«Ми – на по­ча­тку мас­шта­бної де­ко­ло­ні­за­ції»

Го­стем «Дня» став ві­це-прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни В’яче­слав Ки­ри­лен­ко

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Від по­ча­тку Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті ми­ну­ло вже май­же три ро­ки, однак по­при гли­бин­ні змі­ни у су­спіль­ній сві­до­мо­сті, ре­фор­му­ва­н­ня на рів­ні дер­жав­ної по­лі­ти­ки є не­о­че­ви­дним, а в ба­га­тьох мо­мен­тах ви­ра­зно «про­бу­ксо­вує». Це при­зво­дить як до зне­ві­ри все­ре­ди­ні су­спіль­ства, так і до «вто­ми» від Укра­ї­ни на За­хо­ді. Ма­буть, зокре­ма й для то­го, щоб­по­до­ла­ти ці тен­ден­ції уряд вчо­ра за­твер­див Кон­це­пцію по­пу­ля­ри­за­ції Укра­ї­ни у сві­ті та про­су­ва­н­ня її ін­те­ре­сів у сві­то­во­му ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі. Во­дно­час зро­зумі­ло, що «по­пу­ля­ри­за­ція» не­мо­жли­ва без су­тні­сних змін. Зокре­ма й про те, ко­ли во­ни від­бу­ду­ться, вчо­ра жур­на­лі­сти «Дня» го­во­ри­ли з ві­це-прем’єр-мі­ні­стром Укра­ї­ни В’яче­сла­вом Ки­ри­лен­ко, який став го­стем ре­да­кції.

«Кла­но­ва си­сте­ма ще не зни­кла, але во­на ду­же силь­но хи­та­є­ться, — вва­жає В’яче­слав Ки­ри­лен­ко. — За­раз мо­мент істи­ни — або ж ми її пе­ре­ки­не­мо, або во­на від­но­вить свою міць, за­бе­то­ну­є­ться, й ко­лись це при­зве­де до чер­го­вих дра­ма­ти­чних по­дій. Адже укра­їн­ський на­род — ко­за­цький, він ні­ко­ли не зми­ри­ться з по­не­во­ле­н­ням. Він зна­хо­див у со­бі си­ли на­віть то­ді, ко­ли зда­ва­ло­ся, що їх не­ма. Пе­ре­ко­на­ний, те, що Ку­чма сьо­го­дні в Мін­ську, й де­які ін­ші пред­став­ни­ки «ста­рої епо­хи» за­ли­ша­ю­ться в про­це­сі, — це не впли­ває на за­галь­ну тен­ден­цію. А за­галь­на тен­ден­ція ни­ні — про­єв­ро­пей­ська... Укра­ї­на — на по­ча­тку мас­шта­бної де­ко­ло­ні­за­ції. Адже роз­ви­ток сво­го кі­но, від­мо­ва від ро­сій­ської про­па­ган­дист­ської кни­ги та ін­ші про­це­си — це, по су­ті, по­ча­ток де­ко­ло­ні­за­ції, яку ра­ні­ше про­ве­сти ми «не всти­га­ли». Як тіль­ки до вла­ди при­хо­ди­ли про­єв­ро­пей­ські си­ли, за пів­ро­ку вже бу­ло зро­зумі­ло, що не­має ні­якої вла­ди. Ни­ні та­ких не­га­тив­них тен­ден­цій ще не­має. Хо­ча, зві­сно, бо­ро­ти­ся ще є про­ти чо­го — го­лов­не, аби су­спіль­ство не зне­ві­ри­лось».

В по­да­ру­нок від «Дня» ві­це­прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни отри­мав книж­ко­ві но­вин­ки з Бі­блі­о­те­ки ви­да­н­ня і «скри­ню скар­бів».

Ін­терв’ю з В’яче­сла­вом Ки­ри­лен­ком чи­тай­те в на­сту­пних ви­пу­сках га­зе­ти.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.