Стар­тує мо­дна осінь

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

■ 7 днів. 102 ди­зай­не­ри. 54 по­ка­зи. 24 ло­ка­ції. 19 спе­ці­аль­них про­е­ктів.

■ Тра­ди­цій­но UFW від­криє Лі­лія Пу­сто­віт, а за­криє пер­ший день — Оле­ксій За­лев­ський.

■ На го­лов­ній ло­ка­ції Ukrainian Fashion Week у «Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі» бу­де ді­я­ти два по­ді­у­ми: го­лов­ний (Main Сatwalk) та по­ді­ум у пра­во­му кри­лі МА. Крім то­го вже де­кіль­ка се­зо­нів ми спо­сте­рі­га­є­мо роз­ши­ре­н­ня «про­сто­ру» Ukrainian Fashion Week: ди­зай­не­ри ор­га­ні­зо­ву­ють вла­сні шоу у най­рі­зно­ма­ні­тні­ших мі­сцях Ки­є­ва — у Цир­ку, сто­ли­чній шко­лі, на пар­кін­гу... Цей се­зон не став ви­ня­тком.

■ Так у Ви­став­ко­во­му цен­трі на Лі­во­му бе­ре­зі (ВДНГ) 10 жов­тня дво­го­дин­не шоу, при­свя­че­не 15-річ­чю брен­ду по­ка­же Ан­дре Тан. Про­гра­му ди­зай­нер ще фор­мує, але, як по­ві­до­ми­ли ор­га­ні­за­то­ри, в йо­го ко­ле­кцію ве­сна-лі­то він вклю­чить чо­ло­ві­чу лі­нію. Крім цьо­го, Ан­дре Тан по­ка­же ре­тро­спе­ктив­ну ко­ле­кцію сво­го одя­гу за 15 ро­ків.

■ Цьо­го ро­ку окре­мо бу­де ви­ді­ле­но один день «Фре­шФеш н», де бу­де прем’єра шести но­вих брен­дів і по­ка­зи 10 мо­ло­дих ди­зай­не­рів (17 жов­тня, ТВЦ «Пар­ко­вий»).

ЩО­ДЕН­НА ВСЕУКРАЇНСЬКА ГА­ЗЕ­ТА

■ Ор­га­ні­за­то­ри UFW ствер­джу­ють: fashion-про­стір най­швид­ше ре­а­гує на гло­баль­ні по­лі­ти­чні, со­ці­аль­ні, еко­но­мі­чні змі­ни. Мов­ляв, за це ми і лю­би­мо мо­ду, від­да­ю­чи на­ле­жне ін­ту­ї­ції й та­лан­ту її грав­ців.

■ Але не тіль­ки кре­а­ти­вом ре­а­гу­ють ди­зай­не­ри на сві­то­ві ка­та­клі­зми. Змі­ни, що від­бу­ва­ю­ться у пра­ви­лах, за яки­ми мо­да гра­ла кіль­ка остан­ніх де­ся­ти­літь, ко­мусь зда­ю­ться ха­о­сом, ко­мусь ре­во­лю­ці­єю. Змі­ни дат, зли­т­тя лі­ній, ко­ла­бо­ра­ції брен­дів, змі­ни прі­о­ри­те­тних рин­ків, змі­ни ди­зай­не­рів у До­мах мо­ди, змі­ни мар­ке­тин­го­вих і ре­клам­них стра­те­гій... Змі­ни, змі­ни, змі­ни...

■ Ме­та ці­єї «мо­дної» ре­во­лю­ції більш пра­гма­ти­чна, ніж зда­є­ться. Мо­да пра­гне по­вер­ну­ти про­да­жі, по­вер­ну­ти ува­гу і фа­на­тизм мас. Але об’єктив­но — мо­да як ні­ко­ли від­по­від­ає сво­їй мі­сії: ге­не­ру­ва­ти та від­дзер­ка­лю­ва­ти змі­ни.

■ Но­вий кам­пейн Ukrainian Fashion Week, за­ду­ма­ний твор­чим тан­де­мом UFW ще на­ве­сні, якнай­кра­ще, пе­ре­ко­на­ні ор­га­ні­за­то­ри, ві­зу­а­лі­зу­вав ро­зу­мі­н­ня по­то­чно­го мо­мен­ту: «Хто, як не при­ро­да, є вті­ле­н­ням по­стій­них змін. Ко­му, як не мо­ло­дим, руй­ну­ва­ти сте­ре­о­ти­пи. Чим, як не роз­ку­тою обра­зні­стю, ві­та­ти но­ве. Мо­дно бу­ти «жи­вим», мо­дно бу­ти смі­ли­вим, мо­дно при­йма­ти змі­ни. І ко­му, як не мо­ло­дій і ам­бі­тній укра­їн­ській мо­ді, де­мон­стру­ва­ти цю зу­хва­лість сві­то­ві»

Го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са IВШИНА

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

ФО­ТО НАДАНО UKRAINIAN FASHION WEEK

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.