Чи на ча­сі сьо­го­дні уза­ко­не­н­ня ло­бі­зму в Укра­ї­ні?

Ав­тор від­по­від­но­го за­ко­но­про­е­кту: «Мо­жна бу­де ви­яви­ти при­хо­ва­ні ін­те­ре­си та рі­вень за­ле­жно­сті пред­став­ни­ків вла­ди»

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Учо­ра в бу­дів­лі ко­мі­те­тів ВРУ від­бу­лась пу­блі­чна дис­ку­сія між на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми Укра­ї­ни, про­від­ни­ми фа­хів­ця­ми сфе­ри GR та ло­бі­зму, юри­ста­ми і по­лі­ти­чни­ми екс­пер­та­ми про за­ко­но­дав­че вре­гу­лю­ва­н­ня ло­бі­зму в Укра­ї­ні. Ор­га­ні­за­тор — кон­сал­тин­го­ва ком­па­нія SIC Group — Ukraine, Ukrainian Association of Government Professionals and Lobbyists.

На­га­да­є­мо, що 20 ве­ре­сня в пар­ла­мен­ті був за­ре­є­стро­ва­ний за­ко­но­про­ект №5144 «Про ло­бізм» у спів­ав­тор­стві 7 нар­де­пів й одно­го пра­во­за­хи­сни­ка.

Ав­тор­ський ко­ле­ктив за­ко­но­про­е­кту: нар­де­пи Та­рас Ба­тен­ко, Ва­лен­тин Ді­дич, Оле­ксандр Ду­бі­нін, Іри­на Кон­стан­ке­вич, Ві­та­лій Ку­прій, Вік- тор Шев­чен­ко, Оле­ксандр Шев­чен­ко і пра­во­за­хи­сник Юрій Зо­шій.

Ав­то­ри пе­ре­ко­ну­ють, що основ­ною ме­тою їхньо­го за­ко­но­про­е­кту є за­ко­но­дав­че вре­гу­лю­ва­н­ня ло­бі­зму, що по­кли­ка­не за­без­пе­чи­ти над ним дер­жав­ний та гро­мад­ський кон­троль. До­по­ки це не бу­де зро­бле­но, ло­бізм бу­де ті­сно пе­ре­плі­та­ти­ся з ко­ру­пці­єю.

Ле­га­лі­за­ція ло­бі­зму до­по­мо­же ви­яви­ти ін­те­ре­си, що сто­ять за тим чи ін­шим про­е­ктом за­ко­ну чи рі­ше­н­ням, ви­зна­чи­ти, хто йо­го ло­бі­ює та хто сто­їть за ло­бі­ста­ми, від­кри­ти справ­жніх ав­то­рів дер­жав­них рі­шень, ви­яви­ти сту­пінь за­ле­жно­сті/не­за­ле­жно­сті пред­став­ни­ків вла­ди; на­дасть гро­ма­дя­нам біль­ше ін­фор­ма­ції про їхню ді­яль­ність.

В Укра­ї­ні роз­ви­не­но кіль­ка ви­дів ло­бі­зму: по-пер­ше, «кла­си­чний» — ко­ли ті ж де­пу­та­ти, GR-ме­не­дже­ри (англ. Government relations — «зв’яз­ки з уря­дом») і чи­нов­ни­ки про­су­ва­ють ін­те­ре­си га­лу­зей, окре­мих про­ми­слов­ців і бан­ків; по-дру­ге, «гро­мад­ський» — ті ж ін­те­ре­си ру­ха­ють гран­то­ві ор­га­ні­за­ції; і, на­ре­шті, «кри­зо­вий» (в ра­зі про­блем з пред­став­ни­ка­ми вла­ди). Ло­бі­сти ме­жу­ють зі зви­чай­ни­ми «ре­ша­ла­ми», го­то­ви­ми за па­ру ти­сяч до­ла­рів за­без­пе­чи­ти зу­стріч з топ-чи­нов­ни­ком або здо­бу­ти гро­ма­дян­ство.

За­ко­но­про­ект сто­су­є­ться тра­ди­цій­но­го ло­бі. Як по­яснив сво­го ча­су жур­на­лі­стам йо­го спів­ав­тор Та­рас Ба­тен­ко, ло­бі­стом мо­же ста­ти ре­зи­дент Укра­ї­ни, який не має ні ста­ту­су юр­осо­би, ні акцій або па­їв, ні су­ди­мо­стей (зви­ну­ва­чень в ко­ру­пції). Він ре­є­стру­є­ться в спе­цре­є­стрі (ці­на пи­та­н­ня — 1 мі­ні­маль­на зар­пла­та або 1450 грн), отри­мує пра­во до­сту­пу до ор­га­нів дер­ж­вла­ди і пра­во ви­сту­па­ти.

«При­хо­ва­ний ло­бізм існує, він пов’яза­ний з ко­ру­пці­єю, а ре­гу­лю­ва­н­ня за­без­пе­чить над ним гро­мад­ський і дер­жав­ний кон­троль, — вва­жає Ба­тен­ко. — Мо­жна бу­де ви­яви­ти при­хо­ва­ні ін­те­ре­си, рі­вень за­ле­жно­сті пред­став­ни­ків вла­ди. Не се­крет, що для де­яких по­лі­ти­чних груп на­віть ро­бо­та в пар­ла­мен­ті — ко­мер­ція, а гро­ші за­ро­бля­ю­ться при­хо­ва­ним ло­бі».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.