За­хи­сну ар­ку над Чор­но­биль­ською АЕС по­чнуть мон­ту­ва­ти 3 ли­сто­па­да

Den (Ukrainian) - - Економіка -

За­хи­сну ар­ку над че­твер­тим енер­го­бло­ком Чор­но­биль­ської атом­ної еле­ктро­стан­ції (ЧАЕС) по­чнуть на­су­ва­ти 3 ли­сто­па­да, по­ві­до­мив мі­ністр еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Укра­ї­ни Остап Се­ме­рак. «Про­вів ці­лий день в зо­ні від­чу­же­н­ня. Хо­тів на вла­сні очі пе­ре­ко­на­ти­ся в то­му, як за­вер­шу­ю­ться ро­бо­ти з під­го­тов­ки на­су­ва­н­ня ар­ки, яка по­вин­на по­ча­ти­ся вже 3 ли­сто­па­да. Ро­бо­ти ви­ко­ну­ю­ться які­сно і за­вер­ша­ться вча­сно», — на­пи­сав Се­ме­рак на сво­їй сто­рін­ці в «Фейс­бу­ці». Він за­зна­чив, що за- вдя­ки уні­каль­ній те­хно­ло­гії бу­дів­ни­цтва сті­ни на че­твер­то­му енер­го­бло­ці ар­ку вда­сться по­єд­на­ти з енер­го­бло­ком аб­со­лю­тно гер­ме­ти­чно. За сло­ва­ми мі­ні­стра, в Зо­ні від­чу­же­н­ня він про­вів на­ра­ду з пи­тань фун­кціо­ну­ва­н­ня двох за­во­дів: з пе­ре­роб­ки рід­ких і твер­дих ра­діо­актив­них від­хо­дів. «Те­хно­ло­гії мо­дер­но­ві, і під­при­єм­ства тре­ба за­пу­ска­ти. Але па­ра­лель­но ви­ни­кає пи­та­н­ня по­хо­ва­н­ня пе­ре­ро­бле­них від­хо­дів, і тут у фа­хів­ців є ряд кон­це­пцій. Ро­з­гля­не­мо і прийме­мо їх до кін­ця ро­ку», — по­ві­до­мив Се­ме­рак.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.