Укра­ї­на про­дов­жи­ла роз­слі­ду­ва­н­ня ім­пор­ту азо­тних до­брив з РФ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­жві­дом­ча ко­мі­сія з між­на­ро­дної тор­гів­лі (МКМТ) про­дов­жи­ла тер­мін ан­ти­дем­пін­го­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня що­до ім­пор­ту в Укра­ї­ну де­яких азо­тних до­брив по­хо­дже­н­ням з Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції ще на три мі­ся­ці — до 18 мі­ся­ців. Згі­дно з ого­ло­ше­н­ням МКМТ в уря­до­вій га­зе­ті «Уря­до­вий кур’єр» від 24 ве­ре­сня, та­ке рі­ше­н­ня бу­ло прийня­то 22 ве­ре­сня під час про­ве­де­н­ня за­зна­че­но­го ан­ти­дем­пін­го­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, по­ру­ше­ної рі­ше­н­ням МКМТ від 23 черв­ня 2015 ро­ку. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, іні­ці­а­то­ром роз­слі­ду­ва­н­ня що­до ім­пор­ту кар­ба­мі­ду і су­мі­ші кар­ба­мі­ду з амі­а­чною се­лі­трою в во­дних або амі­а­чних роз­чи­нах (КАС) з РФ ви­сту­пи­ла ком­па­нія Ostchem з Group DF Дми­тра Фір­та­ша, чиї за­во­ди є най­біль­ши­ми азо­тни­ми під­при­єм­ства­ми в кра­ї­ні. Ком­па­нія від­зна­ча­ла, що скар­га пов’яза­на з істот- ним збіль­ше­н­ням дем­пін­го­во­го ім­пор­ту цих про­ду­ктів в Укра­ї­ні з РФ. «Пі­сля вве­де­н­ня за­го­ро­джу­валь­них мит на се­лі­тру (36,03. — ІФ) ро­сій­ські ви­ро­бни­ки-ім­пор­те­ри по­ча­ли актив­но за­во­зи­ти азо­тні мі­не­раль­ні до­бри­ва, які за­мі­ню­ють се­лі­тру ... Се­лі­тру та­кож за­во­зять на те­ри­то­рію АТО без спла­ти мит», — ко­мен­ту­вав то­ді си­ту­а­цію ди­ре­ктор по ком­пла­енс Group DF Іго­ря Голь­чен­ко. У той же час гро­мад­ські аграр­ні ор­га­ні­за­ції про­сять Ка­бі­нет Мі­ні­стрів ска­су­ва­ти ан­ти­дем­пін­го­ві ми­та на ро­сій­ську амі­а­чну се­лі­тру і не вво­ди­ти до­да­тко­ві ми­та на кар­ба­мід та КАС (кар­ба­мі­дно­а­мі­а­чну су­міш). Укра­ї­на в рам­ках про­мі­жно­го пе­ре­гля­ду ан­ти­дем­пін­го­вих мит що­до амі­а­чної се­лі­три з Ро­сії в 2014 ро­ці збіль­ши­ла їх роз­мір в три ра­зи — з 11,91% до 36,03% і про­дов­жи­ла тер­мін їх дії на п’ять ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.