Клін­тон – Трамп – 2:0

На дру­гих де­ба­тах екс-держ­се­кре­тар по­обі­ця­ла про­ти­сто­я­ти Пу­ті­ну і за­яви­ла, що нью-йорк­ський мі­льяр­дер жи­ве «в ін­шій ре­аль­но­сті»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Дру­гі те­ле­ві­зій­ні де­ба­ти, які від­бу­ли­ся в Уні­вер­си­те­ті Ва­шинг­то­на у Сент-Лу­їс учо­ра ра­но, удо­сві­та за укра­їн­ським ча­сом, зно­ву ви­гра­ла де­мо­кра­тка Гіл­ла­рі Клін­тон. За да­ни­ми CNN, їй від­да­ли пе­ре­мо­гу 57% ре­спон­ден­тів. Ре­спу­блі­кан­ця До­наль­да Трам­па, для по­рів­ня­н­ня, у цьо­му опи­ту­ван­ні на­зва­ли пе­ре­мож­цем 34%.

Цьо­го ра­зу ду­ель між су­пер­ни­ка­ми від­бу­ла­ся у фор­ма­ті мі­сько­го хо­лу. По­ло­ви­ну за­пи­тань уча­сни­кам де­ба­тів ста­ви­ли при­су­тні в за­лі, а ін­шу по­ло­ви­ну ве­ду­чі: го­лов­ний ко­ре­спон­дент з між­на­ро­дних справ те­ле­ка­на­ла ABC Мар­та Рад­дац і ве­ду­чий CNN Ан­дер­сон Ку­пер.

Клін­тон і Трамп ма­ли по дві хви­ли­ни, щоб від­по­ві­сти на за­пи­та­н­ня. І ще одна хви­ли­на бу­ла у мо­де­ра­то­рів, щоб по­ста­ви­ти до­да­тко­ве пи­та­н­ня і по­гли­би­ти дис­ку­сію. Ав­ди­то­рія у мі­сько­му хо­лі скла­да­лась з ви­бор­ців, які не ви­зна­чи­лись і бу­ли ві­ді­бра­ні ор­га­ні­за­ці­єю Gallup.

Зна­чну ча­сти­ну ча­су кан­ди­да­ти на най­ви­щу по­са­ду в кра­ї­ні ви­тра­ти­ли на вза­єм­ні зви­ну­ва­че­н­ня, зокре­ма обго­во­ре­н­ня не­що­дав­ньо­го скан­да­лу — пу­блі­ка­ції ау­діо­за­пи­су, на яко­му Трамп зне­ва­жли­во ко­мен­тує ви­ко­ри­ста­н­ня жі­нок для се­ксу­аль­них утіх.

Слід від­зна­чи­ти, що 70-рі­чний ре­спу­блі­ка­нець ду­же ко­ро­тко ви­ба­чив­ся за свої ко­мен­та­рі, які він на­звав «ба­ла­чка­ми у чо­ло­ві­чій роз­дя­галь­ні» і одра­зу на­ки­нув­ся на Гіл­ла­рі Клін­тон та її чо­ло­ві­ка.

Трамп по­гро­жу­вав ув’ язни­ти 68-рі­чну де­мо­кра­тку за ви­ко­ри­ста­н­ня нею при­ва­тно­го і-мейл сер­ве­ра, на­звав її ди­я­во­лом, за­зна­чив­ши, що во­на «три­має над­зви­чай­ну не­на­висть у сво­є­му сер­ці», а та­кож зви­ну­ва­тив Біл­ла Клін­то­на, який си­дів у за­лі, у се­ксу­аль­них до­ма­га­н­нях до жі­нок.

Клін­тон зі сво­го бо­ку за­ли­ша­лась сфо­ку­со­ва­ною на ба­га­тьох су­пе­ре­чно­стях Трам­па, за­явив­ши про­сто, що той по­ми­ля­є­ться що­до її чо­ло­ві­ка. Во­на під­кре­сли­ла, що опри­лю­дне­ний ві­део­за­пис по­ка­зує, «ким він є на­справ­ді», та на­скіль­ки він не­го­то­вий очо­ли­ти Бі­лий дім. За її сло­ва­ми, Трамп жи­ве «в ін­шій ре­аль­но­сті», і во­на по­вто­ри­ли де­кіль­ка ра­зів, що ре­спу­блі­ка­нець обра­жав рі­зних лю­дей і рі­зні гру­пи на­се­ле­н­ня, жо­дно­го ра­зу за це не ви­ба­чив­шись.

Під час цих де­ба­тів ки­ну­лось у ві­чі те, як по-рі­зно­му став­ля­ться оби­два кан­ди­да­ти до ро­лі Ро­сії, як в Си­рії, так і що­до її мо­жли­во­го впли­ву на ре­зуль­та­ти ви­бо­рів у США.

Клін­тон по­обі­ця­ла про­ти­сто­я­ти Пу­ті­ну та роз­кри­ти­ку­ва­ла дії Ро­сії у Си­рії. «Я про­ти­сто­я­ла Ро­сії. Пу­ті­ну. І я бу­ду ро­би­ти це на по­са­ді пре­зи­ден­та», — на­го­ло­си­ла во­на.

Тим ча­сом і на цих де­ба­тах Трамп про­дов­жив за­йма­ти ду­же ми­ро­лю­бну по­зи­цію що­до Ро­сії та Пу­ті­на. Він чі­тко від­ме­жу­вав­ся від за­яв сво­го на­пар­ни­ка, кан­ди­да­та у ві­це-пре­зи­ден­ти США Май­ка Пен­са, який кри­ти­чно ста­ви­ться до Ро­сії, зокре­ма її дій у Си­рії, і на­го­ло­сив на на­сту­пно­му: «Агре­сив­ний ро­сій­ський ве­дмідь ні­ко­ли не вми­рав, він ли­ше впа­дав в спля­чку».

Трамп та­кож ви­сло­вив сум­нів у твер­дже­н­нях шта­бу Клін­тон, що Ро­сія при­че­тна до зла­му еле­ктрон­ної по­шти Де­мо­кра­ти­чної пар­тії та що та­ка кі­бе­ра­та­ка вза­га­лі від­бу­ла­ся. І це при то­му, що напередодні роз­від­ка США офіційно за­яви­ла про це.

Ре­спу­блі­ка­нець зви­ну­ва­тив де­мо­кра­тку у ба­жан­ні прийня­ти всіх бі­жен­ців, се­ред яких мо­жуть бу­ти і джи­ха­ді­сти. Клін­тон на­го­ло­си­ла, що му­суль­ма­ни є ча­сти­ною аме­ри­кан­сько­го су­спіль­ства, а при­йом бі­жен­ців — це гу­ма­ні­тар­ний борг, з огля­ду на три­ва­лість гро­ма­дян­ської вій­ни в Си­рії. Во­на та­кож зви­ну­ва­ти­ла Ро­сію у де­ста­бі­лі­за­ції об­ста­нов­ки в цій кра­ї­ні. За її сло­ва­ми, ро­сій­ська вій­сько­ва участь в Си­рії спря­мо­ва­на тіль­ки на зни­ще­н­ня су­про­тив­ни­ків Ба­ша­ра Аса­да, а не «Іслам­ської дер­жа­ви».

«Ми що­дня ба­чи­мо на­слід­ки ре­жи­му Аса­да і ці­ле­спря­мо­ва­не ба- жа­н­ня Ро­сії зни­щи­ти Алеп­по. Ми по­вин­ні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ва­жіль впли­ву на Ро­сію. Якщо ми мо­же­мо спів­пра­цю­ва­ти з Ро­сі­єю, то це слід зро­би­ти», — під­кре­сли­ла екс-держ­се­кре­тар. При цьо­му Клін­тон на­зва­ла кур­дів «най­кра­щи­ми пар­тне­ра­ми» США в Си­рії та Іра­ку в бо­роть­бі з ІД.

Трамп, зі сво­го бо­ку, нав­па­ки вва­жає, що со­юз Ва­шинг­то­на і Мо­скви про­ти ісла­мі­стів у Си­рії був би успі­шним. «Ро­сія і Іран про­ти ІД, я не лю­блю Аса­да, але він бо­ре­ться про­ти ІД, — за­зна­чив він.

Ін­шою го­строю те­мою ста­ло пи­та­н­ня про те, що Клін­тон ко­ри­сту­ва­ла­ся осо­би­стим ака­ун­том еле­ктрон­ної по­шти, ко­ли обі­йма­ла по­са­ду держ­се­кре­та­ря США. Трамп за­явив, що в ра­зі обра­н­ня дасть вка­зів­ку про­ку­ра­ту­рі пе­ре­ві­ри­ти еле­ктрон­ну по­шту Клін­тон. «Ви бу­де­те у в’язни­ці», — ки­нув він сво­їй су­пер­ни­ці. «Це бу­ла по­мил­ка, і я бе­ру на се­бе пов­ну від­по­від­аль­ність за це», — ко­ро­тко від­по­ві­ла Клін­тон.

Пі­сля цьо­го де­ба­ти пе­ре­йшли на ре­фор­му си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’ я Obamacare: Трамп на­звав її про­валь­ною, а Клін­тон вва­жає, що пі­сля до­о­пра­цю­ва­н­ня во­на за­пра­цює з но­вою си­лою.

Де­я­кі огля­да­чі вва­жа­ють, що Клін­тон мо­гла до­ти­сну­ти Трам­па у без­ви­хі­дне ста­но­ви­ще на цих де­ба­тах, на­звав­ши кіль­кість про­від­них ре­спу­блі­кан­ців, які під­три­му­ють її.

ФОТО РЕЙТЕР

«ВУЛЬГАРНІ СЛОВА ТРАМ­ПА НА АУ­ДІО­ЗА­ПИ­СУ БУДУТЬ І НАДАЛІ ВИКЛИКАТИ ПРО­БЛЕ­МИ СЕ­РЕД ЖІ­НОК ВИ­БОР­ЦІВ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.