Три­чі істо­ри­чна пе­ре­мо­га

Чим най­біль­ше за­пам’ятав­ся убо­лі­валь­ни­кам матч про­ти Ко­со­ва

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

На­ціо­наль­на збір­на Укра­ї­ни з фут­бо­лу здо­бу­ла свою пер­шу пе­ре­мо­гу під ке­рів­ни­цтвом Ан­дрія Шев­чен­ка. У тре­тьо­му ту­рі від­бір­но­го ета­пу до чем­піо­на­ту сві­ту-2018 укра­їн­ська ко­ман­да впев­не­но пе­ре­мо­гла Ко­со­во. Го­лов­ний тре­нер Ан­дрій Шев­чен­ко ви­рі­шив не ди­ву­ва­ти сюр­при­за­ми, то­му ви­пу­стив на по­ле той са­мий склад, що 6 жов­тня грав про­ти Ту­реч­чи­ни (2:2). Від­так, на­ша ко­ман­да вже зі стар­ту взя­ла м’яч під свій кон­троль, однак за­би­ти змо­гла ли­ше на 31-й хви­ли­ні зу­си­л­ля­ми Ар­те­ма Крав­ця. Упро­довж гри ко­ман­да Ко­со­ва по-спор­тив­но­му «по­ку­са­ла­ся», по­трі­пав­ши нер­ви гля­да­чам, осо­бли­во у се­ре­ди­ні дру­го­го та­йму. Але всі пи­та­н­ня що­до пе­ре­мож­ця зня­ли влу­чні уда­ри спо­ча­тку Ан­дрія Яр­мо­лен­ка (81’), а під кі­нець ма­тчу — Руслана Ро­та­ня (87’).

На­га­да­є­мо, гра від­бу­ла­ся на ней­траль­ній те­ри­то­рії (в поль­сько­му Кра­ко­ві, на ста­діо­ні «Кра­ко­вія»), оскіль­ки Укра­ї­на не ви­знає не­за­ле­жно­сті Ко­со­ва і не утри­мує з ці­єю те­ри­то­рі­аль­ною оди­ни­цею жо­дних ди­пло­ма­ти­чних від­но­син. Пе­ре­мо­га над Ко­со­во не ли­ше ви­ве­ла укра­їн­ську ко­ман­ду на тре­тю схо­дин­ку гру­пи «І» (пі­сля трьох ігор в акти­ві на­шої збір­ної п’ять очок; пер­ші дві схо­дин­ки роз­ді­ли­ли Хор­ва­тія та Іслан­дія — по сім), а й ста­ла три­чі істо­ри­чною для кра­ї­ни. Це — пер­ша пе­ре­мо­га збір­ної Укра­ї­ни над ко­ман­дою Ко­со­ва, яка де­бю­ту­ва­ла в офі­цій­но­му між­на­ро­дно­му тур­ні­рі; пер­ша пе­ре­мо­га Ан­дрія Шев­чен­ка в ро­лі го­лов­но­го тре­не­ра збір­ної та пер­ша — у від­бо­рі на чем­піо­нат сві­ту 2018 ро­ку.

На­сту­пний матч від­бо­ру ко­ман­да Ан­дрія Шев­чен­ка про­ве­де 12 ли­сто­па­да в Оде­сі про­ти збір­ної Фін­лян­дії.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.