Мі­хнеа МОТОК,

мі­ністр на­ціо­наль­ної обо­ро­ни Ру­му­нії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Вій­сько­ві ви­кли­ки, з яки­ми зі­ткну­ла­ся Укра­ї­на, — ви­кли­ки і для всі­єї єв­ро­пей­ської без­пе­ки, во­ни є ви­кли­ком і для нас, і для всіх дер­жав — су­сі­дів Укра­ї­ни. Ру­му­нія та Єв­ро­па за­ці­кав­ле­ні в на­дій­но­му силь­но­му де­мо­кра­ти­чно­му про­єв­ро­пей­сько­му пар­тне­рі — Укра­ї­на, і ро­би­ти­ме все для то­го, щоб під­три­ма­ти Ки­їв на цьо­му шля­ху

(ІНТЕРФАКС-УКРА­Ї­НА)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.