В Укра­ї­ні з’яви­ла­ся но­ва ві­тро­еле­ктро­стан­ція

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У Львів­ській обла­сті за­пу­сти­ли дру­гу чер­гу най­по­ту­жні­шої в за­хі­дно­му ре­гіо­ні ві­тро­еле­ктро­стан­ції «Ста­рий Сам­бір 1». За­галь­на по­ту­жність ві­тро­еле­ктро­стан­ції ста­но­ви­ти­ме 13,20 МВт, а рі­чне ви­ро­бни­цтво еле­ктри­чної енер­гії — бі­ля 36,0 млн кВт на го­ди­ну. Цьо­го до­ста­тньо, аби за­без­пе­чи­ти еле­ктри­кою весь Ста­ро­сам­бір­ський ра­йон. Вар­тість про­е­кту — двад­цять з по­ло­ви­ною міль­йо­нів єв­ро. Про­ект ре­а­лі­зу­є­ться спіль­но з Єв­ро­пей­ським Бан­ком Ре­кон­стру­кції та Роз­ви­тку та фон­дом чи­стих те­хно­ло­гій Сві­то­во­го бан­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.