SWOT*-ана­ліз но­вої по­да­тко­вої ре­фор­ми

Фі­скаль­на слу­жба по­збав­ля­є­ться від ру­чно­го ре­жи­му

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

На­ше зав­да­н­ня — зро­би­ти та­кий По­да­тко­вий ко­декс, який аб­со­лю­тно нор­маль­но сприйме бі­знес-се­ре­до­ви­ще і який дасть мо­жли­вість за­без­пе­чи­ти які­сне еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня і, най­го­лов­ні­ше, який був би ан­ти­ко­ру­пцій­ним», — ска­зав прем’єр, від­кри­ва­ю­чи ми­ну­ло­го ти­жня за­сі­да­н­ня Ка­бмі­ну.

ОПЛЕСКИ

За йо­го сло­ва­ми, Мін­фін пра­цю­вав над про­е­ктом змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу чо­ти­ри мі­ся­ці. У про­по­но­ва­но­му до­ку­мен­ті пе­ред­ба­че­на лі­кві­да­ція по­да­тко­вих «ям» і біль­шо­сті ті­ньо­вих схем, що ви­ко­ри­сто­ву­ють пе­ре­ве­де­н­ня у го­тів­ку ко­штів. Ці по­прав­ки, на дум­ку Грой­сма­на, спри­я­ти­муть де­ті­ні­за­ції еко­но­мі­ки, пе­ре­дає Інтерфакс Укра­ї­на. «Ми по­вин­ні ро­зу­мі­ти, що у нас «у ті­ні» сьо­го­дні по­над 50% ВВП», — під­кре­слив прем’єр. Ро­би­ти­ме­мо все для то­го, щоб йо­го (про­ект по­пра­вок) яко­мо­га швид­ше бу­ло прийня­то і ре­а­лі­зо­ва­но», — по­обі­цяв прем’єр і по­ві­до­мив, що іні­ці­ю­ва­ти­ме за­сі­да­н­ня Ра­ди ре­форм для роз­гля­ду цьо­го за­ко­но­про­е­кту і подаль­шо­го йо­го опе­ра­тив­но­го вне­се­н­ня до Вер­хов­ної Ра­ди.

Го­ло­ва Дер­жав­ної ре­гу­ля­тор­ної слу­жби і ві­до­мий за­хи­сник ін­те­ре­сів бі­зне­су Ксе­нія Ля­пі­на вва­жає, що про­по­но­ва­ні Мін­фі­ном но­во­вве­де­н­ня під­три­мує біль­шість бі­знес-асо­ці­а­цій, об’єд­нань бі­зне­су, гро­мад­ськість, екс­пер­ти. Во­і­сти­ну, мі­сце си­ді­н­ня ви­зна­чає ба­га­то що. «Впер­ше спо­сте­рі­га­є­ться та­ка єд­ність ін­те­ре­сів, — за­зна­чає Ля­пі­на. — За­про­по­но­ва­ні змі­ни ма­кси­маль­но спря­мо­ва­ні на ско­ро­че­н­ня ко­ру­пцій­них ри­зи­ків. На­при­клад, пи­та­н­ня пред­став­ле­н­ня роз’яснень по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства. Те­пер во­ни бу­дуть від­кри­ти­ми, отож ДФС уже не змо­же да­ва­ти рі­зні ін­ди­ві­ду­аль­ні роз’ясне­н­ня рі­зним суб’єктам го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті», — про­ко­мен­ту­ва­ла, за по­ві­дом­ле­н­ням прес-слу­жби ДРС, Ля­пі­на в ефі­рі одні­єї з ра­діо­стан­цій рі­ше­н­ня Ка­бмі­ну, який схва­лив за­про­по­но­ва­ні Мін­фі­ном змі­ни.

Крім то­го, за сло­ва­ми го­ло­ви ДРС, змі­ни до По­да­тко­во­го ко­де­ксу сфо­ку­со­ва­ні на по­лі­пшен­ні адмі­ні­стру­ва­н­ня по­да­тків на при­бу­ток, на до­да­ну вар­тість, на до­хо­ди фі­зи­чних осіб. «Змі­на­ми до По­да­тко­во­го ко­де­ксу пе­ред­ба­че­но низ­ку ре­во­лю­цій­них змін. Мін­фін ска­со­вує по­тре­бу отри­му­ва­ти ви­сно­вок ДФС на по­вер­не­н­ня ПДВ. Та­кож впро­ва­джу­є­ться повністю пу­блі­чний ав­то­ма­ти­чний ре­жим ве­де­н­ня спи­ску (ре­є­стру) пре­тен­ден­тів на по­вер­не­н­ня ПДВ, що зна­чно ско­ро­чує ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки», — до­дає во­на.

Се­ред ін­ших ва­жли­ва ін­но­ва­ція — впро­ва­дже­н­ня єди­но­го ка­зна­чей­сько­го ра­хун­ку для спла­ти всіх по­да­тків. Це ско­ро­чує втра­ти ча­су для бі­зне­су і мі­ні­мі­зує мо­жли­вість по­ми­лок. Є змі­ни, що пе­ред­ба­ча­ють лі­кві­да­цію по­да­тко­вої мі­лі­ції. Йде­ться про ство­ре­н­ня но­во­го ор­га­на, що бу­де вре­гу­льо­ва­но но­вим за­ко­ном. До­ку­мен­том пе­ред­ба­че­но при­ско­ре­ну амор­ти­за­цію для сти­му­лю­ва­н­ня ін­ве­сти­цій у роз­ви­ток бі­зне­су. Впро­ва­джу­ю­ться по­да­тко­ві ка­ні­ку­ли для но­во­ство­ре­них під­при­ємств (на п’ять ро­ків). Та­кож бі­знес отри­мує пра­во пе­ре­но­си­ти свої зби­тки під час ре­ор­га­ні­за­ції, за­зна­чає Ля­пі­на.

НАДІЇ...

Тим ча­сом ці оплески на адре­су Мін­фі­ну під­три­му­ють да­ле­ко не всі екс­пер­ти, що гли­бо­ко вни­ка­ють у роз­роб­ки Мін­фі­ну. Так, ві­це-пре­зи­дент УСПП Юлія Дро­го­воз у ко­мен­та­рі «Дню» за­зна­чи­ла: «Не­зва­жа­ю­чи на те, що за­ко­но­про­ект уже схва­ле­но Ка­бмі­ном, де­які йо­го нор­ми все-та­ки ви­ма­га­ють до­о­пра­цю­ва­н­ня, і цей про­цес три­ває, зокре­ма і в про­філь­но­му ко­мі­те­ті пар­ла­мен­ту». «Я спо­ді­ва­юсь, що чи­ма­ло за­ува­жень, які ви­слов­лює бі­знес, бу­де вра­хо­ва­но, — про­дов­жу­ва­ла ек­сперт. — Най­біль­ше у ві­чі впа­дає те, що по­прав­ки Мін­фі­ну не пе­ред­ба­ча­ють по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал, на який бі­знес по­кла­дав так ба­га­то на­дій. Мін­фін ска­зав, що го­то­вий пра­цю­ва­ти над ці­єю іде­єю, але во­на піде окре­мим бло­ком і за умо­ви, що бу­де зна­йде­но від­по­від­ні ком­пен­са­то­ри і ком­про­міс за де­яки­ми по­ло­же­н­ня­ми. Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що ро­бо­ча гру­па, яка пра­цю­ва­ла над цим роз­ді­лом, бу­де збе­ре­же­на і ці обі­цян­ки бу­дуть ви­ко­на­ні. Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що цей по­да­ток усе-та­ки бу­де вве­де­но не ко­лись по­тім, а за­раз. При­найм­ні пе­ре­го­во­ри з цьо­го пи­та­н­ня три­ва­ють, і це обна­ді­ює. Але те, що від­по­від­них норм не­має у за­ко­но­про­е­кті Мін­фі­ну, є мі­ну­сом».

«Змі­ни що­до по­да­тку на при­бу­ток, які є в цьо­му до­ку­мен­ті, — під­кре­слює Дро­го­воз, — свід­чать про те, що впро­ва­дже­н­ня по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал на­віть не роз­гля­да­ло­ся як мо­жли­вий ва­рі­ант. Ті нор­ми, які за­кла­де­но в роз­діл про по­да­ток на при­бу­ток, справ­ді за­кри­ва­ють де­які бі­лі пля­ми, на­яв­ні в чин­но­му за­ко­но­дав­стві, і пла­тни­ки по­да­тків це від­зна­чи­ли. З ін­шо­го бо­ку, впро­ва­джу­ю­ться нор­ми про по­да­тко­ві ка­ні­ку­ли для ма­ло­го бі­зне­су. Кри­те­рій збіль­ше­но з трьох до п’яти міль­йо­нів гри­вень рі­чно­го до­хо­ду, і з цьо­го ру­бе­жу мо­жна пе­ре­йти на за­галь­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня й отримати по­да­тко­ві ка­ні­ку­ли. Але, з ура­ху­ва­н­ням

то­го, що ця си­сте­ма й ра­ні­ше не ду­же-то пра­цю­ва­ла, мо­жна пе­ред­ба­чи­ти, що та­кі ка­ні­ку­ли й за­раз не ста­нуть для ма­ло­го бі­зне­су ре­аль­ні­стю.

Крім то­го, тут є про­ти­річ­чя із са­мою іде­єю по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал. Якщо цей по­да­ток впро­ва­ди­ти, то ка­ні­ку­ли вже про­сто не бу­дуть по­трі­бні. Адже то­ді під­при­єм­ство бу­де са­ме і ба­га­то ін­ве­сту­ва­ти у вла­сний ка­пі­тал і по­ку­пку основ­них за­со­бів. А ось при­ско­ре­на амор­ти­за­ція, пе­ред­ба­че­на Мін­фі­ном, це, без­умов­но, плюс, хо­ча, якщо ми ві­ри­мо, що по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал по­чне ді­я­ти, то пи­та­н­ня амор­ти­за­ції ви­гля­дає ко­ри­сним, але тим­ча­со­вим за­хо­дом, що до­зво­ляє збіль­ши­ти ін­ве­сти­ції у вла­сний ка­пі­тал.

По­да­ток на до­да­ну вар­тість і за но­вою вер­сі­єю Мін­фі­ну не ска­со­вує де­по­ну­ва­н­ня ко­штів пла­тни­ків по­да­тків. Для них це ве­ли­кий жах. Що­прав­да, те­пер про­по­ну­ю­ться де­які по­сла­бле­н­ня, на­при­клад, збіль­ше­но тер­мін ре­є­стра­ції. Якщо по­ві­ри­ти, що при­бра­ти де­по­ну­ва­н­ня не­мо­жли­во, то це по­зи­тив­но. Мо­жна вра­хо­ву­ва­ти чи­ма­ло ре­чей, які ра­ні­ше ігно­ру­ва­ли­ся, і у зв’яз­ку з цим у бі­зне­су ви­ми­ва­ли­ся до­да­тко­ві ко­шти. За­раз ці ню­ан­си усу­не­но, але те, що з’яви­ло­ся за­мість них, гро­мі­зд­ко і тру­до­міс­тко, ускла­днює си­сте­му еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ і, від­по­від­но, по­да­тко­ві ор­га­ни про­сто за­хли­ну­ться в пе­ре­вір­ках... У сфе­рі ПДВ пе­ред­ба­че­но роз­ши­ре­н­ня за­сто­су­ва­н­ня штра­фних сан­кцій за по­ру­ше­н­ня тер­мі­нів ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних, і це від­чу­ють пла­тни­ки. Що­прав­да, якщо во­ни щось там са­мі під­пра­ви­ли або ви­пра­ви­ли в по­да­тко­вій на­кла­дній до пе­ре­вір­ки, то штра­фів не бу­де. І якщо за під­сум­ка­ми пе­ре­вір­ки пла­тник склав на­кла­дну...

ВЕЛИКІ ПЛЮСИ І ТА­КІ СА­МІ МІНУСИ

Але ве­ли­ким плю­сом є де­що ін­ший ме­ха­нізм бю­дже­тно­го від­шко­ду­ва­н­ня, ко­ли ці фун­кції час­тко­во пе­ре­да­ю­ться ка­зна­чей­ству, для чо­го і по­да­тко­ва, і ка­зна­чей­ство спіль­но ве­дуть по­да­тко­вий ре­єстр від­по­від­них за­яв. Якщо у по­да­тко­вої не­має кон­кре­тних пре­тен­зій, то ка­зна­чей­ство в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі по­вин­но ви­би­ра­ти з ре­є­стру да­ні і про­во­ди­ти від­шко­ду­ва­н­ня. На­ра­зі на цьо­му ета­пі ба­га­то чо­го ро­би­ться по­да­тко­вою у ру­чно­му ре­жи­мі, і ні­хто не мо­же від­сте­жи­ти, як від­бу­ва­є­ться про­цес від­шко­ду­ва­н­ня. Те­пер по­да­тко­ва ли­ше за­но­си­ти­ме да­ні в ре­єстр у то­му ви­гля­ді, як це пе­ред­ба­че­но ко­де­ксом, і не го­ту­ва­ти­ме так зва­них по­да­тко­вих ви­снов­ків. Від­по­від­но, ми тро­хи ско­ро­чу­є­мо ру­чний вплив фі­скаль­ної слу­жби. Як це бу­де на­справ­ді, ми ще по­ба­чи­мо, але яв­но має мі­сце спро­ба за­бра­ти у «не­до­тор­кан­но­го» На­си­ро­ва (Ігор На­си­ров, го­ло­ва ДФС) де­які ко­ру­пцій­ні фун­кції».

«За спро­ще­ною си­сте­мою опо­да­тку­ва­н­ня ні­чо­го не змі­ню­є­ться, — пе­ре­хо­дить ек­сперт до ін­шо­го роз­ді­лу По­да­тко­во­го ко­де­ксу. — Її по­ки що не чі­па­ють. На­то­мість за­кла­да­ю­ться ін­ші, більш при­ва­бли­ві ме­ха­ні­зми для пе­ре­хо­ду спро­щен­ців до за­галь­ної си­сте­ми опо­да­тку­ван- ня. Спо­ді­ва­ю­ся, що з 1 сі­чня 2017 ро­ку всі спро­щен­ці ки­ну­ться змі­ню­ва­ти свій ста­тус. То­ді бу­де під­ста­ва ска­за­ти: «Ди­ві­ться, там уже ні­ко­го не­має». Або мо­жли­вий і ін­ший ва­рі­ант. Ска­жуть: «Ди­ві­ться, ми вам уже все ство­ри­ли, май­те со­вість, пе­ре­ходь­те, а ми вас по­ти­хень­ку під­штов­ху­ва­ти­ме­мо». Я на це ске­пти­чно див­лю­ся, то­му що не мо­жна про­ду­блю­ва­ти в за­галь­ній си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня всі ті нор­ми, що бу­ли у спро­ще­ній. Лю­ди три­ма­ти­му­ться за спро­щен­ку... За­про­по­но­ва­ній іні­ці­а­ти­ві бра­кує більш ви­со­ко­го по­ро­га для обов’яз­ко­вої ре­є­стра­ції в за­галь­ній си­сте­мі. Як­би під­ня­ти йо­го до п’яти міль­йо­нів, то­ді весь ма­лий бі­знес міг би спо­кій­но пе­ре­хо­ди­ти на неї.

КОЖНОМУ БІ­ЗНЕ­СУ — КА­БІ­НЕТ У ПО­ДА­ТКО­ВІЙ

З 1 сі­чня 2018 ро­ку в Укра­ї­ні, згі­дно з про­по­зи­ці­я­ми Мін­фі­ну, впро­ва­джу­є­ться еле­ктрон­ний ка­бі­нет пла­тни­ка по­да­тків, у яко­му за­кла­де­но не­по­га­ні ме­ха­ні­зми. Та­кі ка­бі­не­ти є і те­пер, та да­ле­ко не з пов­ним фун­кціо­на­лом. Змі­ню­ва­ти­ме­ться ме­то­ди­ка ро­бо­ти з ним. Річ у тім, що сьо­го­дні є до­го­во­ри на ро­зір­ва­н­ня еле­ктрон­них до­ку­мен­тів, які є про­бле­ма­ти­чни­ми для ба­га­тьох пла­тни­ків. Але сьо­го­дні вже йде­ться не про ро­зір­ва­н­ня до­го­во­рів. У кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів не­рід­ко з’яв­ля­ю­ться пре­тен­зії до по­да­тко­вих на­кла­дних. На­при­клад, звід­ки взяв­ся то­вар, а він ре­а­лі­зу­є­ться за ве­ли­че­зні су­ми, і ви­хо­дить не­від­по­від­ність між до­хо­дом і при­хо­дом, у бі­зне­сі це на­зи­ва­ють «скру­тки» або «пе­ре­сор­ту­ва­н­ня». Та­кі при­йо­ми не­рід­ко ви­ко­ри­сто­ву­ють для мі­ні­мі­за­ції зо­бов’язань або фі­ктив­но­го по­да­тко­во­го кре­ди­ту. Що­бне допу­сти­ти цьо­го, пе­ред­ба­че­но ме­ха­нізм бло­ку­ва­н­ня по­да­тко­вих на­кла­дних. Але він за­пра­цює ли­ше то­ді, ко­ли з’яви­ться ав­то­ма­ти­чна си­сте­ма управ­лі­н­ня ри­зи­ка­ми. А це зав­да­н­ня не з лег­ких. Як дов­го во­но ви­рі­шу­ва­ти­ме­ться, пе­ред­ба­ча­ти не бе­русь. Та цей ме­ха­нізм уже за­кла­да­є­ться в за­ко­но­про­ект, хо­ча діа­лог три­ває».

«Усе, що про­по­ну­є­ться вклю­чи­ти до ко­де­ксу, по­ки що до­во­лі си­ре, — ре­зю­мує Дро­го­воз, — і не­за­вер­ше­не, є ба­га­то по­ми­лок. Я спо­ді­ва­юсь, їх бу­де усу­не­но. Ба­га­то що по­трі­бно від­пра­цю­ва­ти в те­сто­во­му ре­жи­мі, що­бу­су­ну­ти слаб­кі мо­мен­ти, які мо­жуть не­га­тив­но впли­ну­ти на бі­знес. А го­лов­не — тре­ба ство­ри­ти си­сте­му управ­лі­н­ня ри­зи­ка­ми. На­го­рі все ви­гля­дає й без неї ні­би нор­маль­но, та ко­ли на рів­ні ра­йон­них ін­спе­кцій по­чи­на­ють від­пра­цьо­ву­ва­ти під­при­єм­ства і «ви­кру­чу­ва­ти ру­ки», ко­гось бло­ку­ва­ти, ко­гось ви­кли­ка­ти, то все вже за­ле­жить від на­яв­но­сті та­кої си­сте­ми та її яко­сті. Го­лов­не — ма­кси­маль­но ви­клю­чи­ти люд­ський чин­ник».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.