Ве­ли­кий за­хи­сник без­за­хи­сних

Зав­дя­ки зу­си­л­лям Нан­се­на бу­ли вря­то­ва­ні від жа­хли­вої смер­ті під час Ве­ли­ко­го Го­ло­ду 1921—1922 ро­ків міль­йо­ни укра­їн­ців...

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Гро­ма­да обу­ре­на цим рі­ше­н­ням. «Зня­т­тя аре­шту у нор­маль­ній пра­во­вій дер­жа­ві не ма­ти­ме яки­хось на­слід­ків. Але в Укра­ї­ні це мо­же при­зве­сти до то­го, що вже зав­тра бі­ля Ка­чи­но­го з’яви­ться бу­ді­вель­на те­хні­ка, і там по­чнуть ро­би­ти щось не­до­бре. І мі­ська вла­да, і су­до­ві ор­га­ни — все пра­цює на за­бу­дов­ни­ка», — ко­мен­тує Лі­дія Гон­ча­рен­ко, го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Бар­ви жи­т­тя».

На су­до­во­му про­це­сі з одно­го бо­ку ви­сту­па­ла Ки­їв­ська мі­сце­ва про­ку­ра­ту­ра №2, з ін­шо­го — ко­му­наль­ні під­при­єм­ства «Жи­тло­ін­ве­ст­буд- УКБ » і « Ки­їв­ське ін­ве­сти­цій­не агент­ство».

« До­во­ди « Жи­тло­ін­ве­ст­бу­дУКБ» спи­ра­ю­ться на те, що озе­ро Ка­чи­не не зна­чи­ться на ба­лан­сі КП«П ле­со». Але, як пра­виль­но за­зна­чив про­ку­рор, від­су­тність при­ро­дної во­до­йми на ба- лан­сі не озна­чає, що її не існує. Якщо у лю­ди­ни не­має па­спор­ту, це ж не озна­чає, що її не­має, — ка­же Сер­гій Ку­цен­ко, го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції « Озе­ро Ка­чи­не » . — Про­ку­рор на­вів до­ста­тньо до­во­дів, за­зна­чив, що є ба­га­то фа­ктів по­ру­шень за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни. Див­но, що суд не вра­ху­вав ці ар­гу­мен­ти».

На­га­да­є­мо, «Жи­тло­ін­ве­ст­бу­дУКБ» пла­нує збу­ду­ва­ти на мі­сці озе­ра Ка­чи­но­го кіль­ка ба­га­то­по­вер­хі­вок із під­зем­ним пар­кін­гом, а мі­сце­ва гро­ма­да ви­сту­пає про­ти зни­ще­н­ня во­до­йми. У кві­тні Ка­чи­не по­ча­ли за­си­па­ти пі­ском, але пі­сля про­те­стів акти­ві­стів ро­бо­ти при­зу­пи­ни­ли. На­ра­зі три­ває кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня, від­кри­те ки­їв­ською про­ку­ра­ту­рою №2, яка з’ясо­вує, на­скіль­ки пра­во­мір­но бу­ли отри­ма­ні до­ку­мен­ти на бу­дів­ни­цтво. Арешт ді­лян­ки був за­по­бі­жним за­хо­дом у рам­ках цьо­го про­ва­дже­н­ня.

Рі­ше­н­ня сто­ли­чно­го апе­ля­цій­но­го су­ду не під­ля­гає оскар- жен­ню. « Збе­ре­же­н­ня Ка­чи­но­го спря­мо­ва­не на те, щоб вбе­рег­ти до­ка­зи зло­чи­нів. Суд це не вра­ху­вав і фа­кти­чно дав старт то­му, що мо­жна зни­щу­ва­ти при­ро­дну во­до­йму » , — на­го­ло­шує Сер­гій Ку­цен­ко.

Те­пер за­хи­сни­ки Ка­чи­но­го пла­ну­ють до­ма­га­ти­ся прав­ди че­рез між­на­ро­дні ін­стан­ції. «На­ші акти­ві­сти на­пра­ви­ли звер­не­н­ня до ООН, ОБСЄ, ін­ші між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції. Ми звер­та­ли­ся до по­соль­ства Ні­меч­чи­ни, оскіль­ки у цій кра­ї­ні є ба­га­то при­ро­до­за­хи­сних ор­га­ні­за­цій » , — пе­ре­ра­хо­вує Сер­гій Ку­цен­ко. Акти­віст та­кож го­ту­є­ться до за­сі­да­н­ня у Дар­ни­цько­му ра­йон­но­му су­ді мі­ста Ки­є­ва, яке має від­бу­ти­ся 11 жов­тня: ген­пі­дря­дник скан­даль­но­го про­е­кту ТОВ « БК » Азур Груп » зби­ра­є­ться від­су­ди­ти у за­хи­сни­ків Ка­чи­но­го близь­ко 200 ти­сяч гри­вень за те, що во­ни зруй­ну­ва­ли пар­кан бі­ля за­бу­до­ви і пе­ре­шко­джа­ли за­си­пан­ню озе­ра смі­т­тям.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.