Уря­дов­ці за­йму­ться КПВВ на Хер­сон­щи­ні

Den (Ukrainian) - - День України -

На двох кон­троль­но-про­пу­скних пун­ктах в’їзду-ви­їзду від­су­тні ту­а­ле­ти, мед­пун­кти і не­має ря­ту­валь­ни­ків

Дня­ми мі­ністр з пи­тань тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій і вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб Ва­дим Чер­ниш та йо­го пер­ший за­сту­пник Юсуф Кур­кчі в рам­ках ро­бо­чої по­їзд­ки до Хер­сон­ської обла­сті озна­йо­ми­ли­ся з ро­бо­тою КПВВ «Чон­гар», «Ча­плин­ка» та «Ка­лан­чак», по­ві­дом­ляє «Уря­до­вий пор­тал».

На «Чон­га­рі» пра­цю­ють при­кор­дон­ни­ки та ми­тни­ки, ді­ють пун­кти про­пу­ску, але є про­бле­ми з об­слу­го­ву­ва­н­ням лю­дей і транс­порт­них за­со­бів. «Бра­кує ста­ціо­нар­них місць, па­віль­йо­нів для здій­сне­н­ня па­спорт­но­го кон­тро­лю для осіб, які пе­ре­хо­дять лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня пі­шки», — за­зна­ча­ють на «Уря­до­во­му пор­та­лі». Та­кож на двох кон­троль­но-про­пу­скних пун­ктах не­має пред­став­ни­ків Дер­жав­ної слу­жби з над­зви­чай­них си­ту­а­цій, від­су­тні ту­а­ле­ти, мо­біль­ний бан­кінг, мед­пун­кти і тен­ти, які б за­хи­ща­ли лю­дей від опа­дів чи лі­тньої спе­ки.

Ва­дим Чер­ниш пе­ре­ко­на­ний, що пи­та­н­ня на­ле­жно­го обла­шту­ва­н­ня кон­троль­но-про­пу­скних пун­ктів має бу­ти ви­не­се­не на роз­гляд уря­ду, щоб якнай­швид­ше змі­ни­ти си­ту­а­цію. Під час ро­бо­чої по­їзд­ки пред­став­ни­ки мі­ні­стер­ства зу­стрі­ли­ся з го­ло­вою Ге­ні­че­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції Оле­ксан­дром Во­ро­б­йо­вим та обго­во­ри­ли, зокре­ма, не­об­хі­дність від­кри­т­тя цен­тру адмі­ні­стра­тив­них по­слуг, обла­шту­ва­н­ня пар­ко­місць і по­лі­пше­н­ня умов на КПВВ.

Пред­став­ни­ки мі­ні­стер­ства та­кож зу­стрі­ли­ся з гро­ма­дя­на­ми, які пе­ре­ти­на­ють лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня. Лю­ди роз­по­ві­ли уря­дов­цям про про­бле­ми з пе­ре­ве­зе­н­ням тва­рин і де­яких то­ва­рів. «То­му вне­се­н­ня змін до по­ряд­ку пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня та пе­ре­лі­ку то­ва­рів є вкрай не­об­хі­дним і тер­мі­но­вим», — ре­зю­му­ють на «Уря­до­во­му пор­та­лі».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.