Обрі ДЖЮЕТТ,

Den (Ukrainian) - - День Планети -

про­фе­сор, фа­куль­тет по­лі­ти­чних на­ук Уні­вер­си­те­ту Цен­траль­ної Фло­ри­ди:

— Опри­лю­дне­н­ня ау­діо­за­пи­сів до­мі­ну­ва­ло пер­ші 20 хви­лин де­ба­тів, а та­кож прес-кон­фе­рен­ція, яку Трамп до де­ба­тів про­вів з чо­тир­ма жін­ка­ми, які зви­ну­ва­чу­ють Біл­ла і Гіл­ла­рі Клін­тон у ду­же по­га­но­му об­хо­джен­ні з ни­ми. Трамп спо­ча­тку ви­ба­чив­ся і по­тім ата­ку­вав Біл­ла і Гіл­ла­рі Клін­тон за їхню фа­кти­чну по­ве­дін­ку що­до жін­ки у про­ти­став­лен­ні з ви­ко­ри­ста­н­ням вуль­гар­ної мо­ви під час при­ва­тної роз­мо­ви з ін­шим чо­ло­ві­ком.

Однак обра­зли­ві і вульгарні слова Трам­па на ау­діо­за­пи­су будуть і надалі викликати про­бле­ми для ньо­го се­ред жі­нок ви­бор­ців. Ау­діо­за­пис з ко­мен­та­ря­ми Трам­па до­мі­ну­вав у но­ви­нах упро­довж де­кіль­кох днів і мо­же за­ті­ни­ти йо­го по­ве­дін­ку на цих де­ба­тах, яка бу­ла кра­щою, ніж на пер­ших, а та­кож мо­же від­су­ну­ти на дру­гий план пу­блі­ка­цію еле­ктрон­ної по­шти, з якої ви­дно, що Гіл­ла­рі го­во­рить ком­плі­мен­тар­ні ре­чі бан­кі­рам на Волл-стріт у сво­їх про­мо­вах, во­дно­час го­во­ря­чи ін­ші ре­чі на пу­блі­ці. Де­ба­ти мо­жуть у де­ко­го змі­ни­ти дум­ку, але я ду­маю, що ви­бор­ці, які ще не ви­зна­чи­лись, мо­жуть за­ли­ши­ти ці де­ба­ти та­ки­ми ж збен­те­же­ни­ми, як і ра­ні­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.