«В УКРА­Ї­НІ Є ВСІ ЗАКОНОДАВЧІ УМО­ВИ ДЛЯ ЗА­ПУ­СКУ РЕ­ГІО­НАЛЬ­НИХ ВА­ЛЮТ»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Оле­ксандр СПІНДЛЕР, ке­ру­ю­чий пар­тнер гру­пи ком­па­ній N.KRAT Group, спів­в­іні­ці­а­тор вве­де­н­ня ре­гіо­наль­ної ва­лю­ти в Укра­ї­ні:

— В Укра­ї­ні зі сто­ро­ни ре­гу­ля­то­ра — На­ціо­наль­но­го Бан­ку Укра­ї­ни — ство­ре­но всі не­об­хі­дні умо­ви для за­пу­ску ре­гіо­наль­них ва­лют. Сьо­го­дні спра­ва за бі­зне­сом. Не за по­лі­ти­ка­ми чи уря­дом. Адже ре­гіон — це пе­ред­усім еко­но­мі­чне утво­ре­н­ня, а не по­лі­ти­чне. То­му з то­чки зо­ру мо­жли­во­сті впро­ва­дже­н­ня мі­сце­вої ва­лю­ти усі без ви­ня­тку ре­гіо­ни Укра­ї­ни є пер­спе­ктив­ни­ми.

Біль­ше то­го, як тіль­ки вда­сться за­пу­сти­ти мі­сце­ві гро­ші в Укра­ї­ні, бу­де ство­ре­но май­дан­чик, який дасть змо­гу лю­дям по­рів­ню­ва­ти свої мі­ста, ра­йо­ни, обла­сті з ін­ши­ми. Якщо, на­при­клад, за за­по­різь­ку мі­сце­ву ва­лю­ту в Оде­сі мо­жна бу­де ку­пи­ти ли­ше бу­ло­чку (обмі­няв­ши її пе­ред тим за кур­сом на грив­ню), а за він­ни­цьку — бу­ло­чку і ка­ву, то зна­чить, що у Він­ни­ці еко­но­мі­чна си­ту­а­ція лі­пша. Ефе­ктив­ні­ший той ре­гіон, чия гро­шо­ва оди­ни­ця ко­ри­сту­є­ться біль­шим по­пи­том у лю­дей.

При­чо­му, не ва­жли­во, де вво­дять свою ре­гіо­наль­ну ва­лю­ту — це мо­же бу­ти мі­сто, мо­же бу­ти три ву­ли­ці, чи об’єд­на­н­ня де­ся­ти сіл, чи п’яти міст. Це — не ва­жли­во. Ва­жли­ва — еко­но­мі­чна до­ціль­ність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.