста­ту­ва­ти, що си­ту­а­ція при­кра. Не­що­дав­но ми ма­ли на­ра­ду за уча­сті ві­це-прем’єра В’яче­сла­ва Ки­ри­лен­ка зцьо­го пи­та­н­ня, який, дя­ку­ю­чи бо­гу, нас чує і під­три­мує. На­ра­да бу­ла за уча­сті мі­ні­стрів ін­фра­стру­кту­ри, осві­ти, пред­став­ни­ків Мі­ні­стер­ства мо­ло­ді і спор­ту. Ми пу­блі­чно по­ру­ши­ли пи­та­н­ня, чо­му на «Укр­за­лі­зни­ці», у ме­ре­жі «Ін­тер­сі­ті» на­при­клад, не при­су­тні укра­ї­но­мов­ні дру­ко­ва­ні па­трі­о­ти­чні ви­да­н­ня. Спо­ді­ва­юсь, що це пи­та­н­ня зру­ши­ться і ми щось змо­же­мо зро­би­ти. Окрім цьо­го, у нас фа­кти­чно зни­ще­ний ри­нок дистриб’юції. Сьо­го­дні на рин­ку є мо­но­по­ліст «Со­ю­з­друк», який, зокре­ма, ста­вить не­ви­гі­дні умо­ви про­да­жу про­ду­кції. На­при­клад, ми за­раз від­мо­ви­ли­ся від ути­лі­за­ції на­ших ви­дань, то­му що це ін­те­ле­кту­аль­на вла­сність, ми її за­би­ра­є­мо. І ми ще й пла­ти­мо за це 18%. Це жах. Тоб­то рин­ку дистри­бу­ції і нор­маль­ної під­трим­ки па­трі­о­ти­чних ви- дань не існує. По­вин­на бу­ти дер­жав­на ці­льо­ва під­трим­ка в дистри­бу­ції, якась гран­то­ва си­сте­ма для та­ких га­зет, як «День», як ви­да­н­ня На­ціо­наль­но­го га­зе­тно­жур­наль­но­го ви­дав­ни­цтва.

Мо­жу ска­за­ти про про­бле­му на­шо­го ви­дав­ни­цтва — нам тре­тій рік по­спіль за­твер­джу­ють одна­ко­вий бю­джет — 5 млн 381 ти­ся­чу гри­вень. При то­му, що умо­ви пра­ці змі­ни­ли­ся, і фонд опла­ти пра­ці уже збіль­шив­ся в ра­зи, тоб­то ми не мо­же­мо роз­ви­ну­ти­ся. То­му ми з на­шим го­ло­вою ви­дав­ни­чої ра­ди Ан­дрі­єм Кур­ко­вим дня­ми про­ве­ли на­ра­ду і звер­ну­ли­ся до Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди зпи­тань куль­ту­ри і ду­хов­но­сті, щоб він роз­гля­нув ці пи­та­н­ня. Бо так не мо­жна. Тим біль­ше ця ци­фра не бу­ла зна­ми ні обго­во­ре­на, ні узго­дже­на.

І то­му на рин­ку ми ба­чи­мо тіль­ки ро­сій­сько­мов­ні ЗМІ. Я даю сто­від­со­тко­ву га­ран­тію: га­зе­та, яку роз­да­ють у ме­тро, зби­тко­ва. Але во­на без­ко­штов­на. Тоб­то про­ти нас си­стем­но пра­цює ре­жим агре­со­ра. А ми ні­чо­го не про­ти­став­ля­є­мо йо­му. Усі в дер­жа­ві на­ре­шті ма­ють зро­зу­мі­ти, що тре­ба пе­ре­гля­ну­ти цю по­лі­ти­ку. Тим біль­ше, що в нас з’яви­ло­ся но­ве мі­ні­стер­ство — ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки. Чо­му це не ро­би­ться на ви­со­ко­му рів­ні і здум­кою про май­бу­тні по­ко­лі­н­ня на­шої кра­ї­ни? У ме­не ба­га­то бо­лю­чих пи­тань...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.