По­ря­ту­нок – у «Бо­же­ствен­ній ко­ме­дії»

Не­за­ба­ром на екра­ни ви­йде чер­го­ва кар­ти­на за мо­ти­ва­ми тво­ру Де­на Бра­у­на

Den (Ukrainian) - - Українці – Читайте! - Пі­дго­ту­вав Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

На фо­то — ре­жи­сер Рон Го­вард фо­то­гра­фує уча­сни­ків пе­ре­гля­ду філь­му «Ін­фер­но». По­руч з ним акто­ри Том Генкс, Фе­лі­сі­ті Джонс, Омар Сі, Ірр­фан Кхан та пи­сьмен­ник Ден Бра­ун (тре­тій злі­ва). Захід від­був­ся вчо­ра у м. Фло­рен­ція в Іта­лії.

«Ін­фер­но» — аме­ри­кан­ський ін­те­ле­кту­аль­ний де­те­ктив-три­лер, зня­тий за мо­ти­ва­ми одно­ймен­но­го ро­ма­ну Де­на Бра­у­на. Це — про­дов­же­н­ня філь­мів « Код да Він­чі » (2006) та «Ан­ге­ли і де­мо­ни» (2009), які та­кож зняв Рон Го­вард. У цен­трі сю­же­ту — про­фе­сор се­міо­ти­ки Гар­вард­сько­го уні­вер­си­те­ту Ро- берт Лен­гдон у ви­ко­нан­ні То­ма Ген­кса. Опи­нив­шись у Фло­рен­ції, про­фе­сор Лен­гдон, фа­хі­вець із ко­дів, сим­во­лів та істо­рії ми­сте­цтва, не­спо­ді­ва­но по­тра­пляє у вир по­дій. Лен­гдон при­хо­дить до тя­ми в одній з іта­лій­ських лі­ка­рень, пов­ні­стю втра­тив­ши пам’ять. Мі­сце­вий лі­кар Сі­єн­на Брукс на­ма­га­є­ться до­по­мог­ти Ро­бер­ту не тіль­ки від­но­ви­ти спо­га­ди, а й зу­пи­ни­ти за­гад­ко­вих злов­ми­сни­ків, які ма­ють на­мір по­ши­ри­ти смер­то­но­сний ві­рус. Люд­ство опи­ня­є­ться за крок від за­ги­бе­лі. І пе­ре­шко­ди­ти цьо­му мо­жна ли­ше роз­га­дав­ши та­єм­ни­цю, за­ши­фро­ва­ну ко­лись Дан­те в ряд- ках пер­шої ча­сти­ни по­е­ми « Бо­же­ствен­на ко­ме­дія».

Ство­ре­н­ням філь­му за­йма­ла­ся кі­но­ком­па­нія Sony Pictures, яка ра­ні­ше пред­ста­ви­ла екра­ні­за­ції двох ін­ших ро­ма­нів Де­на Бра­у­на. Зйом­ки роз­по­ча­ли­ся в кві­тні 2015 ро­ку й від­бу­ва­ли­ся спер­шу у Фло­рен­ції, а по­тім у Ве­не­ції і Стам­бу­лі.Три­ва­лість філь­му — близь­ко двох го­дин.

Сві­то­ва прем’єра від­бу­де­ться 8 жов­тня. В кі­но­те­а­трах Укра­ї­ни кар­ти­ну мо­жна бу­де по­ба­чи­ти з 13 жов­тня.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.