Сві­то­ві тен­ден­ції еко­но­мі­чної на­у­ки

Но­бе­лів­ську пре­мію отри­ма­ли два аме­ри­кан­ські вче­ні за ви­вче­н­ня те­о­рії кон­тра­ктів

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Но­бе­лів­ська пре­мія з еко­но­мі­ки в 2016 ро­ці ді­ста­ла­ся Олі­ве­ру Хар­ту і Бенг­ту Хольм­стре­му за вне­сок у роз­ви­ток те­о­рії кон­тра­ктів. Про це йде­ться на сто­рін­ці Но­бе­лів­сько­го ко­мі­те­ту в мі­кро­бло­зі Twitter.

Ця те­о­рія від­по­від­ає на пи­та­н­ня, чо­му ми укла­да­є­мо кон­тра­кти на ви­ко­на­н­ня рі­зних ти­пів ро­біт і чо­му ці кон­тра­кти вла­што­ва­ні са­ме так, а не іна­кше.

І Олі­вер Харт, і Бенгт Хольм­стрем пра­цю­ють в США: Харт — в Гар­вар­ді, Хольм­стрем — в Мас­са­чу­сет­сько­му те­хно­ло­гі­чно­му ін­сти­ту­ті. Харт на­ро­див­ся у Ве­ли­ко­бри­та­нії, Хольм­стрем — у Фін­лян­дії. То­рік на­го­ро­ду вру­чи­ли ан­гло- аме­ри­кан­сько­му еко­но­мі­сто­ві Ен­гу­су Ді­то­ну ( Angus Deaton) за ана­ліз про­блем бі­дно­сті і со­ці­аль­ної не­рів­но­сті. У сво­їх ро­бо­тах він ана­лі­зу­вав мо­де­лі по­ве­дін­ки спо­жи­ва­чів, пи­та­н­ня бі­дно­сті та до­бро­бу­ту на­се­ле­н­ня на мі­кро­рів­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.