«Ми ма­є­мо бо­ро­ти­ся»

У Льво­ві від­бу­лась акція, на якій лю­ди ви­ма­га­ли в Ро­сії звіль­ни­ти укра­їн­ських по­літв’язнів

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

10 жов­тня в цен­трі Льво­ва бі­ля пам’ятни­ка Та­ра­со­ві Шев­чен­ку від­бу­лась акція Free Ukrainians. Близь­ко двох де­ся­тків лю­дей три­ма­ли в ру­ках пла­ка­ти з на­пи­са­ми, які за­кли­ка­ли до звіль­не­н­ня без­при­чин­но за­три­ма­них ро­сій­ськи­ми спец­слу­жба­ми укра­їн­ських гро­ма­дян і жи­те­лів пів­остро­ва Крим. Крім то­го, одним із по­зи­вів акції бу­ло та­кож при­вер­ну­ти ува­гу до по­ло­не­них на схо­ді Укра­ї­ни та ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми із їхньо­го звіль­не­н­ня з ро­сій­сько­го по­ло­ну.

Во­дно­час у ПАРЄ за іні­ці­а­ти­ви чле­нів укра­їн­ської де­ле­га­ції ПАРЄ та на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни На­дії Сав­чен­ко сьо­го­дні має бу­ти по­да­но ре­зо­лю­цію до Пар­ла­мент­ської Асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи з ви­мо­гою до Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції не­гай­но від­пу­сти­ти укра­їн­ських по­лі­ти­чних в’язнів. Їх за­раз є мі­ні­мум 31.

За сло­ва­ми ор­га­ні­за­тор­ки акції Іри­ни Юзик, по­ді­бні акції від­бу­ли­ся в ба­га­тьох мі­стах Укра­ї­ни. «Та­кі акції по­трі­бні, щоб на­га­да­ти су­спіль­ству про на­ших по­літв’язнів, яких не­за­кон­но утри­му­ють в Ро­сії, — ска­за­ла во­на. — Лю­ди по­чи­на­ють за­бу­ва­ти про них, але цьо­го до­зво­ли­ти не мо­жна. Лю­ди ма­ють бо­ро­ти­ся і ви­ма­га­ти їхньо­го звіль­не­н­ня».

Крім цьо­го, акція є своє­рі­дним анон­сом но­вої між­на­ро­дної акції STOP PUTIN. STOP WAR, яка від­бу­де­ться 14 жов­тня, бі­ля По­соль­ства Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції в 16 кра­ї­нах сві­ту та 39 мі­стах сві­ту.

Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, фото ав­то­ра

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.