Гро­ші і ко­ха­н­ня

15, 16 жов­тня у Ки­їв­сько­му те­а­трі дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра від­бу­де­ться прем’єра «Без­при­дан­ни­ця. Вер­сія» за О. Остров­ським

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­на БОГОМАЗОВА

Істо­рію про бі­дну на­ре­че­ну, від­чай­ду­шне ко­ха­н­ня і гро­ші з дра­ма­ти­чною розв’яз­кою та ві­до­мою фі­наль­ною ре­плі­кою — « Так не ді­ста­вай­ся ж ти ні­ко­му! » — ба­га­то­ра­зо­во з успі­хом ста­ви­ли на сце­ні та бу­ло три­чі екра­ні­зо­ва­но.

Се­ред чи­слен­них п’єс Остров­сько­го са­ме «Без­при­дан­ни­ця» («юві­лей­на», со­ро­ко­ва) по­сі­дає осо­бли­ве мі­сце. Її со­лі­дна сце­ні­чна істо­рія ви­рі­зня­є­ться чи­сель­ни­ми ре­жи­сер­ськи­ми ін­тер­пре­та­ці­я­ми — ко­жна епо­ха на­ро­джу­ва­ла свою тра­ктов­ку текс­ту, сво­їх Ла­ри­су, Ка­ран­ди­ше­ва, Па­ра­то­ва. І, зва­жа­ю­чи на на­зву лі­в­обе­ре­жної прем’ єри — « Без­при­дан­ни­ця. Вер­сія», — ре­жи­сер Та­ма­ра Тру­но­ва та­кож про­по­нує свій по­гляд, вла­сну вер­сію істо­рії юної Ла­ри­си Огу­да­ло­вої та ци­ні­чно­го сві­ту, що спо­ку­ше­ний гро­ши­ма, де все про­да­є­ться і ку­пу­є­ться, де всі тор­гу­ють чим мо­жуть: ко­ра­бля­ми, лі­сом, сво­єю кра­сою, та­лан­том, донь­кою... де шля­хе­тно­сті у вчин­ках ні­якої, де на­віть ко­ха­ну дів­чи­ну мо­жна ро­зі­гра­ти, як па­ро­плав, в «ор­лян­ку».

П’єса О.Остров­сько­го про­чи­та­на ре­жи­се­ром у го­стро­му жан­рі тра­гі­фар­су.

Ду­ет Ла­ри­си Огу­да­ло­вої та Сер­гія Па­ра­то­ва у прем’ єр­но­му скла­ді ви­ко­на­ють Ан­на То­пчій та Ан­дрій Са­мі­нін. Без­та­лан­но­го Ка­ран­ди­ше­ва зі­грає не­що­дав­но прийня­тий до скла­ду тру­пи мо­ло­дий актор Юрій Ра­діо­нов. Се­ред ін­ших ви­ко­нав­ців — Ана­то­лій Ящен­ко ( Кну­ров), Ан­дрій Іса­єн­ко (Во­зже­ва­тов) та Ле­ся Са­ма­є­ва (пра­гма­ти­чна Ха­ри­та Ігна­тьєв­на, ма­ти Ла­ри­си).

ФОТО ЄВГЕНА ЧЕКАЛІНА

Ду­ет Ла­ри­си Огу­да­ло­вої та Сер­гія Па­ра­то­ва у прем’єр­но­му скла­ді ви­ко­на­ють Ан­на То­пчій та Ан­дрій Са­мі­нін

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.