«Мо­но­лог уго­лос»

Den (Ukrainian) - - Культура - Га­ли­на СТЕПАНЧЕНКО, му­зи­ко­зна­вець

Не­що­дав­но світ по­ба­чи­ла книж­ка «Шлях до ви­зна­н­ня» Во­ло­ди­ми­ра Рож­ка, ре­кто­ра На­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії ім. П. Чай­ков­сько­го

Чи­та­чів це ви­да­н­ня при­ва­блює щи­рі­стю ав­то­біо­гра­фі­чної ча­сти­ни, ні­би пе­ре­гор­та­єш сто­рін­ки що­ден­ни­ка лю­ди­ни, яка про­йшла не­лег­кий шлях від сіль­сько­го хло­пчи­ка з Чер­ні­гів­щи­ни до дер­жав­но­го ді­я­ча. Ав­тор де­таль­но роз­по­від­ає про жит­тє­ві ко­лі­зії, ро­ди­ну, шко­лу, на­вча­н­ня в Ні­жи­ні, Хар­ко­ві, ро­бо­ту в Ки­є­ві... Вся ав­то­біо­гра­фі­чна ча­сти­на кни­ги — це своє­рі­дний «мо­но­лог уго­лос» лю­ди­ни, яка йшла до сво­єї ме­ти — слу­жі­н­ня му­зи­ці, те­а­тру в Укра­ї­ні.

Во­ло­ди­мир Ро­жок — до­ктор ми­сте­цтво­знав­ства, про­фе­сор, член-ко­ре­спон­дент НАМУ, на­ро­дний ар­тист Укра­ї­ни. Всі ці ре­га­лії — ре­зуль­тат йо­го по­дви­жни­цької, са­мо­від­да­ної пра­ці на ни­ві укра­їн­сько­го му­зи­чно-те­а­траль­но­го ми­сте­цтва. Зі сто­рі­нок йо­го кни­ги по­стає осо­би­стість-тру­дар, на яких по­са­дах не пе­ре­бу­вав всю­ди ро­бив ба­га­то ко­ри­сних справ, які ста­ли зна­ко­ви­ми для куль­тур­но­го про­це­су в Укра­ї­ні. Йо­го ро­бо­та в На­ціо­наль­ній опе­рі Укра­ї­ни, Мі­жна­ро­дний кон­курс ім. Сте­фа­на Тур­ча­ка, три мо­но­гра­фії про цьо­го сла­ве­тно­го укра­їн­сько­го ди­ри­ген­та, по­ту­жна ді­яль­ність ось вже 12 ро­ків ре­кто­ром НМАУ — все це ті кро­ки жи­т­тя, які скла­ли до­лю на­шо­го су­ча­сни­ка, ко­трий вкла­дає в ко­жну спра­ву та­лант і ду­шу.

Так ві­до­мий му­зи­ко­зна­вець Ле­ся Олій­ник, го­во­ря­чи про жит­тє­ве кре­до Во­ло­ди­ми­ра Рож­ка, під­кре­слює «... зав­жди вра­жа­лась йо­го жа­гою до якнай­пов­ні­шо­го пі­зна­н­ня все­сві­ту му­зи­ки і те­а­тру та па­сіо­нар­но­го ба­жа­н­ня ре­а­лі­зу­ва­ти свої мо­жли­во­сті у ца­ри­ні ми­сте­цтва».

Всі ко­ле­ги Во­ло­ди­ми­ра Іва­но­ви­ча в сво­їх ста­т­тях від­зна­чи­ли ба­га­то­ви­мір­ність та­лан­тів ав­то­ра. Він — зна­ний вче­ний, пе­да­гог-про­сві­ти­тель, ди­ри­гент, пу­блі­цист, ор­га­ні­за­тор, му­зи­чно-гро­мад­ський ді­яч... Ана­то­лій Ав­ді­єв­ський, Дми­тро Гна­тюк, Ми­ро­слав Ско­рик, Єв­ген Стан­ко­вич, Ан­дрій Де­ми­ден­ко, Єв­ген Сав­чук, Пе­тро Чу­при­на, Дми­тро Оста­пен­ко та ін­ші вне­сли яскра­ві штри­хи до порт­ре­ту юві­ля­ра — ав­то­ра кни­ги. Во­ло­ди­мир Ро­жок по­стає пе­ред чи­та­чем як ха­ри­зма­ти­чна осо­би­стість, яка на по­сту ре­кто­ра здо­бу­ла справ­жнє ви­зна­н­ня в єв­ро­пей­сько­му про­сто­рі.

Кни­га «Шлях до ви­зна­н­ня» гар­но ви­да­на в Ні­жи­ні, ба­га­та на ілю­стра­тив­ний ма­те­рі­ал і бу­де ці­ка­ва як про­фе­сіо­наль­ним му­зи­кан­там, так і ши­ро­ко­му ко­лу чи­та­чів. Це су­ча­сне ви­да­н­ня, в яко­му по­єд­на­но жанр ме­му­а­ри­сти­ки з ху­до­жньо-пу­блі­ци­сти­чним ви­сло­вом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.