Бра­во, пі­а­ні­сте!

На Мі­жна­ро­дно­му кон­кур­сі Ан­дре Дю­мор­тьє (Бель­гія) пер­ше мі­сце по­сів 20-рі­чний львів’янин Мар­кі­ян По­піль

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Цей кон­курс має між­на­ро­дний ста­тус із 2003 ро­ку. До уча­сті у ньо­му за­про­шу­ють пі­а­ні­стів до 26 ро­ків зі всьо­го сві­ту. Цьо­го­річ пер­шу пре­мію та спе­ці­аль­ний приз за най­кра­ще ви­ко­на­н­ня тво­ру бель­гій­ця ки­тай­сько­го по­хо­дже­н­ня Ха­о­фу Чан­га «Мі­сяць уса­мі­тне­ний та мов­ча­зний» жу­рі при­су­ди­ло Мар­кі­я­ну По­пі­лю, по­ві­дом­ляє teencorr.com.ua. Він став одним із трьох му­зи­кан­тів, які по­тра­пи­ли до фі­на­лу. До ре­чі, Мар­кі­ян уже за­го­то­ва­ний уча­сник твор­чих зма­гань, зокре­ма є ла­у­ре­а­том ба­га­тьох пре­сти­жних му­зи­чних кон­кур­сів, хо­ча пі­а­ніст ще сту­дент (на­вча­є­ться у Львів­ській му­зи­чній ака­де­мії ім. Ми­ко­ли Ли­сен­ка та Кон­сер­ва­то­рії в Ан­твер­пе­ні).

«Чу­до­вий звук, май­стер­ність, ста­біль­ність Мар­кі­я­на По­пі­ля за­свід­чи­ла йо­го ви­ня­тко­ву ху­до­жню зрі­лість. Він отри­мав пер­шу пре­мію», — так від­гу­кну­ло­ся про ви­ступ укра­їн­ця бель­гій­ське ви­да­н­ня La Libre. Огля­да­чі від­зна­чи­ли над­зви­чай­ну ху­до­жню зрі­лість Мар­кі­я­на й вра­жа­ю­чу кіль­кість сер­йо­зних на­го­род, які він має в сво­є­му ві­ці. Як роз­ка­зав та­ла­но­ви­тий му­зи­кант, він роз­по­чав гра­ти у 5 ро­ків і по­хо­дить із ро­ди­ни пі­а­ні­стів. За­раз жи­ве у мі­сті Ан­твер­пен (Бель­гія) і на­вча­є­ться у Кон­сер­ва­то­рії в кла­сі Сер­гія Едель­ма­на.

ФОТО З САЙТА CIURLIONISFESTIVAL.WORDPRESS.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.