ОСВІ­ТА

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Вчи­тель — як пі­ар-ме­не­джер укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри У Він­ни­ці пе­да­го­ги з рі­зних ку­то­чків Укра­ї­ни ра­ди­ли­ся, як ви­хо­ва­ти чи­та­ча в епо­ху ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій

На фе­сти­ва­лі пе­да­го­гі­чних ідей вчи­те­лі-но­ва­то­ри ви­зна­ли, що тра­ди­цій­ні ме­то­ди на­вча­н­ня тре­ба схо­ва­ти у шу­хля­ди. Во­ни вже не акту­аль­ні і не від­по­від­а­ють ча­су. А су­ча­сний вчи­тель­фі­ло­лог має ста­ти пі­ар-ме­не­дже­ром лі­те­ра­ту­ри, ре­кла­му­ва­ти книж­ко­ві но­вин­ки та вчи­ти ді­тей чи­та­ти гли­бо­ко і оби­ра­ти «свої» книж­ки.

«Лю­ди, які чи­та­ють кни­ги, зав­жди бу­дуть ке­ру­ва­ти ти­ми, хто ди­ви­ться те­ле­ві­зор — ця кри­ла­та фра­за — свя­та прав­да. На­ці­єю, яка не чи­тає, лег­ше управ­ля­ти і ма­ні­пу­лю­ва­ти. То­му мо­жна (і на­пев­но — вар­то) дис­ку­ту­ва­ти з при­во­ду то­го, чо­му у нас кіль­ка остан­ніх по­ко­лінь — не­чи­та­ю­чі, — ка­же пре­зи­дент Цен­тру до­слі­дже­н­ня лі­те­ра­ту­ри для ді­тей та юна­цтва (м. Львів) Уля­на Ба­ран. — Фа­кти­чно зав­дя­ки Ін­тер­не­ту ми по­вер­ну­ли­ся в еру те­ксу. І ни­ні­шні ді­ти по­ча­ли чи­та­ти, але не так гли­бо­ко і сві­до­мо, як нам то­го хо­че­ться. Во­ни зму­ше­ні чи­та­ти, ін­ша спра­ва, яка якість та­ко­го чи­та­н­ня? То­му зав­да­н­ня №1 на­вчи­ти ді­тей чи­та­ти гли­бо­ко, сві­до­мо, з кар­тин­кою. Як це зро­би­ти? Тре­ба за­хо­пи­ти їх емо­ці­єю. У пер­шо­му ре­чен­ні, пер­шо­му абза­ці має бу­ти емо­ція і віль­ний про­стір для уяви».

Ав­то­ри­те­ти у сфе­рі чи­та­н­ня по­рів­ню­ва­ли су­ча­сно­го чи­та­ча з па­ці­єн­том, яко­го тре­ба лі­ку­ва­ти які­сни­ми лі­ка­ми-кни­га­ми. На ща­стя, за їхні­ми сло­ва­ми, укра­їн­ська лі­те­ра­ту­ра має ви­со­кий по­тен­ці­ал, ба­га­та на рі­зно­жан­ро­ві кни­ги, що до­зво­ляє ви­хо­ва­ти силь­но­го чи­та­ча. Та для то­го, щоб ді­ти ро­зумі­ли, що їхня си­ла у чи­тан­ні, вчи­те­лі-но­ва­то­ри про­по­ну­ють об’єд­на­ти осві­тні стан­дар­ти ви­кла­да­н­ня мо­ви і лі­те­ра­ту­ри, при­чо­му і укра­їн­ської, і за­ру­бі­жної. За ре­зуль­та­та­ми фе­сти­ва­лю на­пра­цьо­ва­ні про­по­зи­ції пе­да­го­ги ви­кла­ли у звер­нен­ні до про­філь­но­го мі­ні­стер­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.